مقاله علمی-پژوهشی

1. الگوی عملی مدیریتِ خویشتن؛ مبتنی بر کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره)

صفحه 5-39

10.30497/smt.2015.1708

علی رضاییان؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ میثم آقداغی


2. تبیین الگوی بومی تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد

صفحه 41-66

10.30497/smt.2015.1709

حسین اصلی‌پور؛ شمس‌السادات زاهدی؛ فتاح شریف‌زاده؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


3. جاذبه‌های تبلیغاتی مطلوب در بازاریابی اجتماعی انفاق بر اساس آموزه‌های قرآنی

صفحه 67-97

10.30497/smt.2015.1710

سعید مسعودی‌پور؛ بهرام خیری


4. کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران؛ رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 99-133

10.30497/smt.2015.1711

سعید مرتضوی؛ شمس‌الدین ناظمی؛ محمد لگزیان؛ حسن جعفریانی


5. تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌مشی‌‌گذاری عمومی

صفحه 135-156

10.30497/smt.2015.1712

سیدجعفر حسینی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدجواد رزمی


6. شناسایی صفات شخصیتی مقاومت رفتاری در برابر تغییر؛ مطالعه‌ای پدیدارشناختی

صفحه 157-189

10.30497/smt.2015.1713

مصطفی هادوی‌نژاد؛ سجاد تمدن