اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2298
تعداد پذیرش 135
تعداد عدم پذیرش 1828

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 241
تعداد مشاهده مقاله 662123
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 628 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 242 روز
درصد پذیرش 6 %