پیوندهای مفید

بانک جامع نشریات علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


پایگاه جامع مجلات تخصصی نور - مؤسسه کامپیوتری نور


چشم‌انداز‌ مدیریت بازرگانی - دانشگاه شهید بهشتی


چشم‌انداز مدیریت دولتی - دانشگاه شهید بهشتی


چشم‌انداز مدیریت صنعتی - دانشگاه شهید بهشتی


چشم‌انداز مدیریت مالی و حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی


دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام


فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی - دانشگاه تهران


فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران - دانشگاه تربیت مدرس


فصلنامه دانش مدیریت - دانشگاه تهران


مجله پژوهش‌های مدیریت در ایران - انجمن علوم مدیریت در ایران


مدیریت فرهنگ سازمانی - دانشگاه تهران


مطالعات مدیریت راهبردی - دانشگاه شهید بهشتی


نشریه تجاری سازیِ فنآوری - دانشگاه تهران


نشریه تحقیقات مالی - دانشگاه تهران


نشریه مدیریت بازرگانی - دانشگاه تهران


نشریه مدیریت دولتی - دانشگاه تهران


نشریه مدیریت صنعتی - دانشگاه تهران


نشریه مدیریت فناوری اطلاعات - دانشگاه تهران