اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2192
تعداد پذیرش 126
تعداد عدم پذیرش 1752

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 232
تعداد مشاهده مقاله 609338
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 47 روز
متوسط زمان پذیرش 639 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 235 روز
درصد پذیرش 6 %