دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-225 

مقاله علمی-پژوهشی

طراحی الگوی تبلیغی قرآنی در موضوع بازاریابی اجتماعی انفاق

صفحه 5-48

10.30497/smt.2018.2167

سعید مسعودی‌پور؛ بهروز قاسمی؛ محمود محمدیان


واکاوی الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت

صفحه 49-80

10.30497/smt.2018.2169

مصطفی یخچالی؛ میثم لطیفی؛ ناصر پورصادق؛ سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی


ظرفیت شناسی رویکرد راهبردی و آینده نگارانه به آموزه مهدویت در بستر تمدن نوین اسلامی

صفحه 81-122

10.30497/smt.2018.2168

محمدرضا برزویی؛ احمد جهانگیر فیض آبادی


ارائه‌ی مدلی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان‌ها با بکارگیری نظریه‌ی شکست‌ناپذیری

صفحه 123-152

10.30497/smt.2018.2170

سید حسین فخرپور؛ زهرا خوش سپهر؛ محمد حسن ملکی


ارائه الگوی بومی رهبری کوانتومی در شرکت های دانش بنیان ایران

صفحه 153-184

10.30497/smt.2018.2171

مهدی حمزه‌پور


بررسی نقش استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآورانه سازمان‌ها (مورد مطالعه : شرکتهای دانش بنیان حوزه زیست فناوری)

صفحه 185-204

10.30497/smt.2018.2172

مهدی الیاسی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا


برند کارفرما؛ راهبردی نوین در جذب نیروهای خلاق تداعی معانی، تصویر سازمان و تناسب شخص سازمان در نقش میانجی

صفحه 205-224

10.30497/smt.2018.2173

جبار باباشاهی؛ علی حمیدی زاده؛ منصوره محمدنژاد فدردی؛ نادر سیدامیری