گونه‌شناسی کارمندان سمی در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی-دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، دانشگاه شاهد

چکیده

سازمان پدیده‌ای اجتماعی است که دارای ابعاد مختلفی بوده و انسان در مرکز ثقل آن قرار دارد. با وجود نفوذ روزافزون فناوری‌ها در سازمان، اثربخشی آنها امروزه بیش از هر چیزی به نیروی انسانی و روابط متقابل آنها با یکدیگر بستگی دارد. روش تحقیق، از نوع کیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌ نیمه‌ ساختاریافته استفاده شده است. جامعه‌ی آماری شامل مدیران و متخصصان حوزه منابع انسانی سازمان‌های دولتی در استان گیلان بوده و از این بین، تعداد 15 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها، روش‌های تحلیل محتوا و گونه شناسی استفاده شدند. بدین منظور، با انجام تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی، ویژگی‌های کارمندان سمی در 9 طبقه قرار گرفتند. سپس تحلیل مبتنی بر گونه‌شناسی بر روی طبقات بدست آمده اعمال گردید. برای ساخت گونه شناسی از استراتژی عملیاتی استفاده شد و سرانجام بر اساس دو بعد شدت سمی بودن (کم/ زیاد) و پیامدهای رفتارهای سمی (فردی/ سازمانی)، چهار گونه از کارمندان سمی در سازمان‌های دولتی استان گیلان شناسایی و با نشانه‌های (الف، ب، ج و د) برچسب‌گذاری شدند. یافته‌های این تحقیق نشان داد زمینه‌های شخصی، خانوادگی، سازمانی و محیطی در شکل‌گیری کارمندان سمی نقش دارند و حضور کارمندان سمی در سازمان‌های دولتی منجر به پیامدهایی برای کارکنان و سازمان می‌گردد. همچنین روش‌های مواجهه و درمان کارمندان سمی، در دو طبقه پیشگیری و درمان قرار گرفتند. در نهایت، ما به این تعریف رسیدیم که کارمندان سمی افرادی هستند که بنا به دلایل شخصی، خانوادگی، سازمانی و محیطی، رفتارهایی عَمدی و مُسری را از خود بروز می‌دهند که در تقابل با ارزش‌ها و هنجارهای سازمان بوده و باعث آسیب به سازمان، کارکنان و دارایی‌های آن می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 خرداد 1400