کسب رتبه ب در ارزیابی سال 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشریه اندیشه مدیریت راهبردی

کسب رتبه ب در ارزیابی سال 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشریه اندیشه مدیریت راهبردی