1. تصویرپردازی از ویژگی‌‌‌های آینده موعود: به ‌سوی الگوی قرآنی

صفحه 59-39

10.30497/smt.2008.108

ولی الله نقی‌پورفر؛ علیرضا افضلی


2. تصویر پردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی

صفحه 41-73

10.30497/smt.2008.109

غلامرضا گودرزی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


3. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین هولدینگ دارویی در ایران مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی

صفحه 75-102

10.30497/smt.2008.110

حجت فرجی خورشیدی؛ سید مصطفی حدادی


4. بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی

صفحه 103-123

10.30497/smt.2008.111

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ غلامعلی طبرسا؛ فرج الله رحیمی


5. طراحی و تدوین الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه‌‌‌های مأموریت‌محور مورد مطالعه: حوزه آموزش دانشگاه امام صادق(ع)

صفحه 125-189

10.30497/smt.2008.112

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ جواد دل‌پسند


6. برنامه‌ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق(ع)

صفحه 183-224

10.30497/smt.2008.113

بهمن حاجی‌پور؛ مرتضی سلطانی


7. فن بازار ملی در ایران؛ چارچوب مفهومی و الزامات عملیاتی

صفحه 225-256

10.30497/smt.2008.114

سید حمید خداداد حسینی؛ روح‌الله سهرابی