شناسایی چالش های انکوباتورهای هنری در حمایت از کسب و کارهای هنری (مورد مطالعه: انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه کارآفرینی فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

3 دانش آموخته ارشد کارآفرینی فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

امروزه هنر از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد‌های جهانی برخوردار است و نقش مهم هنرمندان در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع کاملا پذیرفته شده است. بر این اساس وجود ساختارهای حمایت کننده در حوزه هنرضروری به نظر می‌رسد. یکی از این ساختارهای حمایتی، انکوباتورهای هنری هستند. البته به نظر می‌رسد انواع مختلف انکوباتور در راستای تحقق اهداف حمایتی خود چالش هایی نیز داشته باشند. در پژوهش حاضر با تمرکز بر انکوباتور هنری دانشگاه هنر اصفهان به شناسایی چالش‌های این انکوباتور در حمایت از کسب و کارهای هنری پرداخته می‌شود. روش این پژوهش کیفی است و انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. مشارکت کنندگان این تحقیق، 30 نفر و در قالب پنج گروه مسئولان و کارشناسان انکوباتور، استادان هنر، دانشجویان هنر، هنرمندان مستقل و واحدهای مستقر در انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان هستند و داده‌ها نیز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که مهم‌ترین چالش‌های این انکوباتور در حمایت از کسب و کارهای هنری از نظر گروه استادان هنر، هنرمندان مستقل و دانشجویان هنر، مشکلات اجرایی و ناکافی بودن حمایت های مالی و از دید گروه واحدهای مستقر در انکوباتور، رویکرد صنعتی این مرکز است. اهم چالش‌های این انکوباتور از دیدگاه گروه کارشناسان نیز عدم شناخت کافی و برداشت‌های نادرست از اهداف و عملکرد انکوباتور و موضع‌گیری جامعه هنری در ترکیب حوزه اقتصاد و هنر است. بر اساس یافته‌های تحقیق، بسیاری از چالش‌های انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان، ناشی از نوپا بودن این مرکز است و گذر زمان به برطرف کردن چالش‌های آن کمک خواهد کرد. به طور کلی شناسایی چالش‌های این انکوباتور و انتخاب راهکارهای مناسب برای رفع آنها علاوه بر تضمین موفقیت بیشتر انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان، مسیر انکوباتورهای هنری آینده کشور را هموار‌ می‌کند و به سیاست گذاران چنین مراکزی دید روشن‌تری می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification the Main Challenges of Arts Incubators in Supporting of Art-based Businesses (Case study: Art University of Isfahan’s incubator)

نویسندگان [English]

  • Saeed Mirvahedi 1
  • Mohammad Taghi Toghraee 2
  • Naiemeh Noori 3
1 Assistant professor of Entrepreneurship department, Allameh Tabataba'i University(corresponding author)
2 Associate professor of Cultural Entrepreneurship, Art , , University of Isfahan
3 MA. in Cultural Entrepreneurship, University of Isfahan
چکیده [English]

Today, art has a special significance in the global economy and the important role of artists in social and economic development of communities has been accepted. Based on this, the presence of supporting structures in the field of art seems necessary. One of these supporting structures is arts incubators. Naturally, it seems there are some challenges in order to achieve the supportting objectives for the different kinds of incubators. In this research with focus on the Art University of Isfahan’s incubator, we aim to identify the challenges of this incubator in supporting of art-based businesses. The research method is qualitative and the incubator of the Art University of Isfahan is considered as a case study. The study comprises of five groups of 30 participants, including incubator experts, art masters, art students, independent artists, and units located in the incubator. The data were collected through semi-structured interviews. The findings show that according to art masters, independent artists and art students, the main challenges of the incubator are the administrative problems and inadequate sponsorships, and according to units located in the incubator the most important challenges are the industrial approach of this center. The challenges of this incubator from the perspective of experts are the lack of knowledge and misconceptions of incubator goals and the stance of the art society in the composition of economy and arts. Some challenges of the Art University of Isfahan’s incubator lay in the fact that the center is new, and time would help to overcome the challenges. The identification of these challenges and selection of appropriate strategies to meet them, not only ensures the success of this incubator, but also paves the way for the future success of other arts incubators in the country, and gives a clearer view to the policymakers of such centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incubator
  • Arts incubator
  • Art-based business
  • Art University of Isfahan’s incubator

ابراهیمی، سهیلا، زمان زاده دربان، موسی و ابراهیمی، بابک (1384). انکوباتورها و توسعه  کارآفرینی در ایران. تدبیر، شماره 166، صص40-45.

افرازه، عباس و شریفی جزه، علی (1382). ویژگی های انکوباتور مناسب با توجه به شرایط ایران. دانشگاه امیرکبیر.

اکبری، مرتضی و غفوریان، فاطمه السادات (1393). تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار  Atlas.ti..دانشگاه تهران، چاپ اول.

بازرگان، عباس و مرادی، نعمت الله (1374). روش مطالعه موردی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت. مجله روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)، شماره 54، صص62-45.

جلالی، رستم (1391). نمونه گیری در پژوهش های کیفی. فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، دوره 1، شماره 4، صص 320-310.

دانشگاه هنر اصفهان (1394). فراخوان پذیرش در مرکز رشد هنر دانشگاه هنر اصفهان. بازیابی شده از  http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/newsarchive/2554-  در تاریخ 10/2/1394 ساعت دسترسی ساعت 9:30.

دانشگاه هنر اصفهان (1394). معرفی مرکز رشد. بازیابی شده از http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/roshd  در تاریخ20/8/1394 ساعت دسترسی  45: 10.

دلاور، علی (1384). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. انتشارات رشد، تهران، چاپ چهاردهم.

دولانی، عباس، حریری، نجلا، حسن زاده، حافظ محمد و ولی نژادی، علی (1391). مروری بر پژوهش های کیفی و نرم‌افزار‌های تحلیل داده های کیفی. نشریه مدیریت سلامت، جلد 15، شماره 47، صص 90-77.

ذوالفقاری، مهدی (1382). بررسی نقش انکوباتورها در بهبود اشتغال دانش آموختگان. مجله کار و جامعه، شماره 51، صص 46-51.

ذوعلم، علی (1384). تاملی در مفهوم "چالش"، واژه "چالش" در ادبیات اجتماعی – فرهنگی ایران. زمانه، سال چهارم، شماره 36. صص 37-34.

رنجبر، هادی، حقدوست، علی اکبر، صلصالی، مهوش، خوشدل، علیرضا، سلیمانی، محمد علی و بهرامی، نسیم. نمونه گیری در پژوهش های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله پژوهش علوم سلامت و نظامی، جلد 10، شماره 3، سال 1391، صص 250-238.

طباطبایی، امیر، حسنی، پرخیده، مرتضوی، حامد، و طباطبایی‌چهر، محبوبه (1392). راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیقات کیفی. مجله دانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالی، جلد 5، شماره 3، صص670-663.

عباس زاده، محمد (1391). تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه شناسیکاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، دوره 23، شماره 1، صص 34-19.

فلیک، یو (1382). درآمدی بر پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی. ترجمه عبدالرسول جمشیدیان، سیدعلی سیادت و رضا علی نوروزی. انتشارات موسسه فرهنگی سماء، چاپ اول، ص. 224.

فن زدویتز، ماکسیمیلیان (1384). طبقه‌بندی و مدیریت مراکز رشد: سامان بخشی اهداف راهبردی و میدان رقابت برای تسهیل کار مشاغل جدید. نشریه رشد فناوری، دوره 1، شماره 2، صص 18-32.

کشمیری، مهدی و صدیق، محمد جعفر (1382). ساختارمند کردن نظام انکوباتوری، ضرورت توسعه انکوباتورها در ایران. .www.istt.ir

مارشال، ک؛ راس من، گ (1381). روش تحقیق کیفی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. دفتر پژوهش های فرهنگی، ص 196.

محدث، جواد (1381). نقش انکوباتور ها در ایجاد اشتغال. مجله کار و جامعه، شماره 46، صص 38-41.

 

Adkins, D.( 2001). Identifying obstacles to the success of rural business incubators. P. 36.

Aernoudt, R.( 2004). Incubators: Tool for Entrepreneurship? Small Business Economics, Volume 23, pp 127-135.

Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research,“Academy of Management Review”, Volume 14, No. 4. DOI: http://dx. doi. org/10.5465/AMR.

Essig, L. (2014a). Arts Incubators as Policy Tools: Outputs, Outcomes and Policy Targets.

Essig, L. (2014b). Arts Incubators: A Typology. The Journal of Arts Management, Law,and Society, Volume 44, pp. 169-180.

Fraser, B., Hendrixon, D., Ott, C., Wang, B., Wedesky, E., & Westin, L. (2014). ART INCUBATORS AND MAKERSPACES: An Application In Benton Harbor, Michigan.

Gerl, E. (2000). Incubating the Arts: Establishing a Program to Help Artists and Arts Organizations become Viable Businesses. Athens, OH: NBIA Publications.

Grimaldi, R., & Grandi, A.( 2005). Business incubators and new venture creation: an assessment of incubating models. Technovation, Volume 25, pp. 111-121.

Grodach, C. (2010). Art Spaces in Community and Economic Development: Connections to Neighborhoods, Artists, and the Cultural Economy. Journal of Planning Education and Research, No. 1,  Volume 31, pp. 74-85.

kahn, M.(1995). An Introduction to Arts Incubators. National Association of Local Arts Agencies Monographs, No. 3, Volume 4, pp. 1-16.

Lalkaka, R.(2001). ‘Best Practices’ in Business Incubation: Lessons (yet to be) Learned. Paper presented at the Belgian Presidency International Conference on Business Centers: Actors for Economic & Social Development Brussels.

Peters, L., Rice, M., & Sundararajan, M.(2004).The Role of Incubators in the Entrepreneurial Process. Journal of Technology Transfer, 29, 83-91.

Rao, S., & Perry, C. (2003). Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: principles and an example investigation of internet usage in inter-firm relationships. Qualitative market research: An international journal, No. 4, Volume 6, pp. 236-247.

Thom, M.( 2015a). The Entrepreneurial Value of Arts Incubators: Why Fine Artists Should Make Use of Professional Arts Incubators.

Thom, M.( 2015b). The Suffering of Arts Entrepreneurs: Will Fine Art Students be Educated on How to Become Successfully Self-Employed? Journal of Education and Training Studies, No. 1, Volume 3, pp. 64-77.