شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های راهبردی شرکت‌های سرمایه‌گذاری «مطالعۀ موردی؛ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر»

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی ماک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چکیده

فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری در محیط پیچیده کنونی و لزوم شناسایی خطرهای پیش‌رو از جمله مهم‌ترین لوازم دستیابی به موفقیت در این شرکت‌هاست که در این مسیر توجه به مقوله ریسک‌های راهبردی (نیروهای بالقوه‌ای که می‌تواند سیستم استراتژی را بی‌تعادل کند و به همین سبب، بر ارزش شرکت سرمایه‌گذاری تأثیر منفی قابل ملاحظه‌ای گذارد)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های راهبردی شرکت‌های سرمایه‌گذاری (شرکت سرمایه‌گذاری غدیر) است. برای استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های دلفی (اجماع خبرگان) و موردکاوی استفاده شده است. نتیجه این تحقیق که در شش گام انجام شده، شناسایی ریسک‌های راهبردی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اولویت‌بندی این ریسک‌ها در سناریوهای پیش‌روی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (در بازه زمانی 3 تا 5 سال آینده) و در نهایت، ترسیم نقشه ریسک‌های راهبردی در هر سناریو است.

کلیدواژه‌ها


اتابکی محسن (1384)، راهبری سازمان‌های هلدینگ، انتشارات پیام مؤلف.

بابایی، محمدعلی (1381)، اولین سمینار سازماندهی شرکت‌های هلدینگ، مرکز مطالعات مدیریت ایران.

جمشیدی، ابوالقاسم (1382)، بازار سرمایه، اهداف، انگیزه‌ها، ابزارها و مخاطرات، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول.

حافظ‌نیا، محمدرضا (1385)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.

 دانایی‌فر، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1383) روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع (1383)، ر، انتشارات صفار، چاپ اول.

روش‌های آینده‌نگاری تکنولوژی (1384)، بنیاد توسعه فردا.

«شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس چگونه فعال‌تر می‌شوند»، بررسی‌های بازرگانی، ش168.

فبوزی، فرانک، مودیلیانی. فرانکو، فری. مایکل (1376)، مبانی بازارها و نهادهای مالی، ترجمه حسین عبده تبریزی، تهران: آگه، زمستان، چاپ اول، جلد اول.

فرجی، یوسف (1382)، آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی و مالی، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه عالی بانکداری ایران.

گروه تحقیق دفتر امور مدیران (1380، «هلدینگ»، توسعه مدیریت، شماره 24 و 25، فروردین و اردیبهشت.

Ritchie B.and Marshall D. (1993), Business risk management, London: Chapman & Hall,.

Roger Steare (2005), “The Institute of Risk Management”, The Institute of Risk Management.

Schwartz, Peter, “the Art of LongView: Scenario planning".