طراحی و تبیین مدل مدیریت بازدارندگی رفتارهای کاری نابهنجار

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار، مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 رئیس گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل مدیریت بازدارندگی رفتارهای کاری نابهنجار می‌باشد. این پژوهش در زمره پژوهش‌های ترکیبی در دو مرحله کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه مورد مطالعه در مرحله کیفی نخبگان صنایع ریلی و نخبگان دانشگاهی بودند و جامعه آماری مرحله کمی تحقیق کارمندان شرکت های بهره بردار در صنعت ریلی ایران در نظر گرفته می شود، روش نمونه گیری چند مرحله ای و به روش تصادفی ساده بود و حجم نمونه براساس جدول مورگان در حدود 152 نفر در نظر گرفته شدند (تعداد 150 پرسشنامه جمع آوری گردید). نتایج بر اساس تحلیل دو راند دلفی نشان داد 16 مولفه بر اساس نظر خبرگان تایید شد. به طور کلی برای تجزیه و تحلیل مشاهدات از نرم افزارSmart-PLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد تاثیر گزینش و به کارگیری نامناسب، انسجام گروهی، هوش اخلاقی، مهارت‌های رهبر، سرمایه اجتماعی و تربیت اجتماعی و حکومتی بر رفتار کاری نابهنجار معنادار می‌باشد و بیشترین تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مربوط به تاثیر انسجام گروهی بر رفتار کاری نابهنجار با میزان 239/0 می باشد. همچنین تمامی روابط تعدیلگری تعریف شده در پژوهش تایید گردید. همچنین بعد از سنجش و آزمون مدل‌های پژوهش، نتایج نشان دهنده تایید مدل است به عبارتی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های پیشنهادی مورد تایید می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 خرداد 1400