بررسی تأثیر رابطۀ ادراک بی‌عدالتی در سازمان بر گسترش میل به فساد اداری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

اکنون پژوهش‌های زیادی با رویکردهای سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی برای چاره‌اندیشی و حل معضل فساد اداری انجام شده است. در بیشتر این پژوهش‌‌‌ها برای ریشه‌کن ساختن فساد پیشنهاد شده است تا از طریق نهادینه کردن نظارت در نظام سیاسی، گسترش جامع? مدنی، افزایش پاسخ‌گویی مقامات سیاسی، افزایش رقابت در بخش اقتصاد، اصلاح مدیریت دولتی و مالی? عمومی اقدام شود؛ ولی فساد اداری همچنان از مهم‌ترین مسائل عصر حاضر است. این پژوهش نیز مترصد ارزیابی رابط? ادراک انواع بی‌عدالتی توزیعی، رویه‌ای، مراوده‌ای و اطلاعاتی با رفتارهای متمایل به فساد کارکنان است. در این تحقیق یکی از دانشگاه‌های تهران به‌عنوان جامع? آماری مطالعه و بررسی شده است که نتایج کلی پژوهش، حاکی از همگرایی افزایش تمایل به فساد با ادراک بی‌عدالتی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Perception of Injustice in Organization on Tendency of Administrative Corruption

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Salimi 1
  • Aliasghar Pourezzat 2
1 Administrative Management Student, Howza and University Research Center
2 Associate Professor of Administrative Management, Tehran University
چکیده [English]

Too many experts have been studying the solutions for eliminating administrative corruption by using political, managerial and legal approaches. It has been recommended to institutionalize the monitoring of the political system, developing civil society, increasing political accountability, increasing competition in the economy, and improving public administration and public finance, but administrative corruption still remains an important issue.
This study measures the relationship between conceptions of distributive, procedural, interactional and informational injustice; and corruption-oriented behaviors of employees. In this study, the researcher investigated one of universities in Tehran as statistical population which led us to conclude that there is a positive relation between the tendency to corruption and perception of injustice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational justice
  • Distributive Justice
  • procedural justice
  • interactional justice
  • informational justice
  • administrative corruption