اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2130
تعداد پذیرش 118
تعداد عدم پذیرش 1706

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 221
تعداد مشاهده مقاله 595633
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 47 روز
متوسط زمان پذیرش 647 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 205 روز
درصد پذیرش 6 %