اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2236
تعداد پذیرش 130
تعداد عدم پذیرش 1782

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 236
تعداد مشاهده مقاله 643984
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 47 روز
متوسط زمان پذیرش 631 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 241 روز
درصد پذیرش 6 %