آسیب‌شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورود به بازارهای جهانی: بررسی عوامل درون‌سازمانی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

عوامل متعدد درون‌سازمانی به عنوان ویژگی‌ها و شرایط یک شرکت برای افزایش توان استراتژیک آن برای ورود به بازارهای جهانی وجود دارد که از میان آن‌ها چهار عامل به عنوان عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر توان استراتژیک صنعت خودرو برای ورود به بازارهای جهانی که در «الگوی استراتژیک ورود به بازار جهانی برای صنعت خودروی ایران» تأیید شده، اهمیت بیشتری دارد. هدف این تحقیق آن است که با مقایسه و بررسی وضع کنونی و وضع مطلوب به آسیب‌شناسی درونی شرکت و ارائه راهکارهای کاربردی در ابعاد مختلف آن از جمله «فناوری و دانش فنی»، «تجربه بین‌المللی»، «توانایی کارکنان» و «سیستم‌های اطلاعاتی» شرکت پرداخته شود. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر سعی دارد تا عوامل درون‌سازمانی مؤثر را در ورود شرکت خودروسازی سایپا به بازارهای جهانی شناسایی کند و میزان تأثیرگذاری آن را اندازه‌گیری نماید.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، سیف‌الله (1380)، «روند تغییرات صنعت خودرو جهان و اهداف و استراتژی‌های گروه سایپا»، مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو ایران و اقتصاد جهانی.
 ابراهیمی، علی‌محمد (1382)، استراتژی بازاریابی، تهران: دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی.
 ابریشمی، سید (1380)، «لزوم تغییر ساختاری برای ورود به بازار جهانی»، مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو ایران و اقتصاد جهانی.
 ابوالفضلی، ابوالفضل (1383)، «بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی برای کسب مزیت رقابتی، مطالعه موردی شرکت ایران خودرو»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 اسماعیل‌پور، حسن (1381)، بازاریابی بین‌المللی، انتشارات صفار.
 امیریان، سعید (1378)، «بررسی مسائل و مشکلات ساختاری در گسترش صنعت خودروسازی ایران»، مجموعه مقالات همایش صنعت خودروسازی، سرمایه‌گذاری و توسعه، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 باقری‌نژاد، حمید (1379)، «توانایی‌های تکنولوژیکی زمینه‌ساز مزیت رقابتی»، کارآفرین، شماره 4 و 5.
 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بی‌تا)، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، تهران: بانک مرکزی.
 بردبار، غلامرضا (1380)، «منابع انسانی استراتژی در صنعت خودروسازی جهان و ایران»، خلاصه مقالات سمینار صنعت خودرو، فرصت‌ها و چالش‌ها.
 پژوهی، محمدصادق (1380)، «الزامات درونی صنعت خودروسازی برای جهانی شدن و ادغام در صنعت خودرو جهان»، مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو ایران و اقتصاد جهانی.
 پورتر، مایکل (1382)، «تجربه‌هایی از مزیت رقابتی در عرصه‌های بین‌المللی»، ترجمه علی‌اکبر خسروی‌نژاد، بررسی‌های بازرگانی، شماره 1.
 چاقمی، حسن (1384)، «بررسی تأثیر بستر ملی بر مزیت رقابتی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردات خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)»، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت.
 حقیقی، محمد (1380)، بازرگانی بین‌المللی، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
 خوارزمی، حسین (1380)،  «الزامات جهانی فرهنگ سازمانی در صنعت خودروی ایران»، خلاصه مقالات سمینار صنعت خودرو، فرصت‌ها و چالش‌ها.
 دیانی، مهدی (1371)، «بررسی مشکلات تشکیلاتی و اداری غیرنفتی کشور»، پایان‌نامه مقطع کارشناسی‌ ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
 رضاییان، علی (1374)، اصول مدیریت بازرگانی، انتشارات سمت.
 رضایی، حمیدرضا و صانعی، مهدی (1383)، «مزیت رقابتی پایدار»، تدبیر، شماره 148.
 روستا، ونوس (1375)، مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت.
 سالم، بهنام (1371)، «بررسی صنعت خودروسازی کشور و مقایسه آن با سایر کشورها»، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 سلطانی‌کوپا، میثم (1379)، «ارائه الگوی تحلیل استراتژیک صنعت خودروی سنگین- مطالعه موردی صنعت خودروی سنگین ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی.
 شاکری حسین‌آباد، عباس (1380)، «جهانی شدن و صنعت خودرو»، مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو ایران و اقتصاد جهانی.
 شریفی، پرویز (1371)، «بررسی اقتصادی صنعت اتومبیل‌سازی در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
 طلایی، محسن(1380)، «نگاهی تطبیقی به صنعت خودروسازی جهان و تجارب کرۀ جنوبی به عنوان موفق‌ترین نمونه در جهان تازه صنعتی‌شده»، مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو ایران و اقتصاد جهانی.
 کاظمی، پرویز (1378)، «بررسی علل عدم موفقیت صنایع خودروسازی در استفاده از ظرفیت‌های تولید کشور»، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
 کاهلر، روئل (1370)، بازاریابی بین‌المللی، ترجمه دکتر سعید رحیمی موقر، تهران: انتشارات جانزاده.
 کریمی کاشانی، امیرحسین (1381)، «طراحی و تبیین الگوی توسعه فناوری صنعت خودرو در ایران با تاکید بر استراتژی صادرات»، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
 گلستان، فرشاد (1384)، «طراحی الگوی استراتژیک ورود به بازار جهانی برای صنعت خودروی ایران»، رساله دوره دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
 محسن‌وند، محمد (1383)، «ویژگی‌های ضروری مدیران و رهبران در عرصۀ رقابتی کسب و کار جهانی»، روغن نباتی، شماره 22.
 محمدی دوگاهه، بهروز (1381)، «بررسی عوامل مرتبط با توسعه صادرات خودروهای سواری ساخت گروه خودروسازی سایپا با بازارهای جهانی»، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
 مکستون، جی (1380)، «صنعت خودرو جهان و ایران»، مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو ایران و اقتصاد جهانی.
 منطقی، منوچهر (1378)، «چگونه می‌توان صنایع ساخت خودرو را به سطح فناوری موجود در دنیا رساند»، خلاصه مقالات همایش صنعت خودروسازی، ساختار مناسب و توسعه، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 منوریان، عباس (1379)، «شناخت منابع، مزیت رقابتی برای سازمان‌های جدید»، تدبیر، ش104.
 مهری، علی (1382)، «مزیت رقابتی پایدار»، تدبیر، شماره 140.
 همو (1383)، «طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران»، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
 نعیمی قهرودی، محمد (1376)، «بررسی سیستم مدیریت صادرات صنعت پوشاک»، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه تهران.
 نفر، نصرت‌الله (1378)، «عوامل موثر بر شکوفایی صنعت خودروسازی»، مجموعه مقالات همایش صنعت خودروسازی، سرمایه‌گذاری و توسعه، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 نیوندی، فیروزه (1379)، «بیست و هفت عامل کلیدی در ایجاد مزیت‌های رقابتی به وسیلۀ سیستم‌های اطلاعاتی»، تدبیر، شماره 109.
 ویسه، رضا (1378)، «جایگاه صنعت خودرو در جهان و روند توسعۀ آن در ایران»، مجموعه مقالات همایش صنعت خودروسازی، سرمایه‌گذاری و توسعه، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 یزدی، فرشید (1377)، «تدوین برنامه استراتژیک صادرات در صنعت خودروی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت.
 
 Burcher, Peter Fiom & Stevents, Keith (1996), "Measuring up to World-class Manufacturing", Control, February.
 Edosomwan, Johnson A (1996), “Strategies for World- class Manufacturing”, The Quality Observer.
 Harris, Rod And Harold Chee (1993), Marketing, A Global Perspective, London: Pitman Publishing.
 Henderson, Britt Stuart and Norma F. Guess (1993), Marketing Managers, Hand Book; 2nd Edition, New Delhi, India, USB Publishers Distributors, LTD.
 Margaret, Michael J. (1999), The Global Advantage, Gulf Publishing Company, Texas: Houston.
 Porter Michael E. (1987), From Competitive Advantage to Corporate Strategy, Harvard Business Review.
 Singh. D.N.B. (1988), Aguide to Export Business, Second Edition, Singapore: Federal Publication, PTELD.
 Yip, George S. Loewe, Pierre M. and Yoshino, Michael Y. (1988), "How to Take Your Company to Global Market", Columbia Journal of World Business, Winter.
 Zou, Shaoming (1995), "Global Strategy: An Integrated Theoretical Model", Journal of International Business Studies, vol.26, issue4.
دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-تخصصی
مهر 1386
صفحه 29-68
  • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1386
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1386
  • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1386