تصویر دانش‌آموزان از محیط‌ دانشگاهی؛ مطالعه تصویر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام از منظر داوطلبان ورود به این دانشگاه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شناخت تصویر از آن دست مفاهیم کمتر شناخته‌شده در فضای علوم انسانی ایرانی است. مفهومی که البته به سبب تأثیرگذاری تجاری، توجهات اصحاب حرف مشاغل را به خود مشغول ساخته و همه را وادار نموده تا برای کسب منافع بیشتر، به نحوه شکل‌گیری تصویر خود (کالا/ سازمان) در اذهان مخاطبان حساس باشند. مسأله: نهاد علم و دانشگاه نیز گرچه دور از دادوستدها و الزامات معمول بازاری است، اما برای پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی خود، نیازمند توجه به تصویر خود در جامعه و خصوصاً میان دانش‌آموزان دبیرستانی که اعضای بالقوه آن محسوب می‌شوند، هست. لذا در پژوهش حاضر تلاش‌ شده تا ضمن بررسی پیشینه موضوع «تصویرپژوهی دانشگاه»، تصویر داوطلبان از دانشگاه امام ‌صادقعلیه‌السلام را صورت‌بندی نماییم. روش: بدین‌منظور با اتخاذ روش‌شناسی کیفی در نمونه‌گیری، 60 مصاحبه کیفی نیمه‌ساختارمند (متمرکز) با داوطلبان ورود به دانشگاه در سال‌های 1395 و 1396 انجام پذیرفت و داده‌های به‌دست‌آمده با روش تحلیل‌مضمون شبکه مضامین پردازش شد. در جمع‌بندی مقولات نیز به برخی از زوایای تصویر مخاطبان از دانشگاه مبتنی‌بر مدل‌های نظری دانشگاه مطلوب، مورد داوری قرارگرفت. یافته‌ها حکایت از آن داشت که تصویر موجود در محورهایی از قبیل علمی، فرهنگی، وابستگی و... شامل جهت‌گیری‌های مختلف مثبت و منفی بوده و مسئولان دانشگاه برای تصحیح و تقویت این تصویر، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های تصویری خود هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ازکیا، علیرضا (1382). روش‌های کاربردی تحقیق. تهران: کیهان.
بازرگان هرندی، عباس؛ سرمد، زهره؛ و حجازی، الهه (1387). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
باقری کنی، مصباح‌الهدی؛ و عرفانی‌فر، اکبر(1389). طراحی مدل مؤلفه‌ای مؤثر بر تصویرسازمانی دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام. دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 4(8)، 43-77.
بشیر، حسن؛ و رحمانی، علیرضا (1397). سیاست رسانه‌ای شبکه پرس تی وی در ارائه تصویر ایران به مخاطبان انگلیسی زبان: مطالعه موردی برنامه ایران. فصلنامه رسانه‌های دیداری و شنیداری، 12(28)، 27-52. doi: 10.22085/javm.2019.83878
حسینی، میرزاحسن؛ و فرهادی‌نهاد، رمینا (1391). شناسایی مقایسه‌ای سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 2(8)، 109-132.
ذاکری مظفری، فاطمه (1395). مؤلفه‌های مؤثر بر تصویرسازمانی دانشگاه الزهرا(س) (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.
رستگار، عباسعلی؛ محمدی حسینی، سیداحمد؛ و دهقانی سلطانی، مهدی (1394). تأثیر تصویر ذهنی اعتبار دانشگاه بر نگرش دانشجویان درباره افزایش عملکرد تحصیلی، نقش تعدیل گری کیفیت آموزش. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 21(81). 83-107.
شعبانی، مصطفی (1397). اندازه‌گیری و سنجش تصویر ذهنی از برند دانشگاه تربیت مدرس نور و ارائه راهکارهای ارتقای برند (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خزر، مازندران، ایران.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ و شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 5(10). 151-198.
عریانی، اکبر (1388). طراحی مدل مفهومی مؤلفه‌های مؤثر بر تصویرسازمانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.
عسکری، علیرضا (1386). طراحی مدل آوازه شرکت با توجه به رویکرد تحلیل مسیر و شبکه‌های عصبی مصنوعی در بانک‌های ایران. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
قمری، مهدی (1392). فهم تصویرسازمانی دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام در پرتو عملکرد دانش‌آموختگان: موردمطالعه سازمان صداوسیما (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.
نقوی حسینی، سیدعلیرضا (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی و تصویرسازمانی ناجا (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
هاشمی، سید محمود (1396). طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات مالی با تأکید بر رویکرد ساختاری تفسیری (رساله دکتری). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
Al-Azzawi, M., Alzboon, S. O., Srror, M., Al-Nabhani, H. Z., Mwadhia, R., & Tawalbeh, A. (2014). Students' Perceived Image of the University before Entering and During Study. Journal of Education and Practice. 5(19).
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: an Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Arpan, L. M., Raney, A. A., & Zivnuska, S. (2003). A Cognitive Approach to Understanding University Image. Corporate Communications: An International Journal.
Balmer, J. M. T., & Gray, E. R., (2011). Corporatate Identity and Corporate Communication: Creating a Competitive Advantge. Industrial and Commercial Training, 11(2), 602-613.
Baskin, O. W. & Aronoff, C. E. (1988). Public Relations: The Profession and the Practice, New York: IA: Wm. C. Brown Publishers.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Chapleo, C. (2015). Brands in Higher Education: Challenges and Potential Strategies. International Studies of Management & Organization, 45(2). 150-163.
Curtis, T., Abratt, R., & Minor, W. (2009). Corporate Brand Management in Higher Education: the Case of ERAU. Journal of Product & Brand Management.
Dean, K., Yungwook, K., & Mary, A. M. (2001). Institutional Image: a Case Study. Corporate Communications: An International Journal, 6(4), 205-216.
Dholakia, R. R., & Acciardo, L. A. (2014). Branding a State University: Doing it Right. Journal of Marketing for Higher Education, 24(1), 144-163.
Fram, E. (1982). Maintaining and Enhancing a College or a University”,paper Presented at Twenty Second Annual Forum of the Association for Institutional Research, ERIC Reports, ED 220 044, 16 19.
Harvey, J., & Immerwahr, J. (1995). Public Perceptions of Higher Education: On Main Street and in the Boardroom. Educational Record, 76(4), 51-55.
LeBlanc, G, & Nguyen, N., (1996). Cues used by Customers Evaluating Orporate Image in Service Firms, an Empirical Study in Financial Institution. International Journal of Service Industry Management. 7(2), 44-56.
Maric, M. Pavlin, J. Ferjan, M. (2010). Educational Instituation’s Image: A Case Study. Oraganicazija. Vol (43). 58-65.
Morey, A. I. (1971). Image and Selection: An Examination of the Images of Three University of California Campuses. 29-30.
Oh, M. Y. (2001). South Korean Attitudes toward Foreign Subsidiaries of Multinational Corporations (MNCS): The Influence of Corporate Image and Country of Orgin Image and the Presence of Halo Effect Southem Illinois University.
Polat, S. (2011). The Relationship between University Students' Academic Achievement and Perceived Organizational Image. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 257-262.
Ramachandran, N. T. (2010). Marketing Framework in Higher Education. International Journal of Educational Management.
Treadwell, D. F., & Harrison, T. M. (1994). Conceptualizing and Assessing Organizational Image: Model Images, Commitment, and Communication. Communications Monographs, 61(1), 63-85.
Wilson, A. M. (1999). Strategic Imaging in Academe: A Study of College and University Images as Perceived by Prospective College Students (Doctoral Dissertation, Southern Illinois University at Carbondale).
دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27
فروردین 1399
صفحه 271-316
  • تاریخ دریافت: 20 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 08 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 08 دی 1399