مقاله علمی-پژوهشی

1. کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه‌ای آرمانی

صفحه 5-34

10.30497/smt.2012.1022

وحید خاشعی؛ سیدمحمود حسینی؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ علی رضاییان؛ مجتبی لشکربلوکی


2. شناخت قابلیت‌‌های سازمانی جایگاه‌سازی برند شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

صفحه 35-72

10.30497/smt.2012.1023

کامران امیدی‌کیا؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شهریار عزیزی


3. تبیین مسائل صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 73-106

10.30497/smt.2012.1024

حسن زارعی متین؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی رحیم‌پور؛ مسلم باقری


4. تأثیر میزان شناخت رده محصول و تمایز میان برندهای موجود در پذیرش تعمیم برند

صفحه 107-132

10.30497/smt.2012.1025

میراحمد امیرشاهی؛ حمیدرضا یزدانی؛ سمانه پارسا


5. مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی

صفحه 133-158

10.30497/smt.2012.1026

نورمحمد یعقوبی؛ علی شکری؛ محبوبه راحت دهمرده


6. شناخت و رتبه‌بندی عوامل ریسک خرید خارجی بر اساس روش AHP؛ مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

صفحه 159-183

10.30497/smt.2012.1027

غلامرضا گودرزی؛ سیدعلی‌اکبر هاشمی