1. درآمدی بر مفهوم و روش سیاست‌گذاری فرهنگی درس‌هایی برای سیاست‌گذاران

صفحه 5-35

10.30497/smt.2008.115

محمدهادی همایون؛ نادر جعفری هفتخوانی


2. درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت

صفحه 37-69

10.30497/smt.2008.116

عادل آذر؛ میثم لطیفی


3. بررسی میزان پایبندی به اصول اخلاقی سیستم‌های اطلاعاتی؛ مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران

صفحه 71-94

10.30497/smt.2008.117

عبدالحسین نیسی؛ محمد طالاری؛ رسول غلامزاده


4. بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق‌(ع)

صفحه 95-122

10.30497/smt.2008.118

سیدعلی علوی؛ مهدی مشفق


5. ارزیابی قابلیت‌های محوری منابع انسانی دانشگاه امام صادق(ع) براساس تئوری منبع‌محور (مدل VRIO)

صفحه 123-153

10.30497/smt.2008.119

بهمن حاجی‌پور؛ مصطفی مؤمنی


6. ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی بر اساس ارزشهای اسلامی؛ مورد مطالعه: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

صفحه 155-190

10.30497/smt.2008.120

سیدمهدی سیدخاموشی؛ ابوالفضل نظری


7. بررسی مؤلفه‌‌های ذهنیت فلسفی در مدیریت پیامبر اکرم(ص)

صفحه 191-225

10.30497/smt.2008.121

فردوس یادگاری خندانی؛ حمیده محمدی