الگوی تامین منابع نهاد مدرسه تراز جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مشارکت مردمی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) تهران ایران

2 دانشگاه امام صادق (ع)

3 گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات . موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی . تهران . ایران

چکیده

تامین منابع آموزش دولتی در چند دهه اخیر که عصر پیچیدگی و عدم اطمینان است، همواره یکی از مسائل چالشی در تعلیم و تربیت رسمی کشورها بوده است. در نظام های آموزشی با کمبود بودجه دولتی رفته رفته نقش بازارها و بخش خصوصی پررنگ شد تا جایی که برای جلوگیری از نواقص بازاری شدن آموزش و همچنین تامین بهینه آن، طرح هایی بر مبنای انتخاب مدرسه توسط والدین به عنوان مکانیسم ها و ابزار مشارکت بخش خصوصی و دولتی مطرح شد مانند ارائه کوپن های آموزشی و انعقاد انواع قراردادها با بخش خصوصی(در قالب کمک های خیرخواهانه) برای تامین مدارس دولتی تا در صحنه ای رقابتی میان مدارس، کیفیت آموزش تضمین شود.هدف از انجام این پژوهش شناسایی الگوی تامین منابع نهاد مدرسه تراز جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است که با مصاحبه با 15 مدیر آموزشی که موافق مدیریت مشارکتی در مدرسه بودند و تحلیل مضامین آن، سازوکارهای مدیریتی برای بهره گیری از ظرفیت های مردمی شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیر لازم است به دور از نقش های سنتی برای راهبری مشارکت از سازوکارهای آگاه سازی، ظرفیت سازی، فرصت سازی، فضاسازی و نهادسازی با رعایت اصول رفتاری چون شایستگی محوری، اخلاق محوری، استقلال در عین ارتباط و ارزش محوری بهره مند گردد. بر این اساس الگوی تامین منابع در مدارس ایران الگویی دولتی با ساختار جدیدنیست بلکه الگویی مردمی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1399