الگوی مسئله‌شناسی برای خط مشی‌گذاری فرهنگی _ اجتماعی در سازمان های فرهنگی شهری (مطالعه تطبیقی سازمان های فرهنگی شهرداری‌های تهران، اصفهان و مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) تهران

2 استاد تمام دانشکده معارف اسلامی وفرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

چکیده
یکی از چالش‌های پیش‌رو در عرصه‌ی خط مشی‌گذاری فرهنگی ایران معاصر این است که یک موضوع و یا رخداد فرهنگی بیش از آن‌که از دریچه‌ی یک الگوی دقیق رد شود و به مسأله‌ی فرهنگی تبدیل شود، از دالان عقاید، باورها، برداشت‌ها و علایق شخصی فرد خط‌مشی گذار می‌گذرد و شکل مسأله‌ی فرهنگی به خود می‌گیرد. برای این‌که بتوانیم در فضای فرهنگی کشور، مسأله‌شناسی کنیم، ضروریست که دریابیم در گفتمان رسمی کشور چه مفاهیم و چه زبانی وجود دارد که سیاست‌های فرهنگی جامعه را می‌سازد. همچنین، فهم و شناخت روندها و روش‌های مختلف مسأله‌شناسی برای رسیدن به خط مشی‌ها و برنامه‌های منسجم و واحد امری ضروریست.
در این تحقیق با رویکرد کیفی و با استفاده از استراتژی مطالعه‌ی موردی چندگانه، سه سازمان فرهنگی شهری بزرگ کشور مورد مطالعه قرار گرفته است تا الگوی‌های مسأله‌شناسی آنها استخراج و مورد مقایسه قرار گیرد. بر مبنای یافته‌های این تحقیق، خط‌مشی شناسایی شده برای مسأله‌شناسی فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اصفهان و مشهد به ترتیب: خط مشی «بالادست محوری و تلفیقی» با اولویت‌های «فرهنگ دینی- تدافعی» و حاکمیت الگوی روال نامه‌ای و «همه موضوعی»، خط مشی «نخبه محوری و تلفیقی» با اولویت‌های «فرهنگ شهروندی» و حاکمیت الگوی مفهومی مدیریتی «چندموضوعی» و خط مشی« مردم محوری و تلفیقی» با اولویت‌های «فرهنگ مردمی- انقلابی» و حاکمیت الگوی پیوست اجتماعی «چندموضوعی» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 15 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1399