شناسایی صفات شخصیتی مقاومت رفتاری در برابر تغییر؛ مطالعه‌ای پدیدارشناختی

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، نویسنده مسئول

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی صفات شخصیتی مقاومت رفتاری در برابر تغییر طبق تجربة مدیران ارشد سازمان‌های دولتی رفسنجان در چارچوب پدیدارشناسی تفسیری و در محدودة نظری مکتب صفات شخصیتی و رویکرد نگرشی به مقاومت در برابر تغییر است. نمونه‌گیری نوعی تا مرحلة اشباع نظری انجام و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار «Maxqda» استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که خرابکاران به‌لحاظ شخصیتی افرادی هستند سوداوی، ISTJ، درون‌کنترل، ناسازگار، درونگرا، خودشیفته، وظیفه‌نشناس و دارای ماکیاولیسم بالا. بازماندگان، دموی، ENFP، برون‌کنترل، سازگار و دارای گشودگی اندک در برابر تجربه هستند. معترضان را می‌توان به دو گونة خودشیفته و مصلح تقسیم‌بندی کرد که برخی صفات شخصیتی آن‌ها مشترک و برخی دیگر خاص آن‌هاست. کانون کنترل درونی، برون‌گرایی، عزت نفس و خودباوری بالا در ایشان، صفات عام و مشترک به حساب می‌آید. این در حالی است که به‌طور خاص، معترضان خودشیفته، افرادی صفراوی و خودشیفته‌اند و معترضان مصلح، افرادی دموی، سازگار و وظیفه‌شناس هستند. از خودبیگانگان نیز افرادی بلغمی، برون‌کنترل، سازگار، یکنواخت‌طلب، کوته‌اندیش و واجد مخاطره‌پذیری و گشودگی اندک در برابر تجربه و نیز جمودشناختی و واکنش هیجانی زیاد به تغییر هستند.

کلیدواژه‌ها


دانایی‌فرد، ح.، و کاظمی، س. ح. (1389)، پژوهش‌های تفسیری در سازمان راهبُردهای پدیدار‌شناسی و پدیدار‌نگاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول.

قلی‌پور، آ.، (1386)، مدیریت رفتار سازمانی: رفتار فردی، تهران: سمت، چاپ اول.

 

Allport, Gordon (1960), "Personality and social encounter: Selected essays", Boston: Beacon Press.

Argyris, Chris and Schon, Donald (1978), Organizational learning: A theory of action perspective, MA: Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts.

Ashforth, Blake and Mael, Fred (1998), "The power of resistance: Sustaining valued identities", In R.M. Kramer & M.A. Neale (Eds.), Power and influence in organizations, pp.89-120, Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications.

Bargh, John and Williams, Lawtence (2007), "The nonconscious regulation of emotion", In J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation, pp.429-445), New York: Guilford Press.

Brower, Ralph and Abolafia, Mitchel (1995), "The structural embeddedness of resistance among public managers", Group and Organization Management, vol. 20.

Coch, Lester and French, John (1948), "Overcoming resistance to change", Human Relations, vol. 3, pp. 512-532.

Creswell, John (2012), Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.), Boston: Pearson.

Creswell, John and Miller, Dana (2000), "Determining validity in qualitative inquiry", Theory into Practice, vol. 39.

Diekelmann, Nancy, Allen, Deborah and Tanner, Kimberly (1989), "The national league for nursing criteria for appraisal of baccalaureate programs: A critical hermeneutic analysis”, In L. Moody and M. Shannon (Eds.), NLN nursing research monograph series, New York: NLN Press.

Eysenck, Hans (1947), Dimensions of personality, London: Routledge & Kegan Paul.

Folger, Robert and Skarlicki, Daniel (1998), "A popcorn metaphor for employee aggression", In R.W. Griffin, A. O’Leary-Kelly, J. Collins (Eds.), Monographs in organizational behavior and industrial relations, vol.23 (pp.43-81), Greenwich, CT: JAI Press.

Ford, Jeffrey, Ford, Laurie and D'Amelio, Angelo (2008). "Resistance to change: The rest of the story", Academy of Management Review, vol.33.

Glaser, Barney (1978), Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory, Mill Valley, CA: Sociology Press.

Judge, Timothy, Thoresen, Carl, Pucik, Vladimir and Welbourne, Theresa (1999), "Managerial coping with organizational change: A dispositional perspective", Journal of Applied Psychology, vol.84.

Katz, Birks, Huxley, Hugh and Birks, Richard (1960), "The fine structure of the neuromuscular junction of the frog", The Journal of Physiology, vol.150.

Kyle, Neil (1993), "Staying with the flow of change", Journal for Quality and Participation, vol.6.

Lau, Chung-Ming and Woodman, Richard (1995), "Understanding organizational change: A schematic perspective", Academy of Management Journal, vol.38.

O'Connor, Carol (1993), "Resistance: the repercussions of change", Leadership & Organization Development Journal, vol.14.

Piderit, Sandy (2000), "Rethinking resistance and recognizing ambivalence: A multidimensional view of attitudes toward organizational change", Academy of Management, vol.4.

Sandelowski, Margarete (1986), "The problem of rigor in qualitative research", Advances in Nursing Science, vol.8.

Shapiro, Daniel, Lewicki, Roy and Devine, Paul (1995), "When do employees choose deceptive tactics to stop unwanted organizational change? A relational perspective", Research on Negotiation in Organizations, vol.5.

Smollan, Roy (2011), "The multi-dimensional nature of resistance to change", Journal of Management and Organization, vol.17.

Stanley, David, Meyer, John and Topolnytsky, Laryssa (2005), "Employee cynicism and resistance to organizational change", Journal of Business and Psychology, vol.19.

Wanberg, Connie and Banas, Joseph (2000), "Predictors and outcomes of openness to changes in a reorganizing workplace", Journal of Applied Psychology, vol.85.

Watson, Tony (1982), "Group ideologies and organizational change", Journal of Management Studies, vol.19.

Webber, Alan (1999), "Learning for a change", Fast Company, vol.24.

Wimpenny, Peter and Gass, John (2000), "Interviewing in phenomenology and grounded theory: is there a difference?", Journal of Advanced Nursing, vol.31.

Zander, Alvin (1950), "Resistance to change: Its Analysis and Prevention", Advanced Management, vol.4.