عقلانیت، تصمیم‌سازی، اصل شورا

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

تصمیم‌سازی قابل قبول یک تصمیم‌سازی عقلانی است و لذا تصمیم‌سازی در حوزه عقلانیت عملی می‌گنجد. عقلانیت عملی بر عقلانیت نظری استوار است که به معنای ارتباط باواسطه تصمیم‌سازی با عقلانیت نظری است. توجه به محدودیت‌های قوای ‌شناختی انسان و محدودیت‌ زمان نشانگر عدم امکان ارتباط تصمیم‌سازی با رویکرد ایده‌آل‌گروانه به عقلانیت نظری و عملی و ابتنای تصمیم‌سازی بر رویکردهای واقع‌گروانه به این دو حیطه است. تلاش برای تقرب به ایده‌آل - هرچند که وصول به آن محال است- جایگاه اصل شورا را در مقوله تصمیم‌سازی روشن می‌کند. چنین نقشی برای شورا در مقوله تصمیم‌سازی، ویژگی‌های خاصی را برای افراد طرف مشورت لازم می‌آورد و امکان استفاده از مشورت ماشینی را فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


- اکبری، رضا (1381- الف). «مبناگروی سنتی از منظری دیگر»، نامه مفید. سال هشتم، شمارة 34.

- همو (1381- ب). «معقولیت در نگاه سنتی»، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان. سال هشتم، شمارة 24.

- همو (1382). «طبیعت‌گرایی»، نامه حکمت. سال اول، شمارة اول.

- همو (1384). ایمان‌گروی: نظریات کرگگور، ویتگشتاین و پلانتینگا. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.

 

- Annis, David (1978). "A Contextual Theory of Epistemic Justification". American Philosophical Quarterly, 15.

- Lewis, David (1981), "Causal Decision Theory". Australian Journal of Philosophy, 59.

- Malcolm, N. (1952)."Two Types of Knowledge". Mind, reprinted in Louis P. Pojman (ed.) The Theory of Knowledge, Classic and Contemporary Readings.California: Wadsworth Publishing Co,. 1995, PP. 56-62.

- Pollock, John J. (2006). Thinking about Acting: Logical Foundations for Rational Decision Making. Oxford University Press.