کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه‌ای آرمانی

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

4 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

5 دانش‌آموخته دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف مقاله حاضر، عرضه نوعی آرمانی از کارکردهای کنترل راهبردی سازمانی است. تحلیل محتوای استنباطی و توصیفی کمی و کیفی و نمونه­سازی آرمانی به عنوان راهبرد تحقیق برگزیده شده است. در این مقاله، سه گام اساسی برداشته شد: اول، مطالعه و تحلیل محتوای نظریات و مدل­های مختلف برای تعیین کارکردهای کنترل؛ دوم، طراحی نوع آرمانی کنترل بازسازی‌شده بر اساس تحلیل محتوای نظریات مختلف؛ و سوم، تحلیل نوع آرمانی به‌دست‌آمده بر اساس رویکرد کارکردگرایی. در مجموع، 7 موضوع کنترل و 6 کارکرد برای کنترل سازمانی و 3 نوع کنترل سازمانی استقراء شد. انواع سه‌گانه کنترل عبارت است از کنترل عملیاتی (فروراهبردی)، کنترل راهبردی و کنترل فراراهبردی. کنترل عملیاتی و کنترل راهبردی هر کدام 3 زیرمجموعه دارد. در انتهای مقاله، محققان مسیر تحقیقات آینده را ارایه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Organizational Strategy Control Model; A Functional and Ideal Type Approach

نویسندگان [English]

  • Vahid Khashei 1
  • Seyed Mahmoud Hoseini 2
  • Abbasali Hajikarimi 3
  • Ali Rezaeian 4
  • Mojtaba Lashkarbolouki 5
1 Associate Professor of Management and Accounting Faculty of Allame Tabatabaii University, Tehran
2 Assistant Professor of Management, Management and Accounting Faculty of Shahid Beheshti University, Tehran
3 Associate Professor of Management, Management and Accounting Faculty of Shahid Beheshti University, Tehran
4 Professor of Management, Management and Accounting Faculty of Shahid Beheshti University, Tehran
5 PhD. Of Strategic Management, Management and Accounting Faculty of Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this paper is an ideal organizational strategic control function. Inferential and descriptive content analysis, qualitative and quantitative and ideal modeling are selected as the research strategies. In this paper three basic steps have been taken: The first step is to study and analyze the content of theories and models to determine the control functions. The second is designing the ideal type of reconstructed control based on content analysis of different views. The third is the analysis of the achieved ideal type based on the functional approach. A total of 7 controls and 6 functions for corporate control and three types of organizational control were deduced. Control is of three types, namely operational control (infrastrategic), strategic control and suprastrategic control. Operational control and strategic control of three subsidiaries each have. In the article, researchers have proposed future research directions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • control
  • strategic control
  • function
  • ideal type

آرون، ریمون (1370)، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمة باقر پرهام، تهران: آموزش انقلاب اسلامی.

آنتونی، رابرت؛ دیردین، جان و بدفورد، نورتن (1372)، نظام­های کنترل مدیریت، ترجمه محمدتقی ضیایی بیگدلی، تهران: مرکزآموزش مدیریت دولتی.

اسکیدمور، ویلیام (1372)، تفکر نظری در جامعه‌شناسی، ترجمه علی‌محمد حاضری و دیگران، تهران: سفید.

بودون، ریمون (1369)، روش­های جامعه‌شناسی، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

بورل، گیبسون و مورگان، گارت (1383)، نظریه­های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان، ترجمه محمدتقی نوروزی، تهران: سمت.

پیرس، جان و رابینسون، ریچارد (1383)، مدیریت راهبردی، ترجمة سیدمحمود حسینی، تهران: سمت.

دوورژه، موریس (1362)، روش­های علوم اجتماعی، ترجمه خسرو اسدی، تهران: امیرکبیر.

رفیع‌پور، فرامرز (1385)، تکنیک­های خاص در علوم اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

ریتزر، جورج (1374)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.

ساروخانی، باقر (1385)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، اصول و مبانی، جلد اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سایمونز، رابرت (1385) نظام­های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی، ترجمة مجتبی اسدی، تهران: آریانا.

فروند، ژولین (1362)، جامعه‌شناسی ماکس وبر، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: نیکان.

لورنژ، پیتر؛ اسکاتمورتن، م. اف. و گوشل، س. (1385)، کنترل استراتژیک، ترجمه سیدمحمد اعرابی و محمدحکاک، تهران: پژوهش­های فرهنگی.

لیتل، دانیل (1373)، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.

وبر، ماکس (1371)، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، ترجمه عبدالمعبود انصاری، تهران: سمت.

وبر، ماکس (1382)، روش‌شناسی علوم اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: مرکز.

وثوقی، منصور (1369) «فونکسیونالیسم و تغییر اجتماعی»، نامه علوم اجتماعی، جلد دوم، دوره جدید، شماره 1، صص 126-140.

 

Anderson, E. & Oliver, R. L. (1987), “Perspectives on Behavior-Based Versus Outcome-based Saleforce Control System”,Journal of marketing, Vol. 51, No. 3, Pp. 76-88.

Anderson, P. (1999), “Complexity theory and organization science”, Organization Science, Vol. 10, No. 3, Pp. 216-232.

Ansari, S. L. (1977), “An aintegrated approach to control system design”, accounting organization and society, Vol. 2, No. 3, Pp. 101-102.

Ashley, David & Mechael Orenstein, David, (1998),Sociological Theory, Boston: Allyn & Bacon.

Bartelt, C. A. (1979), Multinational structural evoloution: the changing decision enviorment in international devisions, D.B.A. diss., Boston: Harvard Business school.

Brown, S. L., & Eisenhardt, K. M. (1998), Competing on the edge: Strategy as structured chaos, Boston, MA: Harvard Business School Press.

Bruns, w. & Waterhouse, J. H. (1975), “Budgetary control and organizational structure”, journal of accounting research, Vol. 13, No. 3, Pp. 177-202.

Burgelman, R. A. (1983), “A model of the interaction of strategic behavior, corporate context, and the concept of strategy”, Academy of Management Review, Vol. 8, No. 1, Pp. 61-70.

Id. (1991), “Intraorganizational ecology of strategy making and organizational adaptation: Theory and field research”, Organization Science, Vol. 2, No. 3, Pp. 239-262.

Child, J. (1981), “Culture contingency and capitalism in the cross-national study of organization” In Cummings, L. L. & Staw, B. M. (Eds.), Research in Organizational Behavior (Pp. 303-356), Greenwich, conn: JAI Press.

Dalton, G. W. (1971), “Motivation and control in organizations” In Dalton, G. W. & Lawrence, P. R. (Eds.), motivation and control in organizations (Pp. 1-35), homewood, IL:Richard D. Irwin, Inc.

Dent, J. F. (1991), “Accounting and organizational cultures: a field study of the emergence of a new organizational reality”, Account. Organ. Soc,Vol.16, No. 3, Pp. 693-703.

Doz, Y. & Prahalad, C. K. (1984), “Patterns of Strategic Control within Multinational Corporations”, Journal of International Business Studies, Vol. 15, No. 3, Pp. 55-72.

Emmanuel, C. & Otley, D. (1995), Readings in Accounting for Management Control, London: Chapmann and Hall.

Gabarro, J. J. (1987), The Dynamicsof Taking Charge,Boston, MA: Harvard Business School Press.

Greiner, L. E. & Bhambri, A. (1989), “New CEO Intervention and Dynamics of Deliberate Strategic Change”,Strategic Management Journal, Vol. 10, No. 3, Pp. 67-86.

Goold, M. & Quinn, J. J. (1993). Strategic Control: Establishing Milestones for Long-term Performance. Reading, MA: Addison-Wesley.

Gupta, A. K., & Govindarajan, V. (1984). “Business unit strategy, managerial characteristics, and business unit effectiveness at strategy implementation”. Academy of Management Journal, Vol. 27, No. 1, Pp. 25-41.

Hopwood, A. (1974),Accounting and human behavior, London: haymarket Publishing limited.

Jaworski, B. J. (1988), “Toward a theory of Marketing Control: Environmental Context, control Type & Consequences”, Journal Of Marketing, Vol. 52, No. 2, Pp. 23-39.

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1992), “The Balanced Scorecard: measures that drive performance”, Harvard Business Review, Vol. 70, No. 1, Jan–Feb, Pp. 71–80.

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1993), “Putting the Balanced Scorecard to Work”, Harvard Business Review, Vol. 71, No. 5, Sep–Oct, Pp. 2–16.

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1996), “Using the Balanced Scorecard as a strategic management system”, Harvard Business Review, Vol. 74, No. 1, Jan–Feb, Pp. 75–85.

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2000), The Strategy Focused Organization, Boston: HBS Press, USA.

Kasurinen, T. (1998), “Strategic Management Accounting: Review of Literature and Integrated Framework”, Working papersW-209, Helsinki: Helsinki School of  Economics and Business Administration.

Kloot, L. & Martin, J. (2000), “Strategic performance management:A balanced approach to performancemanagement issues in local government”,Management Accounting Research, Vol. 11, No. 2, Pp. 231-251.

Konsynski, B. R. (1993), “Strategic control in theextended enterprise”,IBM System Journal, Vol. 32, No. 1, Pp. 111-142.

Lorange, P. (1988), “Monitoring strategic progress and ad hoc strategic modification”, In Grant, J. (Ed.), Strategic Management Horizons (Pp. 112-113). St Paul, MN: West Publishing.

Lorange, P. & Murphy, D. (1984), “Considerations in implementing strategic control”, Journal  of Business Strategy, Vol. 4, No. 4, Pp. 27-35.

Lorange, P., Scott,  F. M. & Ghoshal, S. (1986), Strategic Control System, St Paul, MN: West Publishing Company.

Merchant, K. A. (1985), Control in Business Organizations, Marshfield, MA: Pitman.

Mintzberg, H. (1978), “Patterns in strategy formation”,Management Science, Vol. 24, No. 9, Pp. 934-948.

Muralidharan, R. (1997), “Strategic Control for Fast-moving Markets: Updating the Strategy and Monitoring Performance”, Long Range Planning, Vol. 30, No. 1, Pp. 64-73.

Id. (2004), “A framework for designingstrategy content controls”,International Journal of Productivityand Performance Management, Vol. 53, No. 7, Pp. 590-601.

Muralidharan, R. & Hamilton, R. D. (1999), “Aligning Multinational ControlSystems, III”, LongRange Planning, Vol. 32, No. 3, Pp. 352-361.

Nilsson, F. (2000), “Parenting styles and value creation: a management control approach”,Management Accounting Research, Vol. 11, No. 1, PP. 89-112.

Ouchi, W. Z. (1979), “A Conceptual Framework for the Design of Organization Control Mechanism”, Management Science, Vol. 25, No. 4, Pp. 833-847.

Preble J. F. (1992), “Towards A Comprehensive System Of Strategic Control”, Journal of Management Studies, Vol.29, No. 4, Pp. 391-409.

Puolam¨aki, E. (2004), Strategic Management Accounting Constructions in Organizations: A Structuration Analysis of Two Divisional Strategy Processes,Ph.D. Thesis, Turku in Finland: TurkuSchool of Economics and Business Administration.

Schreyogg, G. & Steinman, H. (1978), “Strategic Control: A new Perspective”, Academy of management Review, Vol. 12, No. 1, Pp. 91-103.

Schreyogg, G. & Steinmann, H. (1987), “Strategic Control; A New Perspective”, Academy of management Review, Vol. 12, No. 3, Pp. 91-103.

Simons, R. (1994), “How new top managers use control systems as levers of control”, Strategic Manag. J., Vol. 15, No. 3, Pp. 169-189.

Id. (1995a), Levers of Control- How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal, Boston, MA: Harvard Business School Press.

Id. (1995b), “Control in an age of empowerment”, Harvard Business Review, Vol. 73, No. 2, Pp. 80-88.

Tavakoli, I. & Perks, K. J. H. (2001), “The development of a strategic control system for the management of strategic change”, Strategic Change, Vol. 10, No. 2, Pp. 297-305.

Timothy, R. & Jacques, S. (1981) “Strategic Control of Corporate Development under Ambiguous Circumstances”, Management Science, Vol. 27, No. 10, Pp. 158-1170.

Wood, R. (1997), “The future of strategy: The role of the new sciences”, Proceedings of International Conferenceon Complex Systems (Pp. 17-18), Boston, MA: New England Complex Systems Institute.