1. اجراء و ارزیابی سیاست‌ها در سازمان‌های دولتی با بهره‌گیری از الگوی مدیریت متوازن سیاست‌ها(BSC) مطالعه موردی: دفتر تبلیغات اسلامی

صفحه 5-34

10.30497/smt.2009.122

سیدمهدی الوانی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان؛ محمدرضا بهمنی


2. تحلیل محیط نهادی نوآوری در گذار به صنایع دفاعی فردا

صفحه 35-75

10.30497/smt.2009.123

حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ جواد وزیری


3. بازشناسی رویکرد منبع‌محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران

صفحه 77-102

10.30497/smt.2009.124

بهمن حاجی‌پور؛ مصطفی مؤمنی


4. معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته‌گزینی در نهج‌البلاغه

صفحه 103-132

10.30497/smt.2009.125

زهره موسی‌زاده؛ مریم عدلی


5. بررسی تعارض از منظر مکتب اسلام و تئوری‌های مدیریت

صفحه 133-164

10.30497/smt.2009.127

عصمت مسعودی؛ فرشته میرزایی


6. بررسی ارائه کیفیت خدمات در بخش عمومی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

صفحه 165-189

10.30497/smt.2009.126

محمدتقی امینی؛ سعید فرجام


7. رهبری تیمی در سازمان بر اساس نقش سازمانی و فرهنگ ملی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی اصفهان)

صفحه 191-219

10.30497/smt.2009.128

سیدعلی سیادت؛ مرضیه مختاری‌پور