کاربست مفهوم «منظومه» به‌عنوان استعاره‌ای در ارائۀ الگوی زنجیرۀ ارزش صنایع خلاق ایران

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه مازندران

2 استاد دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران (نویسندۀ مسئول)

3 دانشیار دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

نگاهی به وضعیت صنایع خلاق به‌عنوان مفهومی جدید برای نهادهای تحقیقاتی و خط‌مشی‌گذاری در کشور، حاکی از توجه اندک پژوهشگران و سیاست‌گذاران کشور به این مفهوم فرهنگی‌اقتصادی است. این مفهوم گسترۀ وسیع و متفاوتی از صنایع، همچون تبلیغات، معماری، طراحی، مد، انیمیشن، فیلم، بازی‌های رایانه‌ای و آنلاین و... را شامل می‌شود که با توجه به کارکردهای فرهنگی و اقتصادی آن برای کشور، نیازمند توجه عمیق‌تر و جدی‌تر از سوی نهادهای سیاست‌گذار در کشور است.
هدف این پژوهش ارائۀ الگویی متشکل از نظام‌ها و مؤلفه‌های مؤثر بر زنجیرۀ ارزش صنایع خلاق مبتنی بر شرایط و ویژگی‌های بومیِ فرهنگی و اقتصادی ایران است. مبتنی بر این هدف، پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی و مصاحبه با خبرگان و به‌کارگیری روش نظریۀ داده‌بنیاد، به استخراج الگویی بومی برای زنجیرۀ ارزش صنایع خلاق پرداخته است. نتایج پژوهش در قالب ارائۀ الگویی مبتنی بر استعارۀ منظومه، تحت عنوان منظومۀ ارزش صنایع خلاق ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the concept of ‘System’ as a metaphor in providing a model of the value chain for Iran’s creative industries

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • Mehrdad Madhoshi 2
  • Abdolhamid Safaei 3
  • Hasanali Aghajani 3
1 Phd. Student of Management(Production and Operation), Mazandaran University
2 Full Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University(corresponding author)
3 Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University
چکیده [English]

A glance at the state of the creative industries as a new concept for research institutions and policy makers in the country indicates that the researchers and policymakers of the country have little regard for this cultural-economic concept.
This concept covers a wide and diverse range of industries, such as advertising, architecture, design, fashion, animation, movies, computer and online games, which, based on its cultural and economic functions for the country, requires a profound and more serious attention from the policy institutions in the country.
The purpose of this research is to provide a model consisting of systems and components that affect the value chain of creative industries based on the conditions and characteristics of Iranian native cultural and economic characteristics. Based on this objective, the present study extracts a native model for the value chain of the creative industries using interviewing experts and using the grounded theory method. The results of the research are presented in a model based on the metaphor of the system, that is named Iran’s value system of creative industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative industry-Cultural industry- Creative economy-Value chain- Grounded theory

آذر، عادل (1392). تحقیق در عملیات نرم. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

الفت، لعیا، و زنجیرچی، سیدمحمود (1389). تحلیل پوششی داده‌ها؛ رویکردی نوین در ارزیابی چابکی سازمان‌ها. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 14(2)، 44-21.

الوانی، سیدمهدی (1379). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.

جعفرنژاد، احمد، و درویش، مریم (1388). ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیرۀ تأمین. پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی، 9(2)، 18-3.

جعفری هفت‌خوانی، نادر (1391). منظومۀ فرهنگی؛ کاربرد استعارۀ منظومۀ شمسی برای سامان‌دهی سازما‌ن‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. دوفصلنامۀ علمی پژوهشی دین و ارتباطات، 19(1)، ۶۵-۳۷.

دانایی‌فرد، حسن، و امامی، سیدمجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. اندیشۀ مدیریت، ۱(۲)، ۹۷-۶۹.

شقاقی، مهدی، و نقشینه، نادر (1388). تعمیم زنجیرۀ ارزش پورتر به فعالیت‌های کتابخانه‌های تخصصی و تأثیر فناوری اطلاعات بر آن. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 56، ۶۴-۴۷.

کی‌قبادی، مرضیه؛ فخرایی، مرضیه؛ علوی، سیده‌سارا؛ و زواری، سیدعبدالحمید. (1387). سند شناخت صنعت فرهنگی. اندیشکدۀ صنعت و فناوری (آصف). قم.

هچ، ماری جو (1387). تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین‌ـ‌تفسیری و پست‌مدرن (حسن دانایی‌فرد، مترجم). تهران: افکار.

Adema, M. J., & Noble, G. W. (2011). Commercial value chain optimization and economic modelling for the Barendrecht CO2 storage project. Energy Procedia, 4, 5802-5809.

Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. K. (2007). Modeling agility of supply chain. Industrial marketing management, 36(4), 443-457.

Brecknock, R. (2004). Creative capital: creative industries in the “creative city”. Unpublished paper, Brecknock Consulting Australia.

Clare, K. (2013). The essential role of place within the creative industries: Boundaries, networks and play. Cities, 34, 52-57.

Creative economy report: the challenge of assessing the creative economy: towards informed-making (2008). United Nations Development Programme. New York.

Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research.

Dreesmann, M., Grüner, H., & Schmidt, A. (2014). Creative Industries: a new sphere of activities for the University of the Arts? Aspirations, challenges and restraints of creative industries in the context of management education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 587-594.

Eustace, C. (2003). A new perspective on the knowledge value chain. Journal of Intellectual Capital, 4(4), 588-596.

Ganotakis, P., & Love, J. H. (2012). The innovation value chain in new technology‐based firms: Evidence from the UK. Journal of Product Innovation Management, 29(5), 839-860.

Glaser, B. G., & Strauss, A. (1967), the Discovery of Grounded Theory: The Strategies for Qualitative Research.

Holloway, I., & Todres, L. (2003). The status of method: flexibility, consistency and coherence. Qualitative research, 3(3), 345-357.

Isar, Yudhishthir Raj. (2013). Creative economy report 2013–special edition: Widening local development pathways. United Nations Development Programme. New York.

Jeffcutt, P. (2000). Management and the creative industries. Studies in Cultures, Organizations and Societies, 6(2), 123-127.

Keane, M., Ryan, M. D., & Cunningham, S. (2005). Worlds apart? Finance and investment in creative industries in the People’s Republic of China and Latin America. Telematics and Informatics, 22(4), 309-331.

Livingstone, Ian. (2015). Imagi-NationThe businessof creativity. PWC. Retrieved From: www.pwc.co.uk/creativeindustrie

Miller, T., Govil, N., McMurria, J., Maxwell, R., Wang, T. (2005). Global Hollywood,London: BFI Publishing.

Moore, I. (2014). Cultural and Creative Industries Concept–A Historical Perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 738-746.

Nooren, P., Leurdijk, A., & van Eijk, N. (2012). Net neutrality and the value chain for video. Info, 14(6), 45-58.

Ottavia. (2014). Taiwanese Business Angels’ Investment in the Core Creative Industries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 571-561.

Phillips, R., & Shockley, G. (2010). Linking Cultural Capital Conceptions to Asset-Based Community Development. Mobilizing communities: asset building as a community development strategy. Temple University Press.

Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: Free Press

Radu-Daniel, P., Cristian, B., Constantin, D. C., & Irina, S. (2014). Territorial Imbalances in the Distribution of Creative Industries in the North-Eastern Development Region. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 122, 179-183.

Schlueter, C., & Shaw, M. J. (1997). A strategic framework for developing electronic commerce. IEEE Internet Computing, 1(6), 20-28.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.

Wong, Ch. Y., & Gao, R. (2008). Creative Industry in UK, Japan and China: A supply Chain Management Perspective. Discussion Paper Series.

Zhang, J., & Kloudova, J. (2011). Factors Which Influence the Growth of Creative Industries: Cross-section Analysis in China. Creative and Knowledge Society, 1(1), 5-19

Zuhdi, U. (2012). Analyzing the influence of creative industry sector to the national economic structural changes by decomposition analysis: The case of Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 980-989.