طراحی مدل تعیین دستورکار خط‌مشی‌های انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیارگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.30497/smt.2021.240147.3167

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل تعیین دستورکار خط‌مشی‌های انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد و مدل استراوس و کُربین انجام شده که بر سه مرحله کُدگذاری باز، محوری و گزینشی متکی است. در این زمینه ،مصاحبه عمیق با استفاده از نمونه گیری نظری با تکنیک گلوله برفی با کارشناسان انتخابات ،نمایندگان ، فرمانداران واساتید دانشگاه صورت گرفت .تعداد نمونه ها تازمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ ها به مرحله اشباع رسید(با تعداد17مصاحبه). تجزیه تحلیل داده ها طی سه مرحله کد گذاری باز ،کد گذاری محوری ،و کد گذاری انتخاباتی انجام و سپس براساس الگو پاردایمی نظریه داده بنیاد مدل مورد نظر تبیین شد.((مشکلات اجرایی نهاد انتخاباتی ،ضعف نظام حزبی ،در ک نادرست بازاریابی سیاسی ومشکلات قانونی و نظارتی))به‌منزله‌شرایط‌على ،((تعیین دستور کار ))به منزله پدیده اصلی پژوهش،(( محور های مولفه های دینی و قومی و عوامل ساختاری))به منزله عوامل زمینه،وبعدهای((فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی))به منزله عوامل مداخله گر از‌دیدگاه مشارکت‌کنندگان پژوهش شناسایی شدند . راهبردها در سه بعدحل مشکلات اجرایی و نظارتی،اصلاح درک بازاریابی سیاسی،تقویت نظام حزبی وپیامدهای حاصل شامل ارتقای نظام حزبی کشور،ارتقای نظام انتخاباتی کشور وتوسعه سیاسی کشوراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 25 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1400