1. تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست‌های ملی:طراحی مدل مفهومی و چالش‌های فرارو

صفحه 5-24

10.30497/smt.2011.159

حسن دانایی‌فرد


2. روش‌شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم: استقرایی از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر

صفحه 25-55

10.30497/smt.2011.160

میثم لطیفی


3. طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزش‌های اسلامی: پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده‌بنیاد با تأکید بر ویژگی‌های فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی

صفحه 57-122

10.30497/smt.2011.161

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسن سعدآبادی


4. نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره)

صفحه 123-149

10.30497/smt.2011.162

نونا مؤمنی؛ احمدعلی خائف الهی؛ رضا اکبریان؛ حسن دانایی‌فرد


5. تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی

صفحه 151-198

10.30497/smt.2011.163

حسن عابدی جعفری؛ محمدسعید تسلیمی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد شیخ‌زاده


6. مدل لاکاتوش-کوهن، به مثابه مدلی روش‌شناختی جهت نظریه‌پردازی در مدیریت اسلامی

صفحه 199-220

10.30497/smt.2011.164

اسدالله گنجعلی؛ احمد پارسازاده


7. درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسلام

صفحه 221-273

10.30497/smt.2011.165

میراحمد امیرشاهی؛ ناصر نقویان؛ سیدعلی علوی؛ مرجان پرورش محسنی