طراحی الگوی ارزیابی عمق ساخت داخل در صنعت خودرو ایران

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

3 معاون علمی دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

یکی از خلأهای توسعه استفاده از تولید داخلی در ایران، نبود الگوی ارزیابی مناسب برای اندازه‌گیری تولید داخل و استفاده از آن برای سیاست‌های حمایتی مختلف در قوانین و قراردادها است. در نبود این الگو مشخص نیست کالای داخلی بر چه مبنایی تعریف می‌شود و شامل چه معیارهایی است. هدف از این تحقیق شناسایی الگویی است که بتوان طبق آن میزان تولید داخلی کالاها را که عمق ساخت داخل نامیده می‌شود، ارزیابی کرد. بدین منظور معیارهای مؤثر بر اندازه‌گیری عمق ساخت داخل از مرور ادبیات و تجربیات سایر کشورها شناسایی شد. این معیارها به طور خاص در صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت و یک مدل اولیه از معیارهای ارزیابی عمق ساخت داخل در صنعت خودرو به دست آمد. سپس این مدل اولیه با استفاده از قابلیت روش سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) به نظرخواهی خبرگان گذاشته شد تا به این معیارها وزن داده و رتبه هر یک از آن‌ها مشخص شود. معیارهای نهایی شامل سه معیار است که به ترتیب اولویت «فناوری»، «قطعات و مواد اولیه» و «مشارکت داخلی» هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1399