تبیین تناسب فرد- سازمان به‌عنوان عاملی اثرگذار در بیگانگی از کار و پیوند کاری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

وقتی تناسب خوبی میان فرد و محیط کارش وجود داشته باشد، سطوح بالاتری از رضایت و رفاه روانی و جسمی حاصل می‌شود. تناسب فرد با سازمان بر پیامدهای کاری از قبیل قابلیت جذب سازمانی، انتخاب شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، و ترک خدمت تأثیر مهمی دارد. ازآنجاکه تناسب سازمانی منجر به نگرش‌های مثبت به کار می‌شود، اگر تناسب خوبی میان فرد و سازمان وجود داشته باشد، کارکنان به سازمان متعهد است و تمایل دارند که در سازمان باقی بمانند، اما اگر تناسب ضعیفی وجود داشته باشد، کارکنان مترصد فرصت‌اند تا موقعیت خود را تغییر دهند. این تحقیق با هدف بررسی رابط? تناسب فرد- سازمان با بیگانگی کاری و پیوند کاری انجام گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که هرچه تناسب فرد- سازمان بیشتر باشد، پیوند کاری بیشتر و بیگانگی کاری کمتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Impact of Person-Organization Fit on Work Alienation and Work Engagement

نویسندگان [English]

  • Arian Gholipour 1
  • Mojgan Roshannejad 2
  • Shapour Sherafat 3
چکیده [English]

The existence of a good fit between a person and his/her work environment could promote the level of job satisfaction and mental-physical well being. The so-called person-organization (p-o) fit has a significant effect on the workplace outcomes (e.g., organization attraction, job choice, job satisfaction, organizational commitment, turnover). Because P-O fit leads to positive work attitudes, employees who develop a good fit with their organization become “committed,” wishing to remain in the organization; but looking to change positions if their job fit is poor.
The purpose of this research is to study the relationship between P-O fit, on the one hand, and the level of work alienation and work engagement, on the other. We have used “field study” as our main method and selected “correlation” for statistical technique. Data were collected from 136 employees of the University of Tehran. The results indicate that the higher level of P-O fit leads to higher level of work engagement and lower level of work alienation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fit
  • person-organization (P-O) fit
  • work engagement
  • work alienation
  • Self-estrangement