طراحی و اولویت‌بندی نظام جامع مسائل سازمان اوقاف و امور خیریه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران

10.30497/smt.2021.241209.3256

چکیده

سازمان اوقاف و امور خیریه، تنها نهاد دولتی متولی ساماندهی و مدیریت امور موقوفات در ایران است. امروزه نهاد وقف، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست که یکی از دلایل آن می‌تواند فقدان رویکرد جامع و کل‌نگر در شناخت مسائل این سازمان باشد. اگر مسائل سازمان از نظر عمق و گسترگی به شکل کافی فهم نشوند، راهکارهای ارائه شده سطحی و کم اثر خواهد بود. این پژوهش در صدد است تا نظام جامع مسائل سازمان اوقاف را ارائه کرده و اولویت‌های آن را مشخص کند. برای این کار، پژوهش حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در فاز کیفی داده‌های به دست آمده از بررسی مستندات و در نهایت مصاحبه با مدیران و خبرگان با استفاده از روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. مدل به دست آمده شامل 56 مسئله کلیدی است که در دو سطح مسائل خرد و مسائل کلان دسته بندی شده است. مسائل ناظر به سطح خرد به دنبال بررسی مسائل و مشکلات فرآیندی و اجرایی در مسیر تحقق بهره‌وری سازمان است و سطح دوم، مسائل کلان است که تأثیرگذاری آن به صورت فراگیر و کلی‌تر بر نهاد وقف است که شامل دو دسته مسائل «ساختاری و اجرایی» و «نگاه کلان و فراسازمانی» است. در فاز کمی، رتبه‌بندی مسائل احصا شده، با استفاده از روش تاپسیس و نمونه 75 نفری از معاونین و مدیران سازمان در سطوح ستادی و استانی انجام شد. عدم نقش‌آفرینی و عدم سهم‌بری سازمان اوقاف در سیاست‌های کلان کشور،معطل ماندن بخش مهمی از رقبات کشور به علت نداشتن الگو و مدل احیاء موقوفات، کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، ذهنیت منفی مردم در مورد سازمان اوقاف و مشکلات در حوزه منابع انسانی سازمان به عنوان پنج مسئله اولویت‌دار سازمان شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 29 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1400