مقاله علمی-پژوهشی

1. تبیین نگاه اسلام به سازمان در پرتو استعاره‌ امانت

صفحه 5-40

10.30497/smt.2017.2064

حسین سوزنچی؛ مرتضی جوانعلی آذر


2. مدل یابی معادلات ساختاری تاثیر مولفه های مورد تاکید در قرآن کریم بر شکل گیری سازمان سرآمد

صفحه 41-72

10.30497/smt.2017.2065

احمد عربشاهی کریزی


3. تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه

صفحه 73-108

10.30497/smt.2017.2066

حسن دانایی‌فرد؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی


4. بررسی استفاده از جاذبه «ترس و نگرانی در انسان نسبت به تامین آینده خود» در تبلیغات تجاری از منظر اسلامی

صفحه 109-140

10.30497/smt.2017.2067

سعید مسعودی‌پور


5. مدیریت استعداد؛ مفاهیم کلیدی و رویکرد های مبنایی

صفحه 141-170

10.30497/smt.2017.2068

سیدرضا سیدجوادین؛ محمدامین پهلوان‌شریف


6. واکاوی مؤلفه‌های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره)

صفحه 171-200

10.30497/smt.2017.2069

سمیرا پور؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ غلامرضا ملک زاده


7. طراحی مدل هوشمند امکان‌سنجی طرح‌های صنعتی با رویکرد صنعت سبز

صفحه 201-242

10.30497/smt.2017.2070

حسین بختیاری؛ عادل آذر؛ محمدرضا امین ناصری؛ علی رجب زاده