مقاله علمی-پژوهشی

1. برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی تاب‌آور،‌ دلالت‌های راهبردی و اعتباربخشی یک مدل ترکیبی برای اقتصاد مقاومتی

صفحه 5-40

10.30497/smt.2016.1948

عادل پیغامی؛ سمانه منصوری


2. شناسایی قابلیت‌های لازم برای رهبری در سازمان‌های ایمان‌محور؛ مورد مطالعه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

صفحه 41-80

10.30497/smt.2016.1949

محمدمهدی شاه آبادی؛ امین زلقی


3. واکاوی علل ناکامی یکپارچه‌سازی خط‌مشی‌های فرهنگی در ایران؛ مطالعه مبتنی بر روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

صفحه 81-126

10.30497/smt.2016.1950

محمدرضا عطاردی؛ رحمت اله قلی پور؛ حسن دانایی‌فرد؛ علی‌نقی امیری


4. طراحی الگوی مفهومی رشد شبکه همکاران؛ مطالعه موردی، سازمان هوافضا

صفحه 127-162

10.30497/smt.2016.1951

علیرضا رحیم زاده؛ غلامرضا گودرزی


5. تأثیر اعتقادات مذهبی مشتریان بر ارزش نام تجاری صنایع غذایی آستان قدس رضوی

صفحه 163-188

10.30497/smt.2016.1952

سید علیقلی روشن؛ فریبا بخشی


6. چشم‌انداز انطباق استراتژیک در یک مؤسسه آموزشی- پژوهشی دولتی ایران؛ مطالعه موردی، دانشگاه تهران

صفحه 189-228

10.30497/smt.2016.1953

حسنعلی نعمتی شمس آباد؛ فاطمه سلیمانی روزبهانی


7. بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت‌های بیمه از گزینه‌های راهبردی مدل دلتا

صفحه 229-270

10.30497/smt.2016.1954

بهمن حاجی‌پور؛ سامه نجفی