بررسی عوامل مؤثر بر پدیدۀ «طفره‌روی اجتماعی» در فعالیت‌های گروهی مورد مطالعه: گروه‌های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

درک رفتار طفره‌روی اجتماعی در فعالیت‌های گروهی موضوعی مهم است؛ زیرا طفره‌روی اجتماعی به کاهش عملکرد افراد در گروه‌ها نسبت به زمانی که به‌صورت انفرادی عمل می‌کنند، اطلاق می‌گردد. مقاله حاضر در چارچوب مدل معادلات ساختاری، عوامل موثر بر طفره‌روی اجتماعی را بررسی کرده است. در این راستا پرسش‌نامه‌ای بین یک نمونه 140 نفری از دانشجویانی که در گروه‌های مطالعاتی، سازمان‌دهی شده بودند، به اجرا درآمد. یافته‌ها نشان داد که فقط ویژگی‌های مربوط به کار از تأثیر معناداری بر طفره‌روی اجتماعی برخوردار است؛ بنابراین، طراحی کارهای انگیزشی، ایجاد استانداردهای کاری و هویت‌‌بخشی به کار عمده‌ترین شاخص‌هایی محسوب می‌گردند که به حذف یا کاهش طفره‌روی اجتماعی کمک می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors on Social Loafing in Group Activities; Case of Study: Student’s Discussion Groups in Imam Sadiq University

نویسندگان [English]

  • Alireza Chitsazian 1
  • Saeed Mortazavi 2
1 Organizational behavior Ph.D. student. Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Understanding the social loafing behavior in group activities is an important subject, because it refers to poorer performance of individuals who act as part of a group rather than alone. The present paper has examined the effective factors on social loafing in the framework of structural equations model. In this regard a questionnaire containing scales of factors were administrated to a sample of 140 students that were organized in discussion groups. The findings showed that only job characteristics had significant effect on the social loafing. So designing motivational jobs, creating job standards and job identification are the main indicators that help to eliminate or decrease the social loafing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social loafing
  • group activity
  • work characteristics
  • group characteristics
  • individual perception characteristics