مقاله علمی-پژوهشی

1. بررسی ابعاد فقهی سازکار انتشار اوراق بلایای طبیعی

صفحه 5-32

10.30497/smt.2013.1320

اصغرآقا مهدوی؛ علیرضا ناصرپور


2. رویکردی مرحله‌ای برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی خرد اسلامی

صفحه 33-62

10.30497/smt.2013.1321

حسین میسمی؛ علی حسن‌زاده؛ مصطفی شهیدی‌نسب


3. بررسی و عرضه مدل رابطه بین ریسک کشوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 63-97

10.30497/smt.2013.1322

رضا راعی؛ سیدمحسن فاضلیان


4. شناخت و اولویت‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دارای فناوری پیشرفته؛ مورد مطالعه: فناوری نانو

صفحه 99-120

10.30497/smt.2013.1323

حمید مرتضی‌نیا؛ میر فیض فلاح شمس


5. طراحی مدل فرآیندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی

صفحه 121-151

10.30497/smt.2013.1324

مجتبی لشکربلوکی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ سیدمحمود حسینی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده


6. فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه

صفحه 153-176

10.30497/smt.2013.1325

حسن دانایی‌فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ لیلا سادات خداشناس


مقاله علمی-پژوهشی

7. مدلی میان‌سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم‌گیری با تعهد سازمانی؛ مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران

صفحه 177-200

10.30497/smt.2013.1326

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ علی رضاییان؛ اکبر عالم تبریز؛ مرتضی سلطانی