واکاوی بی‌عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد آموزشی- پژوهشی در دانشگاه‎ها «مطالعه چند موردی: دانشگاه‎های تهران»

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

4 کارشناسی ارشد مهارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع)

5 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در دهه‎های اخیر توجه به عدالت در سازمان‎ها اهمیت بیشتری یافته و عدالت توزیعی ، رویه‎ای ، مراوده‎ای و اطلاعاتی مدّ نظر اندیشمندان در انواع سازمان‎ها قرار گرفته است. یکی از انواع عدالت که مورد بی‎توجهی محققان سازمان قرار گرفته، عدالت جزایی (تنبیهی) است. مجازات و اقدام عادلانه در مقابل مفسدان و قانون‌‎شکنان می‎تواند در گسترش عدالت در سازمان مؤثر واقع شود. در این مقاله تلاش می‎شود تا زمینه‌های شکل‌گیری بی‌عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد (اعم از آموزشی و پژوهشی) در دانشگاه‎ها بررسی شود. بدین منظور، نمونه‎ای 22 نفره به روش نمونه‎گیری گلول? برفی از میان دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های تهران در سال 1387 مدّ نظر قرار گرفته و بر اساس سؤالات طراحی‌شده توسط محققان، مورد مصاحبه قرار گرفتند؛ روش تحقیق کیفی از نوع مطالعه چند موردی بوده و در تجزیه و تحلیل با استفاده از روش تِم ، هفت تم زمینه‌ساز بی‌عدالتی جزایی در دانشگاه‌ها شناسایی گردید. یافته‎های تحقیق می‎تواند راهکارهای مناسبی در جهت کاهش عوامل بازدارنده تحقق مأموریت و چشم‌انداز مراکز دانشگاهی و آموزشی، در اختیار مدیران و مسئولان این مراکز قرار دهد تا در راستای تولید علم حرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Factors on Retributive Injustice and Its Role on Prevalence of Educational & Investigative Corruption in Universities (Multi Case Study: Tehran Universities)

نویسندگان [English]

  • Arian Gholipour 1
  • Seyed Ali Koushazadeh 2
  • Gholamreza Salimi 3
  • Moslem Amiri Tayyebi 4
  • Ali Ebrahimi 5
چکیده [English]

Consideration toward Justice in Organizations Have was increased in Recent Decades. Nowadays, Scholars are More Focused on Distributive, Procedural, Interactional and Informational Justice in Different Organizations. A Kind of Justice That is ignored by Organizational Researchers, is Retributive Justice. Prevention, Punishment and Justified Action Against of corruptors and Law-Breakers Can Help the Justice to be developed in Organizations. In this Research, we Study the Effective Contexts on Emerging Retributive Injustice and Its Role on Prevalence of Educational & Investigative Corruption. So have, by Snowball Sampling, 22 Students and Professors of Tehran Universities in Year 1387 regarded and Based on Proposed questions by Researchers, was interviewed. Research Method was Multi Case Study from Qualitative Method and In Analysis Stage, by using theme Method, 7 Contextual Themes that have Effect on Retributive Injustice was identified. Research finding Can Introduce Proper Approaches toward Decrease Deterrent Factors Mission & Vision Realization of University & Educational Centers for Managers and Respondents to Improve their University Knowledge Output, as well as its Rank between Universities all over the World.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • control
  • retributive justice
  • perception of injustice

قران کریم.

نهج‌البلاغه.

الوانی، مهدی و جفره، منوچهر (1377)، «ارائه یک الگوی نظری برای کنترل و مهار فساد اداری»، اقتصاد و مدیریت، ش36.

حمیدی‌زاده، محمدرضا و حسین‌زاده شهری، معصومه (1385)، «طراحی مدل شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیت‎های استراتژیک: پژوهشی در شرکت ایران‌خودرو»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دورۀ اول، ش 4.

خمینی، امام روح‌الله (بی‌تا)، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ج7.

دانایی‌فرد، حسن (1384)، «استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‏‏‏‏‏‏دهد؟»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره 103.

همو (1387)، چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، تهران: سمت، چاپ اول.

رجحان، سعید (1386)، مبانی استنباط در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، جلد 2.

رضاییان، علی (1381)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت، چاپ چهارم.

همو (1382)، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت، چاپ چهارم.

همو (1383)، مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، تهران: سمت، چاپ اول.

همو (1384)، انتظار عدالت و عدالت در سازمان، تهران: سمت، چاپ اول.

علیزاده‌ثانی، محسن، فانی، علی‌اصغر، (1386)، «تأثیر فساد اداری بر توسعه انسانی جوامع»، اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوم، ش1-2.

قاضی ناصح‌الدین ابوالفتح (1366)، غررالحکم و دررالکلم (سخنان امام علی(ع)، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم چاپ اول.

کلینی، محمد بن یعقوب (1365)، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، مجموعه 8 جلدی. چ4

 

Ambrose, M. L., Seabright, M. A. &nd Schminke, M. (2002), "Sabotage in the Workplace: The Role of Organizational Injustice", Organizational Behavior and Human Decision Processes, No. 89.

Ashforth B. E.; Gioia D. A.; Robinson, S. L. & Trevino L. K. (2008), "Reviewing Organizational Corruption", Academy of Management Review,Vol. 33, No. 3.

Barsky A. (2008), "Understanding the Ethical Cost of Organizational Goal-Setting: A Review and Theory Development", Journal of Business Ethics, No. 81.

Carlsmith K. M. and Darley J. M., (2008), "Psychological Aspects Of Retributive Justice", Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 40.

Cheung H. Y. & Chan, A. W. H. (2008), "Corruption across Countries: Impacts from Education and Cultural Dimentions", The Social Science Journal, Vol. 45, Issue 2.

Fleming P. & Zyglidopoulos, S. C. (2008), "The Escalation of Deception in Organizations", Journal of Business Ethics, No. 81.

Greenberg, J. (2003), Organizational Behavior the State of the Science, Second Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.

Heckathorn Douglas D. (2007), "Extensions of Respondent- Driven Sampling: Analyzing Continuous Variables and Controlling for Differential Recruitment", Sociological Methodology, Vol. 37.

Heyneman S. P. (2004), "Education and Corruption", International Journal of Educational Development, Vol. 24, Issue 6.

Kvale S., (1996), Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Thousand Oaks, Calif, Sage Publications.

Lange D. (2008), "A Multidimentional Conceptiualization of Organizational Corruption", Academy of Management Review, Vol. 33, No. 3.

Luo, Y. (2004), "An Organizational Perspective of Corruption", Management and Organization Review, Vol. 1, No. 1.

Niehoff B. P.; Paul R. J. & Bunch j. f. S., (1998), "The Social Effects Of Punishment Events: The Influence Of Violator Past Performance Record And Severity Of The Punishment On Observers' Justice Perceptions And Attitudes", Journal of Organizational Behavior, Vol. 19, Issue 6.

Osipian, A. L. (2009), "Corruption Hierarchies in Higher Education in the Former Soviet Bloc", International Journal of Educational Development, Vol. 29, Issue. 3.

Pelletier K. l. & Bligh, M. C. (2008), "The Aftermath of Organizational Corruption: Employee Attributions and Emotional Reactions", Journal of Business Ethics, No. 80.

Pfarrer M. D. & Decelles, K. A. (2008), "After the Fall: Reintegrating the Corrupt Organization", Academy of Management Review, Vol. 33, No. 3.

Pinto J.; Leana C. R. & Pil F. K. (2008), "Corrupt Organizations or Organizations of Corrupt Individuals? Two Types Of Organization- Level Corruption", Academy of Management Review, Vol. 33, No. 3.

Rabl, T. & KÜhlmann, T. M., (2008); "Understanding Corruption in Organizations – Development and Empirical Assessment of an Action Model", Journal of Business Ethics, No. 82.

Rumyantseva N. V. (2005), "Taxonomy of Corruption in Higher Education", Peabody Journal Of Education Rumyantseva.

Smilansky S. (2006), "Control, Desert and the Difference Between Distributive And Retributive Justice", Philosophical Studies, Vol. 131, No. 3.

Zajac, E. J. & Westphal, J. D. (2002), "Intraorganizational Economics", In J. A. C. Baum (Ed.), Companion to Organizations