ارزیابی مقالات

 ارزیابی مقاله در نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

مقدمه
نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، فرآیند بررسی و انتشار مقالات باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. تنظیم و تعریف فرآیند ارزیابی برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.
     از نویسند(گان) درخواست می‌شود، ضمن مطالعه دقیق، هرگونه پرسشی را با سردبیر نشریه از طریق آدرس پست الکترونیک یا لینک تماس با -در سامانه اختصاصی آن نشریه- مطرح کنند. 

1. توصیه‌هایی قبل از ارسال مقاله

 1. بررسی اهداف و چشم‌انداز نشریه و تناسب آن با مقاله.
 2. رعایت «دستورالعمل و شیوه‌نامه نگارش و ارسال مقاله» نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. که در ادامه خواهد آمد.
 3. رعایت منشور اخلاقی نشریات دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 4. توجه به شاخص‌ها ارزیابی مقاله و پاسخ دقیق به سؤالات و نظرات سردبیر/ داور(ان). که در ادامه خواهد آمد.
 5. بررسی فرآیند پذیرش مقالات توسط نشریه.

2. فرآیند ارزیابی مقاله

1.    ثبت‌نام در سامانه نشریه و ارسال مقاله؛ توسط نویسنده مسئول مقاله.
2.    بررسی ظاهری مقاله، فایل‌ها و مستندات و ارسال مقاله در سامانه‌های مشابهت؛ توسط مدیر داخلی.
3.    بررسی اولیه مقاله 4 حوزه «اصالت»، «ارتباطات موضوعی با فعالیت نشریه» و «کیفیت فنی» و نهایتاً رد مقاله یا تعیین داور؛ توسط سردبیر با همکاری و نظارت اعضای هیأت تحریریه.
4.    ارزیابی مقاله در 2 حوزه «اصالت»، «کیفیت فنی» ؛ توسط داور(ان). اغلب هر مقاله برای 2 تا 4 داور ارسال می‌شود.
5.    پیگیری داوری مقالات؛ توسط مدیر داخلی با همکاری و نظارت سردبیر.
6.    رد یا پذیرش مقاله؛ توسط سردبیر با همکاری و نظارت اعضای هیأت تحریریه.
7.    اعلام رد، اصلاح و پذیرش به نویسنده؛ توسط مدیر داخلی.

3. شاخص‌های ارزیابی مقاله

 1. داشتن نوآوری و به‌روز بودن.
 2. سطح علمی و عمق دانش تخصصی.
 3. کاربردی بودن و اثربخشی مقاله در جامعه علمی.
 4. تمرکز و حفظ یکپارچگی موضوع و توزیع، پردازش و دسته‌بندی مطالب.
 5. ارتباط منطقی چکیده، مقدمه، متن، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛
 6. اتقان و انسجام مطالب و پرهیز از مباحث حاشیه‌ای؛
 7. استفاده مطلوب از منابع اصلی و جدید و گستردگی آن؛
 8. رعایت اصول ویراستاری علمی و به‌کارگیری مناسب اصطلاحات.

تذکر: 
مقالات در با هر یک از شاخص‌‌ها در 6 سطح «عالی»، «خیلی خوب»، «خوب»، «متوسط» و «ضعیف» و «خیلی ضعیف» بررسی می‌شوند؛ در نهایت با توجه به نظر داوران و بررسی هیأت تحریریه نتیجه فرآیند ارزیابی نهایی خواهد شد.

4. نتایج فرآیند ارزیابی مقاله

 1. عدم پذیرش.
 2. پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات جزئی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات، کنترل و بررسی نهایی توسط سردبیر انجام می‌شود.
 3. پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات کلی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات، مقاله برای داور(ان) قبلی ارسال می‌شود.
 4. پذیرش نهایی؛ پس از بررسی نهایی مقاله توسط داور(ان)، پذیرش اولیه توسط سردبیر و پذیرش نهایی در جلسه هیأت تحریریه انجام می‌شود.

5. دلایل رد مقاله

 1. «رد مقاله به دلیل وجود مقاله مشابه و تخلفات پژوهشی»؛ عدم توجه به حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران موجب رد مقاله می‌شود.
 2. «رد مقاله به دلیل عدم‌رعایت شرایط و ضوابط نشریه»؛ ارسال مقاله بدون در نظر گرفتن دستورالعمل و شیوه‌نامه نگارش و ارسال مقاله دانشگاه موجب رد مقاله می‌شود.
 3. «رد مقاله به دلیل عدم‌تناسب با محتوای نشریه»؛ ارسال مقاله خارج از موضوعات فعالیت -محورهای تخصصی- نشریه موجب رد مقاله می‌شود.
 4. «رد پذیرش براساس نظر سردبیر/ داور(ان)»؛ عدم کسب امتیاز در شاخص‌های ارزیابی موجب رد مقاله می‌شود.

 - راهکارهایی برای ارسال مجدد مقاله
چنانچه نویسنده نسبت به دلایل رد مقاله اعتراض داشته و یا امکان اصلاح مقاله را متناسب با نظر داوران و سردبیر را دارد، ابتدا مراتب درخواست خود را با توجه به موضوعات ذیل به سردبیر از طریق آدرس پست الکترونیک نشریه همراه با فایل اصلاحی مقاله با تغییرات برجسته ارسال نماید، در صورت موافقت دسترسی به پروفایل مقاله در سامانه نشریه باز خواهد شد که پس از آن می‌بایست فایل اصلاحی با تغییرات برجسته در سامانه نشریه بارگزاری گردد:

 1. درخواست بررسی و بازنگری نظر سردبیر/ داور(ان).
 2. درخواست بررسی صلاحیت داور(ان)
 3. درخواست بررسی تضاد منافع از داور(ان).