به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده‌های نظری، روایت مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رویکرد سیاسی به مدیریت در بخش دولتی، رفتارهای خاصی را در سازمان‌های دولتی، رشد و نمو می‌دهد. پدیده جهیزیه سیاسی، رهاورد چنین رویکردی در مدیریت دولتی برخی کشورها است. جهیزیه سیاسی، اِشعار به آورده یا امید به تزریق آوردۀ مقام سیاسی به سازمان مقصد دارد که آن را از طریق بیت‌المال تأمین می‌کند. نویسنده تلاش می‌کند این پدیده‌ را در قالب روایتی مفهومی به اتکای دانش موجود در حوزه مدیریت دولتی، نظریه سازمانی و همین طور علوم سیاسی از طرفی و حکمت نظری خود از طرف دیگر به تصویر بکشد. با ترسیم نحوه رخداد جهیزیه سیاسی و تحلیل سازکارهایی آن در بخش دولتی، پیامدهای سازمانی و ملی آن، تشریح و بر رواج این پدیده در نظام اداری کشور هشدارهایی مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards an Understanding of the Political Dowry Theory in the Public Sector: Theoretical Foundations, Conceptual Narrative, and Institutional and National Implications

نویسنده [English]

  • Hasan Danaeefard
چکیده [English]

Political approach to the administration of public sector shapes certain behaviors in public organizations. A dowry political phenomenon is an outcome of such approach in the administration of public organizations. Political dowry refers to what a political candidate has brought or hopes to inject in a destination organization that based on public treachery (Bytolmal). The author has tried to depict this phenomenon in a conceptual narrative on the basis of the existing knowledge in public administration, organizational theory and political science on the one hand, and his own theoretical knowledge on the other. He also describes the manner of political dowry occurrence, and after analyzing its mechanism in public administration, he explains its organizational and national consequences and gives warnings about its propagation in the country’s public sector administration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political dowry
  • public administration
  • political approach
  • political leaders
  • Bureaucracy

دانایی‌فرد، حسن (1391)، چالش‌های مدیریت دولتی ایران، تهران: سمت.

دانایی‌فرد، حسن و الوانی، سیدمهدی (1385)، «استراتژی تحول در بخش دولتی ایران»، دانشور رفتار، شماره 17، صص 98-120.

دانایی‌فرد، حسن و الوانی، سیدمهدی (1386)، «استراتژی استدلال استعاره‌ای در نظریه‌پردازی شکل‌گیری تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی»، مدرس علوم انسانی، شماره 52، صص 107-136.

Harber, C. (1993), “Prismatic Society Revisited: Theory and Educational Administration in Developing Countries”, Oxford Review of Education, Vol. 19, No. 4, Pp. 485-497.

Frederickson. H. G. (1980), New Public Administration, University, AL: University of Alabama Press.

Selznick, P. (1996), "Institutionalism 'Old' and 'New'", Administrative Science Quarterly, Vol. 41, No. 2, Pp. 270-277.

Selznick, P. (1949), TVA and the Grass Roots: a Study in the Sociology of Formal Organization. Berkeley: University of California Press.