طراحی و تبیین مدل استراتژی باز در صنعت بانکداری: رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه (س)

2 دانش آموخته کاشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه

چکیده

با توجه به تغییر روند استراتژی و کارآمدی کمتر رویکردهای سنتی به استراتژی لازم است تا سازمان‌ها رویکرد جدیدی را در پیاده‌سازی استراتژی‌های خود اتخاذ کنند که استراتژی باز در این امر نقش مهمی داشته و می‌تواند به سازمان‌ها در جهت افزایش کارآیی، بهبود قابلیت‌های سازمانی و جایگاه رقابتی و توسعۀ قابلیت‌های شخصی کمک کند. این استراتژی با هدف افزایش شفافیت و مشارکت و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، شکل مدرنی از توسعۀ استراتژی را ترویج می‌دهد. با توجه به اینکه مدلی جامع از رویکرد باز به استراتژی، شرکت‌های فعال در صنعت بانکداری را در رسیدن به این هدف یاری می‌رساند، هدف ما در این پژوهش‌ ارائه مدل استراتژی باز در صنعت بانکداری می‌باشد. در این پژوهش برای نظریه‌پردازی از نظریه داده‌بنیاد و برای طراحی مدل از چارچوب مدل پارادیم تئوری بنیادی استراوس و کوربین استفاده شده است. مشارکت-کنندگان در این پژوهش، خبرگان حوزه‌ تدوین، اجراء و ارزیابی استراتژی در دانشگاه و صنعت بانکداری می‌باشند که تعداد آن‌ها 11 نفر بوده و به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. با تحلیل داده‌ها تعداد 193 مورد کد اولیه، 49 مورد مؤلفه و 19 مورد مقوله استخراج گردید که نهایتاً با تعیین شرایط علی(ماهیت سازمان، جهت‌گیری استراتژیک، تفکرات سازمانی و ماهیت محیط)، شرایط زمینه‌ای(آمادگی فردی، فرهنگی، فناورانه و ساختاری)، شرایط مداخله‌گر(چالش شفافیت، مشارکت و فناوری)، مقوله محوری(استراتژی باز)، راهبردها(راهبردهای فناورانه، ارتباطی، ساختاری و کنترلی) و پیامدها(پیامدهای رفتاری، سازمانی و محیطی)‌ مدل پیاده‌سازی استراتژی باز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 13 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1400