1. فهم جوهره خط‌مشی‌های عمومی: واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط‌مشی‌گذاران ملی

صفحه 5-44

10.30497/smt.2011.150

علی‌نقی امیری؛ حسن دانایی‌فرد؛ حسن زارعی متین؛ سید مجتبی امامی


2. کشف «فرهنگ دانشگاه»: واکاوی نظری و گونه‌شناختی مطالعات فرهنگ دانشگاهی

صفحه 45-97

10.30497/smt.2011.151

محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ علی‌نقی امیری؛ حسن زارعی متین


3. گونه‌شناسی شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 99-124

10.30497/smt.2011.152

بهمن حاجی‌پور؛ ماجد ناجی


4. تبیین مبانی فلسفی مطالعات پویایی‌شناسی سیستم با استفاده از رویکرد استقرایی: طبقه‌بندی پارادایمی از مدل‌‌های مطالعات پویایی‌‌شناسی سیستم

صفحه 125-168

10.30497/smt.2011.153

حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ محمدرضا ذوالفقاریان


5. طراحی پرسش‌نامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت؛ مطالعه موردی: ۸۰ سازمان دولتی در مرکز استان زنجان

صفحه 169-200

10.30497/smt.2011.154

حسین عظیمی؛ غلامرضا گودرزی؛ محمداسماعیل انصاری؛ رضا پیرایش؛ سهراب عبدی زرین


6. شناسایی و تعیین عوامل مؤثر در رضایت مشتریان در سازمان‌های پژوهش و فناوری؛ مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نفت

صفحه 201-222

10.30497/smt.2011.155

رضا بندریان


7. بررسی تأثیر شایستگی‌های هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران

صفحه 223-254

10.30497/smt.2011.156

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ علی رضاییان؛ اکرم هادی‌زاده مقدم؛ علی بنیادی نائینی