دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، مهر 1397، صفحه 1-370 

مقاله علمی-پژوهشی

مدل رفتار انسان در مواجهه با دو ساحت مطلوبیت- نامطلوب؛ تحلیلی قرآنی، رویکردی مدیریتی

صفحه 18-55

10.30497/smt.2018.2568

علی رضاییان؛ علی عبدالهی نیسیانی


تبیین سازمان مبتنی بر انسان (بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی)

صفحه 58-124

10.30497/smt.2018.2586

علی‌نقی امیری؛ کمیل رودی؛ رضا برنجکار؛ علی‌اصغر پورعزت


طرح‌ریزی پژوهش سامان‌مند و میان‌رشته‌ای برای بهره‌گیری از معارف اسلامی در حوزه مسائل انسانی - اجتماعی با کمک روش تریز

صفحه 126-156

10.30497/smt.2018.2587

مهدی احمدیان؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ علی‌اصغر پورعزت


تبیین تغییر خط‌مشی‌آموزشی با بهره‌گیری از نظریه جریانات چندگانه؛ مطالعه موردی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

صفحه 155-182

10.30497/smt.2018.2588

حسین سرآبادانی تفرشی؛ علیرضا سجادیه


شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ارتقای توان دانشگاه ها در توسعه دیپلماسی علم و فناوری ج.ا.ایران: رویکردی استراتژیک

صفحه 188-214

10.30497/smt.2018.2589

محمدسعید تسلیمی؛ خلیل نوروزی؛ محمد مهدی مدحت


تبیین اولویت‌های تشویقی کارکنان: آیا تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد

صفحه 216-234

10.30497/smt.2018.2590

رقیه ابدالی؛ احمدعلی خائف الهی؛ حسن دانایی‌فرد؛ پرویز احمدی


شناسایی الگوهای ذهنی دربارة خروج از خط رهبری سازمانی مبتنی بر روش‌شناسی کیو

صفحه 236-262

10.30497/smt.2018.2591

مصطفی هادوی‌نژاد؛ فرهاد شکوهی


عوامل تخریب‌کنندة دوستی در محل کار با رویکرد مردم‌نگاری

صفحه 264-289

10.30497/smt.2018.2592

نبی اله کهن؛ علی صفری؛ هادی تیموری


شناسایی چالش های انکوباتورهای هنری در حمایت از کسب و کارهای هنری (مورد مطالعه: انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان)

صفحه 292-314

10.30497/smt.2018.2593

سیدسعید میرواحدی؛ محمد تقی طغرایی؛ نعیمه نوری


بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی با رویکرد ارزش‌های اسلامی بر وفاداری و خرید مجدد مشتریان بانک ملت

صفحه 309-324

10.30497/smt.2018.2594

عظیم حمزئیان؛ مهری شهریاری


شناسایی و اولویت‌بندی زیرآمیخته‌های بازاریابی با رویکرد بازاریابی اسلامی در ورود به بازارهای بین‌المللی (مطالعه موردی :کارخانجات گچ استان سمنان)

صفحه 334-351

10.30497/smt.2018.2595

هادی قزوینی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه


نقش تعدیل‌گری پویایی بازار بررابطه قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد بازار

صفحه 354-378

10.30497/smt.2018.2596

مریم نکوئی زاده؛ عماد گل محمدی