مقاله علمی-پژوهشی

1. طراحی نظام حکمرانی منابع مشترک مرتعی در جمهوری اسلامی ایران؛ کاربستی از رویکرد تحلیل نهادی

صفحه 389-422

10.30497/smt.2021.240430.3194

محسن باقری؛ علیرضا چیت‌سازیان؛ وحید یاوری


2. بررسی تطبیقی مبانی رفتار فردی از دیدگاه رفتارگرایی و علمالنفس فلسفی

صفحه 423-458

10.30497/smt.2020.75540

مهدی محمدی‌نسب؛ محمد صادق شجاعی؛ حمیدرضا ربیعی


3. طراحی و تبیین مدل مدیریت بازدارندگی رفتارهای کاری نابهنجار

صفحه 459-492

10.30497/smt.2021.240134.3166

اکبر برزگری سلطان‌احمدی؛ طیبه امیرخانی؛ اکرم هادیزاده؛ غلامعلی طبرسا


4. گونه‌شناسی کارمندان سمّی در سازمان‌های دولتی

صفحه 493-552

10.30497/smt.2021.240437.3197

میثم پورصفر؛ محمد افکانه


5. مسائل سیاستی سینمای ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی

صفحه 553-624

10.30497/smt.2021.240281.3177

محسن جوهری؛ محمدحسن وکیل


6. بررسی جایگاه زبان فارسی در نام‌های تجاری محصولات ایرانی تبلیغ شده در رسانه ملی

صفحه 595-624

10.30497/smt.2021.239601.3125

سعید مسعودی‌پور


7. شناسایی و تبیین مروری بر عوامل مؤثر بر چسبندگی روابط درون شبکه‌های کسب‌وکار

صفحه 625-652

10.30497/smt.2021.240950.3241

علی پریشانی؛ بهمن حاجی‌پور؛ غلامحسین خورشیدی؛ سید محمود حسینی


8. الگوی مسأله‌شناسی برای خط‌مشی‌گذاری فرهنگی ـ اجتماعی در سازمان‌های فرهنگی شهری (مطالعه تطبیقی سازمان‌های فرهنگی شهرداری‌های تهران، اصفهان و مشهد)

صفحه 653-688

10.30497/smt.2020.75458

محمدوحید صافی اصفهانی؛ حسن بشیر


9. طراحی الگوی ارزیابی عمق ساخت داخل در صنعت خودرو ایران

صفحه 689-722

10.30497/smt.2020.75457

مهدی اجتهادی؛ روح‌الله رازینی؛ مرتضی سلطانی


10. عوامل کلیدی اجرای موفق سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی (موردمطالعه صنعت خودروسازی ایران)

صفحه 723-754

10.30497/smt.2020.75442

سحر احمدی پرتوی؛ نادر مظلومی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ مهدی حقیقی‌کفاش


11. طراحی و تبیین مدل راهبرد باز (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

صفحه 775-790

10.30497/smt.2021.239143.3083

محمد طالاری؛ مرضیه آذربایجانی


12. بررسی تأثیر پشیمانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تجربه مدیران

صفحه 791-822

10.30497/smt.2021.240791.3229

خیراله کاظمیه؛ آمنه مالمیر