بررسی تأثیر پشیمانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تجربه مدیران

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر پشیمانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تجربه مدیران در شرکت پارسا پلیمر شریف است. روش پژوهش مقاله توصیفی- پیمایشی بوده و نظر بررسی متغیّرها از نوع عِلی مقایسه‌ای است؛ در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیّرها براساس هدف پژوهش تحلیل می‌گردد. جامعه‌‌ آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارکنان شرکت دانش‌بنیان «پارسا پلمیر شریف» است. براساس آمار مأخوذه 100 نفر در این شرکت مشغول به‌کار هستند. باتوجه به کم­بودن حجم جامعه آماری از نمونه­گیری خودداری شد و تمامی 100 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گردآوری داده‌ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. همچنین برای سنجش متغیّرهای مستقل تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد آبسو و دیگران (2020) و شالینی و گری (2020) با 15 سؤال استفاده گردید. با کمک نرم‌افزار Smart PLS داده‌ها تحلیل شد. روش تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نیز حداقل مربعات جزئی است. نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد، پشیمانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تجربه مدیران در شرکت «پارسا پلیمر شریف» تأثیر معنادار و منفی دارد. پشیمانی استراتژیک بر تجربه مدیران در شرکت پارسا پلیمر شریف تأثیر معنی­دار و منفی دارد. تجربه مدیران بر عملکرد سازمانی در شرکت پارسا پلیمر شریف تأثیر معنادار و مثبت دارد. پشیمانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی در شرکت پارسا پلیمر شریف تأثیر معنی‌دار و منفی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

زرینه، حامد (1398). تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و مهارت مدیران پروژه بر عملکرد پروژه (موردمطالعه: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار، تهران، ایران.
صنیعی، عاطفه (1391). بررسی تأثیر هم‌سویی ویژگی‌های مدیران ارشد با جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد سازمان‌های تولیدی فعال در صنعت مواد غذایی در شهرک‌های صنعتی مشهد (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان، ایران.
ضیابری‌مقدم، سیدمهرداد؛ و کریمی‌ریکنده، عبدالرضا (1397). تأثیر مؤلفه‌های پشیمانی پس از خرید و احساس منفی، بر تمایل به تعویض برند مشتری در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک صادرات استان مازندران). کنفرانس بین‌المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین، تهران: شرکت همایش آروین البرز.
عبدی، هدیه (1395). بررسی تأثیر توانمندسازی منابع انسانی برافزایش عملکرد سازمان در بانک پاسارگاد (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
عزیزی، شهریار؛ حاجی‌پور، بهمن؛ دانایی‌فرد، حسن؛ و قنبرزاده میاندهی، رضا (1398). فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری. فصلنامه مدیریت بازرگانی. 11(42)، 227-298.
 doi: 10.22059/jibm.2019.280224.3488
قربانی‌حصاری، زهرا (1397). بررسی رابطه مدیر و کارکنان با عملکرد سازمانی: نقش میانجی اعتماد و همکاری درون‌سازمانی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
قهرمانی، اسماعیل؛ و برادران حسن‌زاده، رسول (1394). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر بازده و ارزش‌افزوده سرمایه به‌کاررفته در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، ترکیه – استانبول: مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
مؤذنی کلات، امین (1398). بررسی تأثیر سبک رهبری مدیر بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی نیشابور با تحلیل نقش میانجیِ رضایت شغلی و تعهد سازمانی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، مرکز پیام‌نور نیشابور، ایران.
نمازی، محمد؛ و جوادغفاری، محمود (1394). بررسی اهمیت و نقش اطلاعات توانایی مدیران و نسبت‌های مالی به‌عنوان معیاری در انتخاب سبد بهینه سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها)، حسابداری مالی، 7(26)، 1-29.
Abdelwhab, A., Panneer Aelvam, D., Paris, L. & Gunasekaran, A. (2019), Key Factors Influencing Knowledge Sharing Practices and its Relationship with Organizational Performance within the Oil and Gas Industry, Journal of Knowledge Management, 9(23), 1806-1837.
Akdere, M., & Egan, T. (2020). Transformational Leadership and Human Resource Development: Linking Employee Learning, Job Satisfaction, and Organizational Performance. Human Resource Development Quarterly, 31(4), 393-421.
Andreou, P. C., Ehrlich, D., & Louca, C. (2013). Managerial Ability and Dirm Performance: Evidence from the Global Financial Crisis. In European Financial Management Association, Annual Conference.
Bauer, I., & Wrosch, C. (2011). Making up for Lost Opportunities: The Protective Role of Downward Social Comparisons for Coping with Regrets Across Adulthood. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(2), 215-228.
Bernal, C. A., Amaya, N., Gaviria-Penaranda, A., & Zwerg-Villegas, A. M. (2020). Knowledge and Organizational Performance in Franchised Restaurants in Colombia. International Journal of Emerging Markets.
Blankley, A. I., Hurtt, D. N., & MacGregor, J. E. (2012). Abnormal Audit Fees and Restatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(1), 79-96.
Broadbent, J., Gallop, C., & Laughlin, R. (2008). An Analysis of Societal Regulatory Systems: The Case of Higher Education in England. In British Accountants Association Conference, University of Sheffield, April, 1-3.
Connolly, T., & Reb, J. (2005). Regret and the Control of Temporary Preferences. Behavioral and Brain Sciences, 28(5), 653-654.
Connolly, T., & Zeelenberg, M. (2002). Regret in Decision Making. Current Directions in Psychological Science, 11(6), 212-216.
Dambrin, C., Lambert, C., & Sponem, S. (2007). Control and Change-Analysing the Process of Institutionalisation. Management Accounting Research, 18(2), 172-208.
Demerjian P., Lev B, Lewis MF, McVay SE. (2013). Managerial Ability and Earnings Quality. Accounting Review, Vol 88(2), pp: 463–498.
Demerjian, P., Lev, B., & McVay, S. (2012). Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests. Management Science, 58(7), 1229-1248.
Iqbal, A., Latif, F., Marimon, F., Sahibzada, U. F., & Hussain, S. (2019). From Knowledge Management to Organizational Performance: Modelling the Mediating Role of Innovation and Intellectual Capital in Higher Education. Journal of Enterprise Information Management.
Krishnan, G. V., & Wang, C. (2015). The Relation between Managerial Ability and Audit Fees and Going Concern Opinions. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34(3), 139-160.
Lee, S. H., & Cotte, J. (2009). Post-Purchase Consumer Regret: Conceptualization and Development of the PPCR scale. ACR North American Advances.
Ng, S. C., Zhao, X., Fan, X., & Rungtusanatham, J. M. (2014). TQM and Brand-Building by Chinese Original Brand Manufacturers: Impact on Business Performance. International Journal of Production Research, 52(3), 825-846.
Obeso, M., Hernández-Linares, R., López-Fernández, M. C., & Serrano-Bedia, A. M. (2020). Knowledge Management Processes and Organizational Performance: the Mediating Role of Organizational Learning. Journal of Knowledge Management.
Qiao, K., Yang, C. L., & Yin, X. (2020). The Effects of CEO-TMT Interaction on Organizational Performance. International Journal of Organizational Analysis.
Sekiguchi, T., Mitate, Y., & Yang, Y. (2020). Internship Experience and Organizational Attractiveness: Does Realistic Job Fit Matter?. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2020, No. 1, p. 14720). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Vohra, S., & Davies, G. (2020). Investor Regret, Share Performance and the Role of Corporate Agreeableness. Journal of Business Research, 110, 306-315.
Siao, W. S., & Chou, T. K. (2013). Does Managerial Ability Improve Value of Cash Holdings. Working Paper.
Somasundaram, J., & Diecidue, E. (2017). Regret theory and Risk Attitudes. Journal of Risk and Uncertainty, 55(2), 147-175.
Boh, W. F., Huang, C. J., & Wu, A. (2020). Investor Experience and Innovation Performance: The Mediating Role of External Cooperation. Strategic Management Journal, 41(1), 124-151.
Zeelenberg, M., & Van Dijk, E. (2007). On the Comparative Nature of Regret. In The Psychology of Counterfactual Thinking, 159-174.
 
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 22 مرداد 1400