مقاله علمی-پژوهشی

1. کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریۀ اعتباریات علامه‌طباطبایی(ره)

صفحه 19-51

10.30497/smt.2019.2549

سیدابوالحسن حسینی؛ حسن دانایی‌فرد؛ حمید پارسانیا؛ عبدالله توکلی


2. جستاری تحلیلی دربارۀ نظریه‌های متعارف انگیزش در سازمان و ارائۀ الگوی جایگزین مبتنی بر اندیشه‌های شهید مطهری (ره)

صفحه 53-81

10.30497/smt.2019.2550

علی اصغر خندان؛ محمد جوادی


3. شبکه‌های همکاری علمی در مجلات مدیریت راهبردی ایران

صفحه 83-109

10.30497/smt.2019.2551

بهمن حاجی‌پور؛ امیر حسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


4. چارچوب توسعه‌ی گردشگری دینی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 111-137

10.30497/smt.2019.2553

حمید ضرغام بروجنی؛ فائزه اسدیان اردکانی


5. طراحی و تبیین مدل مدیریت کج‌رفتاری مالی مدیران در سازمان‌های دولتی ایران (مورد مطالعه: مدیران سازمان‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان)

صفحه 139-164

10.30497/smt.2019.2554

ثریا پیری؛ محمد موسوی


6. واکاوی مفهوم نوسازی استراتژیک با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

صفحه 165-188

10.30497/smt.2019.2555

سیده زهرا فاطمی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ آمنه خدیور


7. ارزیابی و رتبه بندی استراتژی های تأثیر گذار در شهر هوشمند برای موفقیت شرکت های همکار شهرداری تهران با روش نظریه داده بنیاد

صفحه 189-214

10.30497/smt.2019.2556

امیر هوشنگ تاجفر؛ علی شایان؛ مرضیه پورمقدسی


8. کاربست مفهوم «منظومه» به‌عنوان استعاره‌ای در ارائۀ الگوی زنجیرۀ ارزش صنایع خلاق ایران

صفحه 215-253

10.30497/smt.2019.2557

مهدی محمدی؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حسنعلی آقاجانی


9. مدل سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی در شرکت های فناوری اطلاعات

صفحه 255-293

10.30497/smt.2019.2558

حسین غضنفری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردناییج؛ عادل آذر


10. طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌ها موردمطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)

صفحه 295-320

10.30497/smt.2019.2559

سید علی اکبر هاشمی؛ حسن الوداری؛ محمد رضا دارایی؛ روح‌الله رازینی


11. تحلیل ارتباط شایستگی‌های استراتژیک مدیران با ارزش‌آفرینی منابع انسانی، بر اساس رویکرد IRP

صفحه 321-346

10.30497/smt.2019.2560

محمود رضا اسماعیلی؛ عبداله ساعدی؛ علی شریعت نژاد


12. رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری خرید مخاطبان سینمای ایران

صفحه 321-346

10.30497/smt.2019.2561

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسین گودرزی