1. رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان

صفحه 5-40

10.30497/smt.2009.129

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی


2. واکاوی بی‌عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد آموزشی- پژوهشی در دانشگاه‎ها «مطالعه چند موردی: دانشگاه‎های تهران»

صفحه 41-74

10.30497/smt.2009.130

آرین قلی‌پور؛ سیدعلی کوشازاده؛ غلامرضا سلیمی؛ مسلم امیری طیبی؛ علی ابراهیمی


3. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزۀ توفیق‌طلبی از دیدگاه آموزه‌های دینی

صفحه 75-100

10.30497/smt.2009.131

سیدعلی علوی؛ سیدمحمّدکاظم اعتصامی


4. درآمدی بر الگوی مدیریتی امام علی(ع) از منظر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی

صفحه 101-128

10.30497/smt.2009.132

منصور اعتصامی؛ حامد فاضلی کبریا


5. استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی

صفحه 129-148

10.30497/smt.2009.133

علی بقایی؛ سیدمحمّدمهدی موسوی؛ بلال وثوق


6. بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در شهر تهران

صفحه 149-165

10.30497/smt.2009.134

منصور صمدی؛ بهمن حاجی‌پور؛ میثم دهقان


7. شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های راهبردی شرکت‌های سرمایه‌گذاری «مطالعۀ موردی؛ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر»

صفحه 167-197

10.30497/smt.2009.135

حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ حمیدرضا نوابی‌کاشانی