تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال با تأکید بر سرمایه انسانی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه به‌کارگیری سرمایه انسانی به دلیل ورود به عرصه‌های اقتصادی و حل مشکلات معیشتی از دغدغه‌های اساسی است. از این منظر مقام معظم رهبری به‌طور مکرر براشتغال سرمایه انسانی و بالطبع رونق صنایع تولیدی تأکید ویژه داشته‌اند. این پژوهش با رویکرد کیفی با روش تحلیل مضمون به استخراج مؤلفه‌های مؤثر بر به‌کارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌پردازد. محیط پژوهش شامل کلیه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال در سال‌های 1397-1378 می‌باشد که از وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و نرم‌افزار حدیث ولایت استخراج شد و نمونه‌گیری تا اشباع اطلاعات ادامه یافت که 414 کد استخراج گردید و با کمک نرم‌افزار MAXQDA12 مورد تحلیل و دسته‌بندی قرار گرفت. با تحلیل بیانات درنهایت مؤلفه‌های استخراج‌شده به‌صورت نشانه (زیرکد فرعی)، مفهوم (کد فرعی) و مقوله (کد اصلی) عنوان شدند. سپس مفاهیم در سه مقوله اهمیت، شیوه و نتایج به‌کارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال دسته‌بندی شد. نتیجه پژوهش نشان داد در زمینه شیوه به‌کارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال لازم است که بیشترین توجه دولت و مسئولین و آحاد مردم بررونق تولیدات باشد و برای رونق دادن به تولیدات مهم‌ترین کاری که می‌تواند صورت گیرد جلوگیری از واردات و قاچاق و قوام‌بخشی به تولید ملی است، تا بدین‌صورت مهم‌ترین نتیجه مطلوب از دیدگاه مقام معظم رهبری که اشتغال‌زایی و کاهش بی‌کاری قشرجوان است عملی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

باصری، بیژن؛ عباسی، غلامرضا؛ و نوری بیدهندی، آرزو (1389). بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا. فصلنامه علوم اقتصادی، 2(6)، 49-66.
پورعبادالهان کویچ، محسن؛ اصغرپور، حسین؛ فلاحی، فیروز؛ و عبدی، حسن (1391). اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران. دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه سابق)، 19(37)، 189-216.
جوانمرد؛ حبیب‌الله؛ و محمدیان؛ فاطمه (1389). شاخص‌های مؤثر در سنجش سرمایه انسانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(5)، 67-86.
حسن‌پور رودبارکی، مریم؛ و لبادی، زهرا (1395). اهمیت سرمایه انسانی در هزاره سوم. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 2(7)، 45-66.
حسین‌پور، داوود؛ و عبداللهی، محمد (1393). ﺗأﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ. فصلنامه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺤﻮل)، 24(78)، 109-126.
خسروی، محمدرضا (1387). مفهوم اعتبار (پایایی) و روایی در تحقیقات کیفی. ماهنامه نگرش راهبردی، 8(93 و 94)، 171-184.
خسروی‌پور، بهمن؛ فرندپور، ناهید؛ و کوره‌پز، حسنعلی (1398). ضرورت و اهمیت تربیت دانشجویان کارآفرین در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی. دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 4(53)، 1-6.
خویشتن‌دار، سهیلا؛ و دانش‌شکیب، معصومه (1398). شناسایی الگوهای انگیزشی کارآفرینان در راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 11(44)، 46-62.
رضاقلی‌زاده، مهدیه؛ و آقایی، مجید (1395). سرمایه انسانی و بهره‌وری نیروی‌کار در استان‌های ایران. ماهنامه پژوهش اطلاعات سیاسی اقتصادی، 26(306)، 230-243.
روحانی، علی؛ کشاورزی، سعید؛ و انبارلو، مسعود (1397). ارائه نظریه زمینه‌ای از رویارویی نخبگان جوان با بوروکراسی بنیاد ملی نخبگان. فصلنامهمطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 9 (36)، 745-772.
روزبهان، محمود (1372). تئوری اقتصادکلان جلد 1 (چاپ 38). تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر..
صادقی، رسول؛ و شکفته‌گوهری، محمد (1395). مطالعه پیامدهای بیکاری بر تأخیر در ازدواج جوانان. در شهر تهران؛ پژوهش علوم اجتماعی. فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8(30)، 141-175.
صنوبری، محمد (1388). مقدمه‌ای بر سرمایه انسانی (مفاهیم، ویژگی‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری). دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 6(22)، 119-136.
ضیایی، محمدصادق؛ حسنقلی‌پور، طهمورث؛ عباسپور، عباس؛ و یاراحمدزهی، محمدحسین (1391). ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ باهدف ﭼﺎﺑﻚ‌ﺳﺎزی بنگاه‌های ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ تهران (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ای در شرکت‌های ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨاوری داﻧﺸﮕﺎه). فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ، 5(15)، 27-44.
طالبی، کامبیز؛ و دهقان نجم‌آبادی، عامر (1392). تأثیر سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد). فصلنامه پژوهش مدیریت بازرگانی، 5 (15)، 83-104.
عابدی‌جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ و شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین؛ روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 5(10)، 151-198.
عادل‌مهربان، مرضیه (1394). مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.
عبداللهی، محمداسماعیل (1391). تحلیلی قرآنی به اهداف و الزامات تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه. علوم قرآن و حدیث (قرآنی کوثر)، 56-68.
غیاثی ندوشن، سعید؛ و امین‌الرعایا، احسان (1395). ﺑﺮرﺳﯽ ﺗأﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه‌وری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود وتحول)، 25(80)، 183-209.
فائض، علی؛ و شهابی، علی (1389). ارزیابی و اولویت‌بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی شهرستان سمنان). فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 4(14)، 97-124.
فرهی‌بوزنجانی، برزو؛ و ممبینی، یعقوب (1391). اهمیت منابع انسانی در تولید ملی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 13(152)، 19-31.
مجیدی، رویا (1396). ارزیابی بیکاری با تأکید بر عدم‌تناسب مهارت شغلی با تأکید بر سطح کشوری و استانی به‌ویژه خراسان رضوی. ماهنامه پژوهش‌های تاریخی اجتماعی و سیاسی، 1(2)، 55-68.
ملکی، بهاره؛ صامتی، مجید؛ سامتی، مرتضی؛ و رنجبر، همایون (1395). تأثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد مطالعه ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 13(52)، 163-188.
میرجلیلی، علی‌محمد؛ و یوسفی، سمیه (1393). اولویت‌های تولید از دیدگاه اسلام. ماهنامه پژوهش‌های اجتماعی - اسلامی، 9(101)، 126-103.
وحدتی، حجت‌اله؛ ساعدی، عبدالله؛ و شریعت‌نژاد، علی (1396). ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﻪ. فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 15(59)،
667-686.
وکیل‌الرعایا، یونس؛ و امین بیدختی، علی اکبر(1397). ابعاد توانمندسازی مدیران مبتنی‌بر اقتصاد مقاومتی تعاونی‌های تولیدی. فصلنامه تعاون و کشاورزی (تعاون)، 7(26)، 29-57.
Bayon, M. C., Lafuente, E., & Vaillant, Y. (2016). Human Capital and the Decision to Exploit Innovative Opportunity. Management Decision.
Claver-Cortés, E., Zaragoza-Sáez, P. C., Molina-Manchón, H., & Úbeda-García, M. (2015). Intellectual Capital in Family Firms: Human Capital Identification and Measurement. Journal of Intellectual Capital.
Dimov, D. (2017). Towards a Qualitative Understanding of Human Capital in Entrepreneurship Research. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
Santana Moreira Pais, P. Bornacki de Mattos, L. & Camargos Teixeira, E. (2018) Interstate Migration and Human Capital Formation in Brazil, International Journal of Social Economics, 8(45), 1159-117.
Sehrawat, M., & Giri, A. K. (2017). An Empirical Relationship between Financial Development Indicators and Human Capital in Some Selected Asian Countries. International Journal of Social Economics.
Uzuegbunam, I., Liao, Y. C., Pittaway, L., & Jolley, G. J. (2017). Human Capital, Intellectual Capital, and Government Venture Capital. Journal of Entrepreneurship and Public Policy.
Vidotto, J. D. F., Ferenhof, H. A., Selig, P. M., & Bastos, R. C. (2017). A Human Capital Measurement Scale. Journal of Intellectual Capital.
https://www.khamenei.ir/
https://www.noormags.ir/
 
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 مهر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 27 مهر 1399