شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه

داوران

2. لیست داوران شماره‌های 27 (بهار و تابستان 1399) و 28 (پاییز و زمستان 1399)

مقاله علمی-پژوهشی

3. طراحی نظام حکمرانی منابع مشترک مرتعی در جمهوری اسلامی ایران؛ کاربستی از رویکرد تحلیل نهادی

صفحه 389-422

10.30497/smt.2021.240430.3194

محسن باقری نصرآبادی؛ علیرضا چیت‌سازیان؛ وحید یاوری


4. بررسی تطبیقی مبانی رفتار فردی از دیدگاه رفتارگرایی و علمالنفس فلسفی

صفحه 423-458

10.30497/smt.2020.75540

مهدی محمدی‌نسب؛ محمدصادق شجاعی؛ حمیدرضا ربیعی


5. طراحی و تبیین مدل مدیریت بازدارندگی رفتارهای کاری نابهنجار

صفحه 459-492

10.30497/smt.2021.240134.3166

اکبر برزگری سلطان‌احمدی؛ طیبه امیرخانی؛ اکرم هادیزاده؛ غلامعلی طبرسا


6. گونه‌شناسی کارمندان سمّی در سازمان‌های دولتی

صفحه 493-552

10.30497/smt.2021.240437.3197

میثم پورصفر؛ محمد افکانه


7. مسائل سیاستی سینمای ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی

صفحه 553-584

10.30497/smt.2021.240281.3177

محسن جوهری؛ محمدحسن وکیل


8. بررسی جایگاه زبان فارسی در نام‌های تجاری محصولات ایرانی تبلیغ شده در رسانه ملی

صفحه 585-614

10.30497/smt.2021.239601.3125

سعید مسعودی‌پور


9. شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر چسبندگی روابط درون شبکه‌های کسب‌وکار

صفحه 615-642

10.30497/smt.2021.240950.3241

علی پریشانی؛ بهمن حاجی‌پور؛ غلامحسین خورشیدی؛ سید محمود حسینی


10. الگوی مسأله‌شناسی برای خط‌مشی‌گذاری فرهنگی ـ اجتماعی در سازمان‌های فرهنگی شهری (مطالعه تطبیقی سازمان‌های فرهنگی شهرداری‌های تهران، اصفهان و مشهد)

صفحه 643-678

10.30497/smt.2020.75458

محمدوحید صافی اصفهانی؛ حسن بشیر


11. طراحی الگوی ارزیابی عمق ساخت داخل در صنعت خودرو ایران

صفحه 679-702

10.30497/smt.2020.75457

مهدی اجتهادی؛ روح‌الله رازینی؛ مرتضی سلطانی


12. عوامل کلیدی اجرای موفق سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی (موردمطالعه صنعت خودروسازی ایران)

صفحه 713-742

10.30497/smt.2020.75442

سحر احمدی پرتوی؛ نادر مظلومی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ مهدی حقیقی‌کفاش


13. طراحی و تبیین مدل راهبرد باز (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

صفحه 743-778

10.30497/smt.2021.239143.3083

محمد طالاری؛ مرضیه آذربایجانی


14. بررسی تأثیر پشیمانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تجربه مدیران

صفحه 779-810

10.30497/smt.2021.240791.3229

خیراله کاظمیه؛ آمنه مالمیر