رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظریه‌پردازان سازمانی از دیرباز با طرح نظریه‌های کاربردی و نظری به دنبال حل مسائل سازمانی و بسط و توسعه دانش سازمانی هستند. رویکرد متعارف نظریه‌پردازی، پدیده‌های سازمانی را یا در سطح خرد (نظریه‌های رفتاری OB) و یا در سطح کلان (نظریه‌های سازمانی OT) بررسی می‌‌کند و قادر نیست تأثیر بالا به پایین و پایین به بالای پدیده‌ها را مورد توجه قرار دهد. رویکرد چندسطحی به‌عنوان یک پارادایم و روش نوظهور قادر است پدیده‌های سازمانی را چندسطحی دیده و همزمان تأثیر پدیده مورد مطالعه را در سطح بالاتر و تأثیر عوامل سطح بالاتر را در پدیده مورد مطالعه تحلیل کند. نظریه‌پردازی چندسطحی با تعیین نوع ساخت یا ساخت‌های پدیده مورد مطالعه شروع می‌شود و بعد از تعیین نوع رابطه میان ساخت‌ها در قالب مدل چندسطحی، نوبت به تعیین روش نمونه‌گیری و طرح تحلیل می‌رسد. این مقاله از طریق مطالعات اسنادی، روش نظریه‌پردازی چندسطحی را شناسایی کرده و در قالب یک الگو فرایندی کاربردی ارائه کرده‌ است. برای تبیین دقیق‌تر این رویکرد، قبل از پرداختن به فرایند نظریه‌پردازی چندسطحی، چیستی و چرایی آن در قالب مفهوم، مبانی معرفت‌شناختی و اصول نظریه‌پردازی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multilevel Approach and its Application to Organizational Theorizing

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaeian 1
  • Asadollah Ganjali 2
1 Professor of Management, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Organizational theorists through theoretical and practical theories try to solve the organizational problems and extend the organizational knowledge. Conventional approach in organizational theorizing studies organizational-level phenomena or at micro level (organizational behavioral: OB) or at macro level (organizational theories: OT) and can not to consider the effect of top-down and bottom-up phenomenon. Multilevel approach as an emerging paradigm and method is able to see organizational phenomena as a multilevel, so that analyze the impact of phenomenon at a higher level and higher level factors impacts on the phenomenon. Multilevel theorizing begins with determining the type of constructs to be studied and then continues with determining the type of relationship between constructs in multilevel model format. Sampling and determining analysis design are final phase of multilevel studies. Article authors, through documentary studies, try to identify multilevel theorizing method and present it in the form of a flowchart process. For more precise explanation of this approach before addressing process of Multilevel theorizing, what and why of it in the form of concepts, epistemological foundations and theorizing principles are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multilevel approach
  • Theorizing
  • organization theories
  • multilevel theorizing process

آذر، عادل (1379)، تحقیق در عملیات، تهران: موسسۀ نشر علوم نوین.

امیری، مجتبی (1383)، «طراحی و تبیین مدل مفهومی زیرساخت‌های بنیادین و مبانی فلسفی تئوری‌های مدیریت»، رسالۀ دکتری دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.

دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1383)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.

رضاییان، علی (1385)، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، تهران: سمت.

 

Blauberg, I. V.; Sadorsky V. N. & Yudin, E. G. (1977), Systems Theory: Philosiphical and Methodological Problems, Moscow: Progress Publishers.

Bliese, Paul D., Chan, David & Plahart, Robert E. (2007), Multilevel Methods: Future Directions in Measurement, Longitudinal Analysis and Non Normal Outcomes, Organizational Research Methods, Sage Publication.

Bryman, Alan, & Bell, Emma (2007), Business Research Methods. OxfordUniversity Press, 2th Ed.

Hatch, Mary Jo (1997), Organization Theory, OxfordUniversity Press.

Kerr, Steven (1979), Organizational Behavior, Grid Pub.

Klein, Katherine J. & Kozlowski, Steve W. J. (2000a), “From Micro to Meso: Critical Steps in Conceptualizing and Conducting Multilevel Research”. Organizational Research Methods, Vol. 3, No. 3, July, Sage Publications, Inc.

Id. (2000b), Multilevel Theory, Research, and Methods in Organizations: Foundations, Extensions, and New Directions (SIOP Frontiers Series), San Francisco, CA: Jossey- Bass.

Klein, Katherine J., Dansereau, Fered & Hall, Rosalie J. (1994), “Levels Issues in Theory Development, Data Collection and Analysis”, Academy of Management Review, Vol. 19, No. 2.

Luthans, Fred (2005), Organizational Behavior, Mc Graw-Hill Irwin, 10th ed.

Miner, John B. (2002), Organizational Behavior: Foundation, theories & Analyses, Oxford University Press US.

Oakes, J. Michael & Kaufman, Jay S. (2000), “Methods in Social Epidemiology”.

Webster Dictionary at: www. merriam-webster. com/dictionary/paradigm

Zaccarin, Susanna & Rivellini, Giulia (2002), Multilevel Analysis in Social Research: an Application of a Cross-classified Model, Statistical Methods & Applications, Springer- Verlag.