داوران

فهرست کلی و مشخصات داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
کریم ابراهیمی
مهدی ابراهیمی انسان‌شناسی، راهبرد، سیاستگذاری، مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
علی اشرف احمدیان مدیریت بازرگانی دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه
محمدرضا اخضریان
محمدرضا آرام دانشجوی دکتری
جواد آزادی مدیریت دولتی عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
حمیدرضا اسمعیلی‌گیوی مدیریت مالی سازمان بورس
محمدرضا اسمعیلی‌گیوی مدیریت فناوری اطلاعات استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
سعید اشیری
حسین اصلی‌پور مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا افضلی مطالعات اسلامی در مدیریت هیئت علمی
محمد افکانه مدیریت منابع انسانی گروه مدیریت بازرگانی-دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد.
فتاح آقازاده کارشناس سازمان اداری استخدامی کشور در امور سلامت اداری و مبارزه با فساد
میثم آقداغی انسان‌شناسی، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مطالعات اسلامی در مدیریت دانش‌آموخته دکتری مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام
سیدمجتبی امامی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
سیدمجید امامی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
کامران امیدی‌کیا بازاریابی دکتری تخصصی
وحید یاوری مدیریت دولتی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام
مجتبی باباخانی
محمدامین باقری دانشگاه امام صادق ع
مسلم باقری هیئت علمی
مصباح‌الهدی باقری کنی انسان‌شناسی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
ناصر باهنر عضو هیات علمی
عبدالله بیچرانلو مدیریت رسانه سرپرست پژوهشکده هنر و رسانه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
حسین بختیاری روش‌شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
مسعود بخشی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام
مجتبی بیدی مدیریت منابع انسانی دستیار پژوهشی دانشکده مدیریت
حسن بشیر مدیریت رسانه گروه فرهنگ و ارتباطات، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)
امیرحسین بنایی
رضا بنی‌اسد سیاستگذاری گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.
مسعود بنافی مدیریت دولتی دانشجو/دانشگاه تهران (فارابی)
محمدجواد بهمن‌آبادی system
رضا پاینده مدیریت فناوری دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
حسین پرکان سیاستگذاری هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پویا پیرملکی مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علی آقا پیروز هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عادل پیغامی روش‌شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
وحید تاروردی زاده مدیریت بازرگانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
منیر تجلی مطالعات اسلامی در مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
محمد صادق تراب زاده جهرمی مدیریت دولتی عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد توحیدی مدیریت مالی استادیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.
محمدصادق توسلی دانشجوی دکتری رشته معارف اسلامی و مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری عمومی
مهدی ثنائی سیاستگذاری علم و فناوری دانشجو
محمد ثنائی فر
علی جعفری هرستانی
نادر جعفری هفتخوانی بازاریابی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
فرزاد جهان بین
مجتبی جوادی دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد جوادی دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی جوانعلی آذر دانشگاه امام صادق (ع)
محسن جوهری مدیریت رسانه دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام
علیرضا چیت‌سازیان ساختار سازمانی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
بهمن حاجی‌پور راهبرد عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی حاجی رستملو مدیریت مالی دانشجو
سعید حجازیفر عضو گروه مدیریت اسلامی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
سیدمصطفی حدادی تولید و عملیات، راهبرد، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی پژوهشگر
مهرداد حیدری
سیدابوالحسن حسینی
سید کاظم حسینی سیاستگذاری مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمدمهدی حسین‌زاده
حسین حسن‌زاده سروستانی مدیریت مالی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
بابک حمیدیا رئیس مرکز نوآوری و سرپرست اداره کل طرح و برنامه دانشگاه امام صادق علیه السلام
مهدی حمزه‌پور مدیریت بازرگانی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
وحید خاشعی ورنامخواستی راهبرد دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
رحیم خانی زاد مدیریت فناوری اطلاعات استاد مدعو دانشگاه امام صادق علیه السلام
هادی خان محمدی رفتار سازمانی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی گروه مدیریت منابع انسانی
مصطفی یخچالی مدیریت صنعتی کمیته امداد امام خمینی (ره)
حسین خصاف مفرد
شهرام خلیل نژاد راهبرد عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
علی اصغر خندان کارآفرینی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
رسول خوانساری مدیریت مالی پژوهشگر/پژوهشکده پولی و بانکی
سعید خورشیدی دانشجو
حسن دانایی‌فرد تئوری سازمان عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیدنصیب‌الله دوستی دکتری تخصصی
محمدرضا ذوالفقاریان ، دانشگاه امام صادق (ع)
محمدمهدی ذوالفقارزاده دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پردیس قم
سیدمحمدهادی راجی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
روح‌الله رازینی تولید و عملیات عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
محمد تقی رجبی
محمدرضا رجبی
احسان رحیمی مدیریت بازرگانی ندارد
محمد رحمتی سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت
علی ردادی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
عباس رضایی پندری مدیریت بازرگانی دکتری تخصصی
مهران رضوانی بازاریابی مدیر گروه کارافرینی سازمانی دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران
حمیدرضا یزدانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سروش سیاری بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زینب سبحان اللهی مدیریت منابع انسانی دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی و استاد مدعو دانشگاه خوارزمی
یاسر سبحانی‌فرد مدیریت بازرگانی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی سپهری دانشگاه امام صادق
علیرضا سجادیه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع)
سیدمحمدرضا سیدی سیاستگذاری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسین سرآبادانی تفرشی مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع)
اکبر سعیدی کارشناس ارشد مدیریت
حسن سعدآبادی کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
علی اصغر سعدآبادی استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی
محمد سلیمانی
مصطفی سمیعی‌نسب دانشگاه امام صادق علیه السلام
هاشم سوداگر سیاستگذاری پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
محمد علی شاه حسینی هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمد شیخ‌زاده رفتار سازمانی دانشگاه بجنورد، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی
احمد شعبانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
میلاد شمس زارع مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی
حجت الله صادقی
محمدعلی صادقی کیا سیاستگذاری پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع
محمدمهدی صالحی
علی صفری استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
سیامک طهماسبی مدیریت صنعتی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
رسول عباسی
علی عبدالهی نیسیانی مدیریت دولتی عضو هیات علمی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مجتبی عربی ساختار سازمانی، مدیریت دولتی رئیس گروه ساختار و تشکیلات سازمان اداری و استخدامی کشور
حسین عرب اسدی پژوهشگر
اکبر عرفانی فر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
سیدمجتبی عزیزی هیأت علمی
محمدمهدی عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
محمدرضا عطاردی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد علیزاده مدیریت مالی
محمدمهدی علی‌شیری عضور هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
سیدعلی علوی استادیار دانشگاه الزهرا (س)
سیدمحمدمهدی غمامی
سیدمحسن فاضلیان استادیار
روح الله قاسمی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
احمدعلی قانع مطالعات اسلامی در مدیریت عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
سید روح اله قرشی مدیریت دولتی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهدی قضاوی زاده پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
حسین قلی پور سیاستگذاری دانشگاه امام صادق علیه السلام
بهروز قلیچ‌لی نثت نثن نثنن
محمد حسین قوام مدیریت مالی عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی
سید حسین کاظمی حسابداری، رفتار سازمانی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اسدالله کردناییج مدیریت بازرگانی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
احسان کریمی مدیریت دولتی پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
مجید کریمی
محمد رضا کریمی علویجه مدیریت بازرگانی عضو هیات علمی
عین الله کشاورز ترک راهبرد استادیار دانشگاه امام خمینی (ره)-قزوین
ابوالفضل گائینی انسان‌شناسی، تئوری سازمان، رویکرد فقهی، مطالعات اسلامی در مدیریت، معرفت‌شناسی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
اسدالله گنجعلی مدیریت منابع انسانی عضو هیئت علمی، دانشیار و مدیر گروه مدیریت منابع انسانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
غلامرضا گودرزی رفتار سازمانی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق‌ علیه السلام
محمدعلی لسانی
مجتبی لشکربلوکی
میثم لطیفی مدیریت منابع انسانی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
محمدتقی محبی
حسنعلی محسنی مدیریت بازرگانی دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
روح‌الله محمدی عضو شورای پژوهشی دانشکده - مدیر عامل موسسه نوین پژوهان
مجید محمد زمانی سیاستگذاری مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع
محسن محمودی
سیدمجتبی محمودزاده رفتار سازمانی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
مجید مختاریان‌پور مدیریت دولتی استادیار دانشگاه تهران
محمد مهدی مدحت راهبرد دانشجوی فوق لیسانس معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق (ع) و ...
رامین مددلو
محسن میری راهبرد، سیاستگذاری عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام حسین (علیه السلام)
سید محمدمهدی میرباقری
سعید مسعودی‌پور مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق
عباس مصلائی پور
محمود مطهری نیا مطالعات اسلامی در مدیریت پژوهشگر
حمیدرضا مقصودی
غلامرضا ملک زاده رفتار سازمانی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سعید منجم‌زاده مدیریت مالی معاون مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
محمدمهدی مهدی‌خواه
محمد مهدی‌نژاد نوری
اصغرآقا مهدوی
سعید مهدوی کنی
زهره موسی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
سیدرضا موسوی
سیدعباس موسویان استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیدجلال موسوی خطیر دانش آموخته دکتری آموزش عالی دانشگاه تهران
ماجد ناجی راهبرد استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
احسان نامدار جویمی مدیریت دولتی دانشگاه زاهدان
علی نصرت
محمدصادق نصرت‌پناه استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد نعمتی
خلیل نوروزی سیاستگذاری علم و فناوری دانشجوی دانشگاه تهران
محمد نوروزی کارشناس
میکائیل نوروزی
مصطفی هادوی نژاد رفتار سازمانی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان، ایران
سیدمحمدحسین هاشمیان دانشگاه باقرالعلوم (ع)
محمدهادی همایون روش‌شناسی استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد واثقی بادی سیاستگذاری دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
جواد وزیری
حسن وکیل زاده مدیریت بازرگانی پژوهشگر/ مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
حامد ونک