مقاله علمی-پژوهشی

1. تبیین بایسته‌های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیرة علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم

صفحه 5-58

10.30497/smt.2016.1867

حسن دانایی‌فرد؛ حسین سوزنچی؛ مرتضی جوانعلی آذر


2. مدیریت تبلیغ و دعوتِ رسول اعظم(ص) در برخورد با اهل کتاب با تأکید بر قرآن کریم؛ مقایسه‌ای با مفهوم بازاریابی اجتماعی

صفحه 59-84

10.30497/smt.2016.1868

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ سیدمحمدحسین حسینی


3. فهم جوهرة تجربة دورة سربازی در اعضای هیئت‌علمی وظیفه؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

صفحه 85-116

10.30497/smt.2016.1869

سیدحسین سیدی؛ سیدمحمدرضا سیدی


4. پیشران‌ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان‌های فرهنگی؛ مطالعه موردی: سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان

صفحه 117-150

10.30497/smt.2016.1870

سمیه لبافی؛ محمد ابویی


5. طراحی سطح کلان نظام مدیریت فرهنگ اسلامی با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌‌های نرم (SSM)

صفحه 151-180

10.30497/smt.2016.1871

علی اقبالیان؛ عادل آذر


6. شناسایی عوامل مؤثر بر عدم رونق معاملات رینگ کشاورزی بورس کالای ایران

صفحه 181-214

10.30497/smt.2016.1872

امین غزالی؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حسینعلی بختیار نصر آبادی


7. بررسی عوامل مؤثر در فرآیند پذیرش محصولات خارجی در میان دو کشور ایران- ترکیه

صفحه 215-246

10.30497/smt.2016.1873

کامبیز حیدرزاده؛ امیرعباس کایینی