نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم‌‌گیری فردی و سازمانی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اندکی تأمل در زندگی فردی و فعالیت‌های سازمانی نشان می‌‌‌‌دهد که تصمیم‌‌گیری جزئی جدایی‌‌ناپذیر و عنصر حیاتی آن است. صاحب‌‌نظران تصمیم‌‌گیری، برای تبیین چیستی، چرایی و چگونگی این پدیده مهم در سطح فردی و سازمانی تلاش‌های زیادی کرده‌‌اند. حاصل این تلاش‌ها، رویکردهای توصیفی و تجویزی است که تصمیم‌‌گیری را از دو دیدگاه متفاوت تبیین می‌‌کنند؛ یکی از نظریه‌‌‌‌هایی که در اواسط دهه 1980م. در قالب رویکرد توصیفی، شِمایی و مبتنی بر اصول طبیعی، سایر الگوها و نظریه‌‌‌‌های رویکرد تجویزی را به چالش کشید، «نظریه تصویر» بود. نظریه تصویر تلاشی در جهت تبیین چگونگی تصمیم‌‌گیری واقعی افراد است. نظریه تصویر، تصمیم‌‌گیرنده را دارای تصویرهایی از خود، وضعیت گذشته‌‌، حال و آینده‌‌اش می‌‌داند. نحوه شکل‌‌گیری این تصاویر و چگونگی تغییرات آن‌ها و نیز روابط متقابل و درونی میان این تصاویر، پایه‌‌های اصلی تصمیم‌‌گیری را در سطح فردی و سازمانی شکل می‌‌دهند. نظریه تصویر، تصمیم‌‌گیری را حاصلِ چگونگی ساخت، ترکیب، انسجام و هماهنگی میان «تصویر از خود»، «تصویر فرافکن»، «تصویر طرح‌‌ریزی‌‌شده» و «تصویر اقدام» می‌‌داند.

کلیدواژه‌ها

- Beach, L. R. & Mitchel, T. R. ( 1987). “Image Theory: Principles, Goals, and Plans In Decision Making”Acta Psychologica.
- Beth Azar (1999). “Decision Researcher Split, but prolifit”, American Psychologies Association.
- Elliott, Taryn (2005). “Expert Decision Making in Naturalistic Environments”, Australian Governance: Department of Defense. 
- Gioia, D.A. & Manz,C.C. ( 1985). “Linking Cognition and Behavior: A Script Processing Interpretation of Vicarious Learning”, Academy of Management Review, No.10
- Greenberg (2003). “Ision Making In Organization”, Prentice Hall.
- Leedom, Denniss K. (2004). “The analytic representation of sense making and knowledge management within a military C2 organization”, United state air force research laboratory.
- Lord, Robert G. & Foti, Roseanne J. (1986). “Schema Theories, Information Processing, and Organizational Behavior”, The Thinking Organization, Jossey-Bass Publishers.
- Marttunen, Mika & Suomalainen, Merja (2004). “Participatory and Multiobjective Development of Water Course Regulation Alternatives from Stakeholders Prefrences”, Finnish Environment Institute, Finland.
- Mitchell, Terence R. (1986). Rediker, Kenneth J. & Beach Lee Roy, “Image Theory and Organization Decision Making”, The Thinking Organization, Jossey-Bass Publishers.
- Morrell, Kevin (2003). “Virtues, Images, Choice and Ethics”, 7th European Business Ethics Network Conference in Cambridge, LoughboroughUniversity.
- Morrel K., Loan J. & Wilkinson A. ( 2001). “Lee and Mitchell’s Unfolding Model of Employee Turnover”, BusinessSchool.
- Narayaran & zhang ( 2000). “making Decision”, Prentice Hall.
- Nelson, Kim A. (2004). ”Consumer Decision Making and Image Theory: Undestanding Value-Laden Decision”, Jornal of Consumer Psychology, No.14 (1&2)
- Patalano, Roberta (2003). ”Beyond rationality: Images as guide-lines to choice”, Working paper series, University of Torino.
- Sandoval, Angela (2005). ”The Influence of Organizational Culture on Situation Awareness and Decision Making in a Simulated Peacekeeping Task Invironment”, PhD Dissertation in Industrial Engineering, Graduate Faculty of TexasTechUniversity.
- Shanteau, J. (2001). “Encyclopedia of psychology and behavior science”, Wiley.
- Schwarts, David G. & Teen, Dov (2001). ”Intelligent agent behavior based on organizational image theory”, Keybernets, Vol.30, No.2,.
- Terry Bahill (2003). ”The decision analysis and resolution”, University of Arizona.
- Turban, Efraim & Anderson (2001). Jay E.,”Decision Support System and Intelligent Systems”, 6th Edition, Prentice Hall.
- Zsambok, Caroline E. (1992). Beach, Lee Roy, Klein, Gary,”A literature review of analytical and naturalistic decision making”, Final technical report, Klein association inc. 
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
علمی-تخصصی
فروردین 1386
صفحه 7-33
  • تاریخ دریافت: 01 فروردین 1393
  • تاریخ پذیرش: 01 فروردین 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1393