مدلی میان‌سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم‌گیری با تعهد سازمانی؛ مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (پردیس قم)

چکیده

تعهد سازمانی، یکی از نگرش‌های سازمانی است که به دلیل تأثیر آن در پیامدهای مهم رفتاری، چون غیبت، تأخیر و ترک خدمت، همواره مورد علاقه محققان علوم رفتاری و مدیریت بوده است. از دهه 1960 تاکنون، تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله متغیرهای شغلی، جمعیت‌شناختی و ساختاری در تعهد سازمانی با نگاه تک‌سطحی بررسی شده اما به اثر متغیرهای رفتاری در تعهد سازمانی در قالب مدل و با رویکرد چندسطحی، کمتر توجه شده است. در این تحقیق، تأثیر متغیرهای ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم‌گیری در تعهد سازمانی با رویکردی چندسطحی و در قالب مدلی میان‌سطحی، بررسی شده است. نمونه تحقیق، شامل 461 نفر از اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های تهران بوده است. جهت بررسی فرضیات میان‌سطحی، از نسخه 80/6 نرم‌افزار HLM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ادراک اعضای هیئت علمی، از حمایت و احترام سازمانی بر تعهد سازمانی آنان، اثر مثبت دارد. همچنین، مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم‌گیری‌ها، هم دارای تأثیر مثبت مستقیم در تعهد سازمانی و هم دارای تأثیر مثبت تعدیل‌کننده در رابطه بین ادراک از حمایت سازمانی و تعهد سازمانی و نیز رابطه بین ادراک از احترام سازمانی و تعهد سازمانی آنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Cross-Level Model of Organizational Commitment Antecedents; Examining the Relationship between Perceived Organizational Support, Perceived Organizational Esteem, Participation in Decision Making and Organizational Commitment; Case study: Faculty Members of Tehran Universities

نویسندگان [English]

 • Abbasali Hajikarimi 1
 • Ali Rezaeian 2
 • Akbar Alam Tabriz 1
 • Morteza Soltani 3
1 Associate Professor of Management, Shahid Beheshti University, Tehran
2 Professor of Management, Shahid Beheshti University, Tehran
3 PhD of of HRM, Tehran University, College of Qom, Qom
چکیده [English]

Organizational commitment is one of the organizational attitudes that have always been of interest to behavioral sciences and management researchers because of its impact on important behavioral outcomes such as absenteeism, turnover and delay.  Since the 1960s, from a single–level viewpoint, the influence of several factors, including job factors, demographic factors and structural factors, on organizational commitment has been studied; but the impact of behavioral variables on organizational commitment offered in a single model with a multilevel approach has received less attention. By adopting multilevel approach, this research has examined the impact of perceived organizational support, perceived organizational esteem and participation in decision making on organizational commitment in a cross – level model. Data was obtained from 461 faculty members of Tehran universities and was analyzed using HLM software version 6.08. The results indicate that the faculty’s perceived organizational support and perceived organizational esteem affect organizational commitment positively. In addition, the faculty’s participation in decision making has both a directly positive effect on organizational commitment, and a positively moderating effect on the relationship between perceived organizational support and organizational commitment as well as the relationship between perceived organizational esteem and commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • multilevel approach
 • cross-level model
 • perceived organizational support
 • perceived organizational esteem
 • participation in decision making
 • organizational commitment
 • affective commitment

آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1384)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری)، تهران: سمت.

رابینز، استیفن پی (1385)، رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

رضائیان، علی (1384)، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت.

رضائیان، علی و گنجعلی، اسدالله (1388)، «رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان»، اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره 2، صص 5-40.

Agarwal, S. & Ramaswami, S. N. (1993), “Affective organizational commitment of salespeople: An expanded model”, The Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol. 13, No. 2, Pp. 49-70.

Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990), “The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol. 63, No. 1, Pp. 1-18.

Bateman, T. & Strasser, S. (1984), “A longitudinal analysis of the antecedents of organizational commitment”, Academy of Management Journal, Vol. 27, No. 1, Pp. 95-112.

Boezeman, E. J. & Ellemers, N. (2007), “Volunteering for charity: Pride, respect, and the commitment of volunteers”, Journal of Applied Psychology, Vol. 92, No. 3, Pp. 771-785.

Boezeman, E. J. & Ellemers, N. (2008), “Pride and respect in volunteers' organizational commitment”, European Journal of Social Psychology, Vol. 38, No. 1, Pp. 159-172.

Chmel, E. (2008), Academic medical center food and nutrition services employees' perceptions of respect and job satisfaction, Master of Science's thesis, Rush University.

DeCicco, J., Laschinger, H. & Kerr, M. (2006), “Perceptions of Empowerment and Respect; Effect on Nurses’ Organizational Commitment in Nursing Homes”, Journal of Gerontological Nursing, Vol. 32, No.5, Pp. 49-56.

Eby, L. T., Freeman, D. M., Rush, M. C. & Lance, C. E. (1999), “Motivational bases of affective organizational commitment: A partial test of an integrative theoretical model”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 72, No. 4, Pp. 463-483.

Eisinga, R., Teelken, C. & Doorewaard, H. (2010), “Assessing Cross-National Invariance of the Three-Component Model of Organizational Commitment: A Six-Country Study of European University Faculty”, Cross-Cultural Research, Vol. 44, No. 4, Pp. 341-373.

Fu, F. Q., Bolander, W. & Jones, E. (2009), “Managing the drivers of organizational commitment and salesperson effort: An application of Meyer and Allen's three-component model”, Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 17, No. 4, Pp. 335-350.

Hughes, L. W. & Palmer, D. K. (2007), “An Investigation of the Effects of Psychological Contract and Organization-Based Self-Esteem on Organizational Commitment in a Sample of Permanent and Contingent Workers”, Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol.14, No. 2, Pp. 143-156.

Jaros, S. J. (1997), “An assessment of Meyer and Allen's (1991) three-component model of organizational commitment and turnover intentions”, Journal of Vocational Behavoir, Vol. 51, No. 3, Pp. 319-337.

Joiner, T. A. & Bakalis, S. (2006), “The antecedents of organizational commitment: the case of Australian casual academics”, International Journal of Educational Management, Vol. 20, No. 6, Pp. 439-452.

Khurram, S. (2009), “Perceived Organizational Support, Antecedents and Consequences Proposing and Testing a Model in a Public Sector University of Pakistan”, South Asian Journal of Management, Vol. 16, No. 1, Pp. 7-26.

Klein, K. J. & Kozlowski, S. W. J. (2000), Multilevel Theory, Research and Methods in Organizations, San Francisco: Jossey Bass.

Lambert, E. & Hogan, N. (2009), “The Importance of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Shaping Turnover Intent: A Test of a Causal Model”, Criminal Justice Review, Vol. 34, No. 1, Pp. 96-118.

Lok, P. & Crawford, J. (2001), “Antecedents of organizational commitment and the mediating role of job satisfaction”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 16, No. 7/8, Pp. 594-613.

Lok, P., Wang, P. Z., Westwood, B. & Crawford, J. (2007), “Antecedents of job satisfaction and organizational commitment and the mediating role of organizational subculture”, Working paper, Accessible at: http://www.unisa.edu.au/

McCroskey, S. D. (2007), The relationship between leadership practices and the threecomponent model of organizational commitment: An empirical analysis, Doctoral dissertation, Capella University.

Meyer, J. P., Allen, N. J. & Sulsky, L. M. (reviewer). (1999), “Commitment in the workplace: theory, research & application”, Canadian Psychology, Vol. 40, No. 4, Pp. 383-385.

Meyer, J. P., Becker, T. E. & Vandenberghe, C. (2004), “Employee Commitment and Motivation: A Conceptual Analysis and Integrative Model”, Journal of Applied Psychology, Vol. 89, No. 6, Pp. 991-1007.

Meyer, J. P., Bobocel, D. R. & Allen, N. J. (1991), “Development of Organizational Commitment During the First Year of Employment: A Longitudinal Study of Pre- and Post-Entry Influences”, Journal of Management, Vol. 17, No. 4, Pp. 717-733.

Meyer, J. P. & Smith, C. A. (2000), “HRM practices and organizational commitment: Test of a mediation model”, Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol. 17, No. 4, Pp. 319-331.

Rhoades, L. & Eisenberger, R. (2002), “Perceived Organizational Support: A review of the Literature”, Journal of Applied Psychology, Vol. 87, No. 4, Pp. 698-714.

Shore, L. M. & Wayne, S. J. (1993), “Commitment and Employee Behavior: Comparison of Affective Commitment and Continuance Commitment With Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, Vol. 78, No. 5, Pp. 774-780.

Somech, A. & Bogler, R. (2002), “Antecedents and Consequences of Teacher Organizational and Professional Commitment”, Educational Administration Quarterly, Vol. 38, No. 4, Pp. 555-557.

Sommer, S. M., Bae, S. & Luthans, F. (1996), “Organizational commitment across cultures: The impact of antecedents of Korean employees”, Human Relations, Vol. 49, No. 7, Pp. 977-993.

Stallworth, L. (2004), “Antecedents and consequences of organizational commitment to accounting organizations”, Managerial Auditing Journal, Vol. 19, No. 7, Pp. 945-955.

Yoon, J. & Thye, S. R. (2002), “A Dual Process Model of Organizational Commitment: Job Satisfaction and Organizational Support”, Work and Occupations, Vol. 29, No. 1, Pp. 97-124.

Zaccarin, S. & Rivellini, G. (2002), “Multilevel analysis in social research: an application of a cross-classified model”, Statistical Methods & Applications, Vol. 11, No. 1, Pp. 95-108.