ارائه چارچوبی متوازن برای اندازه‌گیری و ارزیابی نوآوری در سازمان‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران پردیس فارابی، قم، ایران

2 دانشیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر. تهران. ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال. تهران. ایران.

چکیده

نوآوری را می­توان توسعه و به­کارگیری راه­های جدید و به­طور چشمگیر بهبود یافته برای پاسخ­گویی به نیازها و مسائل اجتماعی و اقتصادی تعریف کرد. تاکنون الگوها و رویکردهای متعددی در سطوح مختلف سازمانی و ملی برای اندازه­گیری و ارزیابی نوآوری ارائه شده است. از طرفی، به دلیل ماهیت متفاوت سازمان­های دفاعی، نوآوری در این سازمان­ها شامل پیشران­ها، الزامات و ملاحظات خاصی است. بنابراین، پژوهش حاضر با بهره­گیری از رویکرد کیفی و استراتژی طرح چندشیوه­ای شامل روش تحلیل مضمون و روش مدلسازی ساختاری تفسیری به ارائه چارچوبی متوازن برای اندازه­گیری و ارزیابی نوآوری در سازمان­های دفاعی پرداخته است. این چارچوب مشتمل بر دو دسته از مضامین فراگیر پیشران (تحلیل­های راهبردی مبتنی بر دکترین دفاعی؛ تحلیل سبد محصولات و فناوری‌های دفاعی؛ شبکه­سازی و توسعه همکاری‌های فناورانه؛ بازطراحی نهادها، فرآیندها و توسعه سرمایه‌های انسانی؛ مدیریت منابع، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها) و مضامین فراگیر وابسته (نتایج سرمایه­های انسانی؛ نتایج شبکه همکاران دفاعی؛ نتایج مشتریان و نیروهای مسلح؛ نتایج عملکردی نوآوری­های دفاعی؛ نتایج مالی و ماموریتی؛ نتایج جامعه و امنیت ملی) است. ویژگی اصلی این چارچوب آن است که نوآوری­های فناورانه و سازمانی، نوآوری­های تدریجی و ریشه­ای، افق زمانی گذشته، حال و آینده و ملاحظات اجتماعی، فنی و اقتصادی را به­طور همزمان در برمی­گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اکبرپور شیرازی، محسن و صفدری رنجبر، مصطفی (1393). شناسایی و اولویت­بندی عوامل درون­سازمانی مؤثر بر اجرای موفق راهبردها. پژوهشنامه مدیریت اجرایی. 6 (12). 13-27.
دانایی­فرد، حسن (1392). استراتژی‌های نظریه پردازی. انتشارات سمت، چاپ دوم.
دنسکامب، مارتین (2010). راهنمای پژوهش خوب (برای تحقیقات اجتماعی کوچک مقیاس). (سجاد علیزاده و سجاد یاهک مترجمان). انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ اول.
ریاحی، پریسا و قاضی­نوری، سید سپهر (1392). مقدمه­ای بر نظام­های نوآوری (رویکردی گسترده). مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.
سند راهنمای بازنگری نظام نوآوری دفاعی: مهندسی مجدد سازمان­های صنعتی با رویکرد نوآوری باز(1393). مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ منصور، سعید؛ اعظمی، آریا(1394). اولویت بندی و تحلیل تعامل میان عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه­های توسعه محصولات جدید از طریق روش­های ISM و DEMATEL. مدیریت تولید و عملیات. 1 (10). 147-168.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ افرازه، عباس؛ ابراهیمی، مریم؛ اعظمی، آریا(1392). نقش مدیریت منابع انسانی، ساختار و فرهنگ سازمانی در ارتقای کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی). مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. 5 (20). 159-180.
فرتوک­زاده، حمیدرضا و وزیری، جواد(1388). تحلیل محیط نهادی نوآوری در گذار به صنایع دفاعی فردا. اندیشه مدیریت، 3 (1). 35-75.
کتاب سال جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری(1395). انجمن مدیریت فناوری ایران.
گزارش تحلیلی طرح ملی پیمایش نوآوری ایران: بازه زمانی 1391 تا 1393(1395). معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
مازوکاتو، ماریانا(1395). دولت کارآفرین (نقد اسطوره­های بخش خصوصی در مقابل بخش عمومی). (حمید پاداش و علی نیکونسبتی مترجمان). انتشارات چشمه، چاپ اول (نشر اثر اصلی 2013).
محمدی، مهدی؛ الیاسی، مهدی؛ محمدپور نارنجی، سید مصطفی؛ شجاعی چرمینه، آرش (1394). ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه نظام­های ملی نوآوری: سنجش در 146 کشور و تحلیلی بر وضعیت ایران. سیاست علم و فناوری. 7 (4). 57-80.
نظری­زاده، فرهاد؛ مهدی­نژاد نوری، محمد؛ حجازی، سید رضا(1391). نقش و تأثیر عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی. مدیریت نوآوری، 1 (1). 1-20.
Abbasi, M. Akbarpour Shirazi, M. & Aryanejad, M.B. (2011). Determination of manufacturing strategy using interpretive structural modeling. African Journal of Business Management.
5 (3).
Adams, R., Bessant, J., Phelps, R. (2006). Innovation Management measurement: a review. Int. J. Manage. Rev. 8 (1). 21–47.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, Vol. 1. No. 3. 385-405.
Arundel, A., Bloch. C., Fergosen, B. (2018). Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals. Research Policy. doi.org/10.1016/j.respol.2018.12.001
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. Vol. 3. No. 2. pp. 77-101.
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis & code development. Sage.
Bremser, W.G., Barsky, N.P. (2004). Utilizing the balanced scorecard for R&D performance measurement. R&D Manage. 34 (3).
229–234.
Brown, G.M., Svenson, R.A., 1988. Measuring R&D productivity. Res. Technol. Manage. 31 (4). 11–15.
Charan, P., Shankar, R. & Baisya, R.K. (2008), Analysis of interactions among the variables of supply chain performance measurement system implementation. Business Process Management Journal, Vol. 14 No. 4. 512-529.
Chiesa, V., Frattini, F. (2009). An exploratory study on R&D performance measure-ment practices—a survey of Italian R&D-intensive firms. Int. J. Innovation Manage. 13 (1). 65–104.
Cirera, X., Muzi, S. (2020). Measuring innovation using firm-level surveys: Evidence from developing countries. Research Policy. 49.
Collins, J., Smith, D. (1999). Innovation Metrics: A Framework to Accelerate Growth. Prism-Cambridge Massachusetts 3. 33–47.
Cooper, R.G. (2001). Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch, third ed. Basic Books.
Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Cruz-Cázaresa, C., Bayona-Sáezb, C., García-Marcob, T. (2013). You can’t manage right what you can’t measure well: technological innovation efficiency. Res. Policy 42. 1239–1250.
Dewangan, V., Godse, M. (2014). Towards a holistic enterprise innovation performance measurement system. Technovation. Vol. 34. No. 9
Dutta, S., Lanvin, B., Wunsch-Vincent, S. (2015). The Global Innovation Index 2015 (Effective Innovation Policies for Development).
Edison, H., bin Ali, N., Torkar, R. (2013). Towards innovation measurement in the software industry. The Journal of Systems and Software 86. 1390– 1407.
Freeman, J., Hellgren, T., Michele, M., Persi Paoli, G., Robertson, K., Black, J. (2015). Innovation Models (Enabling new defense solutions and enhanced benefits from science and technology. Rand Europe.
Gama, N., Da Silva, M.M., Ataíde, J. (2007). Innovation scorecard: a balanced scorecard for measuring the value added by innovation. In: Cunha, P.F., Maropoulos, P.G. (Eds.). Digital Enterprise Technology. Springer. US. 417–424.
Griffin, A., Page, A.L. (1996). PDMA success measurement project—recommended measures for product development success and failure. J. Prod. Innov. Manage. 13 (6). 478–496.
Godener, A., Soderquist, K. (2004). Use and impact of performance measurement results in R&D and NPD: an exploratory study. R&D Manage. 34 (2). 191–219.
Kannan G, Haq AN, Kumar PS, Arunachalam S. (2008). Analysis and selection of green suliers using interpretative structural modeling and analytic hierarchy process. International Journal of Management and Decision Making. 9(2). 163–82.
Kerssens-van Drongelen, I.C., Cook, A. (1997). Design principles for the development of measurement systems for research and development process. R&D Manage. 27 (4). 345–357.
Kuczmarski, T.D. (2000). Measuring your return on innovation. Marketing Management. 9 (1). 25–32.
Krasnopolskaya, I., & Korneeva, I. (2020). Social innovation measurement: a room for quantitative metrics. International Review of Applied Economics. doi.org/10.1080/02692171.2020.1776686.
Lazzarotti, V., Manzini, R., Mari, L. (2011). A model for R&D performance measure-ment. Int. J. Prod. Econ. 134. 212–223.
Milbergs, E., Vonortas, N. (2005). Innovation Metrics: Measurement to Insight. White Paper for the National Innovation Initiative 21st Century Innovation Working Group, 1–7 http://www.innovationtools.com/pdf/Innovation-Metrics-NII.pdf.
Muller, A., Välikangas, L., Merlyn, P. (2005). Metrics for innovation: guidelines for developing a customized suite of innovation metrics. Strategy Leadership. 33 (1). 37–45.
OECD (2009). Innovation in Firms (A Microeconomic Perspective). OECD Publishing. Paris.
OECD (2005). Oslo Manual, GUIDELINES FOR COLLECTING AND INTERPRETING INNOVATION DATA, Third edition. The Measurement of Scientific and Technological Activities. OECD: Paris
Ojanen., V., Vuola, O. (2006). Coping with the multiple dimensions of R&D performance analysis. Int. J. Technol. Manage. 33 (2).
 279–290.
Porter, M. & Stern, S., (2002). National innovative capacity, in global competitiveness report 2001-2002. World Economic Forum, New York: Oxford University Press.
Ravi, V., Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. Technological Forecasting and Social Changes, (72). 1011-1029.
Rosa, A. C. M., Mello, C. F. P., Chimendes, V. C. G., Amorim, G. F. (2020). Measuring open innovation practices in small companies at important Brazilian industrial centers. Technological Forecasting & Social Change, 151.
Safdari Ranjbar. M., Akbarpour shirazi. M., Lashkar blooki. M. (2014). Interaction among Intra-Organizational Factors Effective in Successful Strategy Execution: An Analytical View. Journal of Strategy and Management. Vol. 7. No. 2. 127-154.
Safdary Ranjbar. M, Azami. A & Afraze. A. (2012). The Interaction among Factors Effective on Corporate Entrepreneurship, Asia Pacific journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 6. No. 13. 9-31.
Sage, A. (1977), Interpretive Structural Modelling: Methodology or Large-scale Systems, McGraw-Hill, New York, NY.
Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Harvaed University Press.
Suomala, P. (2004). The life cycle dimension of new product development perfor-mance measurement. Int. J. Innov. Manage. 8 (2). 193–221.
Tashakkori, A., Teddlie, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Sage Publication Inc.
Tsai, Ch, T., Chang, P. L (2013). An integration framework of innovation assessment for the knowledge-intensive service industry. Int. J. Technology Management, Vol. 30. Nos. 1/2
Verhaeghe, A., Kfir, R. (2002). Managing innovation in a knowledge intensive technology organization. R&D Manage. 32 (5). 409–417.
Warfield, J.W. (1974). Developing interconnected matrices in structural modeling”, IEEE Transcript on Systems, Men and Cybernetics, Vol. 4. No. 1. 51-81.
Wong, A. (2001). The Metrics of Innovation. Virtual Strategist 1. 1–5 ⟨http://www. virtualstrategist.net/pdf/1-4-1.pdf⟩.
دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27
بهار و تابستان 1399
صفحه 235-270
  • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1399