طراحی و تبیین مدل راهبرد باز (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه معصومه(س)، قم، ایران

چکیده

با توجه به تغییر روند راهبرد و کارآمدی کمتر رویکردهای سنتی به راهبرد لازم است تا سازمان­ها رویکرد جدیدی را در پیاده­سازی راهبردهای خود اتخاذ کنند که راهبرد باز در این امر نقش مهمی داشته و می­تواند به سازمان­ها در جهت افزایش کارآیی، بهبود قابلیت­های سازمانی و جایگاه رقابتی و توسعۀ قابلیت­های شخصی کمک کند. این راهبرد با هدف افزایش شفافیت و مشارکت و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، شکل مدرنی از توسعۀ راهبرد را ترویج می­دهد. با توجه به اینکه مدلی جامع از رویکرد باز به راهبرد، سازمان­ها را در رسیدن به این هدف یاری می­رساند، هدف این پژوهش­ ارائه مدل راهبرد باز است. در این پژوهش برای نظریه­پردازی از نظریۀ داده­بنیاد و برای طراحی مدل از چارچوب مدل پارادیم نظریۀ داده­بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. مشارکت­کنندگان در این پژوهش، خبرگان حوزه­ تدوین، اجراء و ارزیابی در دانشگاه و صنعت بانکداری هستند که تعداد آنها 11 نفر بوده و به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. با تحلیل داده­ها تعداد 193 مورد کد اولیه، 49 مورد مؤلفه و 19 مورد مقوله استخراج گردید که نهایتاً با تعیین شرایط علی (ماهیت سازمان، جهت­گیری راهبردی، تفکرات سازمانی و ماهیت محیط)، شرایط زمینه­ای (آمادگی فردی، فرهنگی، فناورانه و ساختاری)، شرایط مداخله‌گر (چالش شفافیت، مشارکت و فناوری)، مقولۀمحوری (راهبرد باز)، راهبردها (راهبردهای فناورانه، ارتباطی، ساختاری و کنترلی) و پیامدها (پیامدهای رفتاری، سازمانی و محیطی)­ مدل پیاده­سازی راهبرد باز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

حقیقی کفاش، مهدی؛ جلالی، محسن؛ ابراهیمی، مهدی؛ و خاشعی، وحید (1398). طراحی و اعتبارسنجی الگوی اجرای راهبرد در بانک­های تجاری ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. 10 (39). 89-119.
طالاری، محمد؛ و مرضیه آذربایجانی (1398). معجزه­ای در فرایند توسعه راهبرد: پدیده راهبرد باز به عنوان سومین نسل از راهبرد. سیزدهمین کنفرانس بین­المللی مدیریت راهبردی. تهران: انجمن مدیریت راهبردی ایران.
کشاورزیان، افسانه؛ باشکوه اجیرلو، محمد؛ هاشمی، عبدالرحیم؛ و زارعی، قاسم (1398). مفهوم راهبرد از دیرباز تا راهبرد باز. چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه­ای و جهانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. دبیرخانه دائمی کنفرانس.
مؤمنی، عصمت؛ سهرابی، حمزه و اکبری؛ محله کلائی، محمد (1391). راهبردهای هوش سازمانی و کیفیت خدمات. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. 3 (9). 55-75.
میرجوادی، سید محمد؛ سعیدنیا، حمیدرضا؛ و عابدی، احسان (۱۳۹۸). الگویابی ارزش آفرینی برند در برندگرایی با تأکید بر کیفیت خدمات. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. 10 (39).121-151.
وحیدی­نیا، الهام؛ حسین­زاده شهری، معصومه؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ و عبدالوند، ندا (1398). شناسایی و مفهوم­سازی محرک­های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. 10 (40). 19-43.
Adobor, H. (2019). Opening up strategy formulation: Benefits, risks, and some suggestions. Business Horizons. 62 (3). 383-393.
Ambrosini, V., Bowman, C. & Collier, N. (2009). Dynamic capabilities: An exploration of how firms renew their resource base. British Journal of Management. 20: S1. S9–S24.
Amrollahi, A., & Rowlands, B. (2017). Collaborative open strategic planning: A method and case study. Information technology & people.
Amrollahi, A., & Rowlands, B. (2018). OSPM: A design methodology for open strategic planning. Information & Management. 55(6). 667-685.
Amrollahi, A., Ghapanchi, A. H., & Talaei-Khoei, A. (2014). Using Crowdsourcing tools for Implementing Open Strategy: A Case Study in Education. In Twentieth Americas Conference on Information Systems (pp. 1–7). Savannah.
Aten, K., & Thomas, G. F. (2016). Crowdsourcing strategizing: Communication technology affordances and the communica-tive constitution of organizational strategy. International Journal of Business Communication. 53(2). 148-180.
Baptista, J. Wilson, A.D., Galliers, R.D., Bynghall, S. (2017). Social media and the emergence of reflexiveness as a new capability for open strategy. Long Range Plan.
Birkinshaw, J. (2017). Reflections on open strategy. Long Range Planning. 50 (3). 423-426.
Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods.
Daniel, M. H. (2006). Mastering the dynamic nature of modern strategy. Handbook of business strategy. 35-40.
Devers, K. J. & Frankel, R. M. (2000). Study Design in Qualitative Research Sampling and Data Collection Strategies. Vol. 13. No.2. 263–271.
Dobusch, L. & Müller-Seitz, G. (2019). Closing for the benefit of openness? The case of Wikimedia’s open strategy process. Organization studies. 40 (3). 343-370.
Dobusch, L. & Kapeller, J. (2017). Open strategy-making with crowds and communities: Comparing Wikimedia and Creative Commons.561-579.
Dobusch, L. & Müller-Seitz, G. (2015). Closing open strategy: strategy as a practice of thousands in the case of Wikimedia. In: F.U. Berlin (Ed.).
Doz, Y., & Kosonen, M. (2008). The dynamics of strategic agility: Nokia's rollercoaster experience. California Management Review. 50 (3). 95-118.
Gegenhuber, T. & Dobusch, L. (2017). Making an Impression Through Openness: How Open Strategy-Making Practices Change in the Evolution of New Ventures. Long Range Planning. 50 (3). 337–354.
Harrysson, M. Schoder, D., Tavakoli, A. (2016). The evolution of social technologies. McKinsey Quart. 53 (3). 8–12.
Hautz, J. (2017). Opening up the strategy process–a network perspective. Management Decision. 55 (9). 1956-1983.
Hautz, J., Seidl, D., & Whittington, R. (2017). Open strategy: Dimensions, dilemmas, dynamics. Long Range Planning. 50 (3). 298-309.
Heracleous, L., Gößwein, J., & Beaudette, P. (2018). Open strategy-making at the Wikimedia foundation: A dialogic perspective. The Journal of Applied Behavioral Science. 54 (1). 5-35.
Hutter, K., Nketia, B. A. & Füller, J. (2017). Falling short with participation — different effects of ideation, commenting, and evaluating behavior on open strategizing. Long Range Planning. 50 (3). 355-370.
Lakhani, K.R., Lifshitz-Assaf, H., Tushman, M.L. (2013). Open innovation and organizational boundaries: The impact of task decomposition and knowledge distribution on the locus of innovation. In: Grandori, A. (Ed.), Handbook of Economic Organization: Integrating Economic and Organization Theory. Edward Elgar Publishing, Northampton, MA. 355–382.
Luedicke, M. K., Husemann, K. C., Furnari, S., & Ladstaetter, F. (2017). Radically open strategizing: How the premium cola collective takes open strategy to the extreme. Long Range Planning, 50(3), 371—384.
Mack, D. Z., & Szulanski, G. (2017). Opening up: how centralization affects participation and inclusion in strategy making. Long Range Planning. 50 (3). 385-396. of Management 20: S1. S9–S24.
Malhotra, A., Majchrzak, A. & Niemiec, R. M. (2017). Using public crowds for open strategy formulation: Mitigating the risks of knowledge gaps. Long Range Planning. 50 (3). 397-410.
Matzler, K., Fuller, J., Koch, B., Hautz, J. & Hutter, K. (2014). Open Strategy – A New Strategy Paradigm? In Strategie und Leadership. Wiesbaden: Springer. 37–55. st Paper Proceedings. New York: Academy of Management.
Mintzberg, H. (1989). The structuring of organizations. In Readings in strategic management (322-352). Palgrave. London.‏
Mithas, S., Tafti, A., Bardhan, I., & Goh, J. M. (2012). Information technology and firm profitability: Mechanisms and empirical evidence. Mis Quarterly. 205-224.‏
Morgan, L. & Finnegan, P. (2014). Beyond free software: An exploration of the business value of strategic open source. The Journal of Strategic Information Systems. 23 (3). 226-238.
Morton, J. (2017). Legitimation through openness: Managing organisational legitimacy through open strategy in a pluralistic.1-361.
Morton, J., Wilson, A. D., & Cooke, L. (2020). The digital work of strategists: Using open strategy for organizational transformation. The Journal of Strategic Information Systems. 101613.‏
Newstead, B., & Lanzerotti, L. (2010). Can you open-source your strategy?
Nketia, B. A. (2016). The influence of open strategizing on organizational members’ commitment to strategy. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 235. 473-483. Nursing Administration 39 (4). 152–55. Oaks. CA: Sage Publications. Inc.
Oboreh J. S., & Umukoro, F. G. (2011). Determining the impact of environmental characteristics and uncertainty on the strategic plans of corporate organizations. Sacha Journal of Environmental Studies. 1 (1). 31- 40.
Pfister, J. A., Jack, S. L., & Darwin, S. N. (2017). Strategizing open innovation: How middle managers work with performance indicators. Scandinavian Journal of Management. 33 (3). 139-150.
Pittz, T. G., & Adler, T. (2016). An exemplar of open strategy: decision-making within multi-sector collaborations. Management Decision. 5.
Quick, K. S., & Feldman, M. S. (2011). Distinguishing participation and inclusion. Journal of planning education and research. 31 (3). 272-290.‏
Rao. & Perry, )2003) Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: Principles and an example investigation of Internet usage in inter-firm relationships. Qualitative Marke Research: An International Journal. 6 (4). 236-247.
Sadeghi T., Heidari S., Vanaki Z., Khosroangam M. & Rodini A. (2014). Organizational learning capabilities of nurses. Management Journal. 2 (8). 56-63.
Shah siah, Nazarpour, hakkak, vahdati. (2019). Identify the concept, causes and consequences of strategic learning. Journal of strategic management studies. 10 (38). 123-150.
Stieger, D., Matzler, K., Chatterjee, S. & Ladstaetter-Fussenegger, F. (2012). Democratizing.Strategy: How Crowdsourcing Can Be Used For Strategy Dialogues. California Management Review. 54 (4). 44–68.
Strauss, A.&  Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Organizational Research Methods. 2009;12(3):614-617.
Tavakoli, A., Schlagwein, D. & Schoder, D. (2017). Open strategy: Literature review, re-analysis of cases and conceptualisation as a practice. The Journal of Strategic Information Systems. 26 (3).163-184.
Thomas, J. B., Sussman, S. W., & Henderson, J. C. (2001). Understanding “Strategic Learning”: Linking organizational learning, knowledge management, and sense-making. Organization Science. 12 (3). 331-345.
Urquhart, C., Lehmann, H. and Myers, M.D., (2010). Putting the ‘theory’ back into grounded theory: Guidelines for grounded theory studies in information systems. Information Systems Journal. 20 (4). 357-381.
van de Vrande, V., & de Man, A. P. (2011). A response to Is open innovation a field of study or a communication barrier to theory development?. Technovation. 31(ARTICLE). 185-186.‏
Whittington, R. Cailluet, L. & Yakis‐Douglas, B. (2011). Opening strategy Evolution of a precarious profession. British Journal of Management. 22 (3). 531-544.
Yakis-Douglas, B., Angwin, D., Ahn, K., Meadows, M. (2017). Opening M&A strategy to investors: Predictors and outcomes of transparency during organizational transition. Long. Range Plan. 423-426.
  • تاریخ دریافت: 13 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 11 خرداد 1400