بازاریابی سیاسی: روایت تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل مورد مطالعه: سال‌های 1388-1384

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

2 پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

امروزه مدیریت تصویر ملی و همسو کردن سایر بازیگران بین‌الملل با منافع و سیاست‌های خود، نیمی از سیاست‌های قدرت را در برمی‌گیرد که بازاریابی سیاسی بین‌الملل در راستای تحقق این مهم، به دنبال ارائه یک تصویر مطلوب از یک کشور در عرصه بین‌الملل می‌باشد. پرسش پژوهش آن است که ابعاد و مؤلفه‌های تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران، در بین سال‌های 1384 تا 1388 در عرصه بین‌الملل چیست؟ به دلیل اکتشافی بودن، این تحقیق فاقد فرضیه است. به عبارت دیگر در این نوع تحقیق، محقق به دنبال دستیابی به اطلاعاتی است که با کمک آنها می‌تواند موضوع تحقیق را به خوبی بشناسد. روش انجام پژوهش کیفی است که در آن از شیوه‌ی تحلیل مضمون استفاده می‌شود. شیوه گردآوری اطلاعات بر اساس اسناد و مدارک موجود درباره مصاحبه‌های رئیس جمهور با رسانه‌های خارجی در دولت نهم است. بر این مبنا، داده‌های نمونه پژوهش شامل مصاحبه­های آقای احمدی­نژاد با رسانه‌های خارجی از سال 1384 تا 1388، بر اساس روش تحلیل مضمون مورد تجزیه­وتحلیل قرار گرفت و مشخص شد، تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران به افکار عمومی دنیا در بین سال‌های 1384 تا 1388 و در چارچوب گفتمان سیاست خارجی دولت نهم، دارای سه مؤلفه‌ی هویتی تصویرساز، شامل هویت دینی، هویت انقلابی و هویت تمدنی می‌باشد که حق طلبی و عدالت طلبی هسته مرکزی آن را شکل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

تیلور، فیلیپ ام و اسنو، نانسی (1390). کتاب مرجع دیپلماسی عمومی. (روح‌الله طالبی‌آرانی، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع). (نشر اثر اصلی 2008).
جعفری هفتخوانی، نادر (1391). مدیریت گردشگری و وجهه­ی ملی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
جمالی، حسین (1385). تاریخ و اصول روابط بین‌الملل. قم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. پژوهشکده تحقیقات اسلامی. انتشارات زمزم هدایت.
جمشیدی‌راد، جعفر (1387). مفاهیم اساسی سیاست. تبریز: ستوده.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ­زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی. دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی. 5 (10). 151-198.
فرهادی­نیا، حمید و جهانبخش، محمدمهدی (1379). منافع جمهوری اسلامی ایران از نگاه دیگر. رویدادها و تحلیل‌ها. (137). 51-53.
فیض، داود؛ میرمحمدی، سیدمحمد و ایزدخواه، محمدمهدی (1396). طراحی و ارائه‌ی مدل برندسازی ملی ایران با استفاده از نظریه مبنایی و مدل­سازی ساختاری تفسیری (ISM). نشریه علمی راهبردهای بازرگانی. 14 (۱۰). 79-98.
قریشی، سیدحمیدرضا (1381). مقایسه مفهوم منافع ملی در علوم سیاسی و روابط بین‌المللی. مدیریت نظامی. 3 (7). 35-56.
لازار، ژودیت (1380). افکار عمومی. (مرتضی کتبی، مترجم). تهران: نشر نی‌.
محسن زادگان، امیر و حسینی کرانی، سیدرسول (1390). تأثیر دیپلماسی بر قدرت ملی ایران در عرصه جهانی. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن. 2 (3). 131-150.
میلسن، ژان (1388). دیپلماسی عمومی نوین؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بینالملل. (رضا کلهر و سیدمحسن روحانی، مترجمان). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع). (نشر اثر اصلی 2005).
نای، جوزف (1387). قدرت نرم. (سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، مترجمان) تهران: دانشگاه امام صادق(ع). پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج. (نشر اثر اصلی 2004).
 
Boulding, K. (1961). The image. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Crosby, L., & Taylor, J. (1983). Psychological Commitment and Its Effects on Post-Decision Evaluation and Preference Stability Among Voters. Journal of Consumer Research. 9 (4). 413-431.
Felknerová, Petra (2014). “ Nation Branding as a Soft Power Building Tool, The Case of Germany”,Diploma thesis. Department of International Relations(23-KMV).
Henneberg, S. (2004). The view of an advocatus dei: Political Marketing and its critics. Journal of Public Affairs. 4 (3). 225-243.
Kemming, J. D. (2006). Nation Brand Image In Political Context The Case Of Turkey’s EU Accession. Ankara: Bilkent University.
Leonard, M. (2002). Diplomacy by other means. Foreign Policy. 132. 48-56.
Neack, L. (2003). The New Foreign Policy. U.S. and Comparative Foreign Policy. Lanham: Rowman&Littlefield.
Newman, B., & Sheth, J. (1985, september). A Model of Primary Voter Behavior. Journal of Consumer Research. 12 (2). 178-187.
O'Cass, A. (2001). Political Marketing: an investigation of the political marketing concept and political market orientation in Austrailian politics. Europian Journal of Political Marketing. 35 (9/10). 1003-1025.
Smith, G. (2001). The 2001 General Election: Factors Influencing the Brand Image of Political Parties and their Leaders. Journal of Marketing Management. 17 (9-10). 989-1006.
Sun, H. (2007). International political marketing: a case study of its application in China. Journal of Public Affairs. 7 (4). 331-340.
Sun, H. (2008). International political marketing: a case study of United States soft power and public diplomacy. Journal of Public Affairs. 8 (3). 65-183.
دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 29
فروردین 1400
صفحه 143-174
  • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 09 شهریور 1400