گونه شناسی نظریه های تعریف مسئله در تحلیل خط مشی عمومی: ارائه منشور طیف نوری

نوع مقاله : مقاله علمی - مروری

نویسندگان

1 عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 استاد گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

بسیاری از اوقات، شکست خط‌مشی به تعریف غلط از مسئله خط‌مشی بازمی‌گردد. این امر، چالشی فراگیر در حوزه رشته‌های مختلف، خصوصاً مطالعات تحلیل خط‌مشی عمومی است که با واژگان متفاوتی نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. در عرصه عمل نیز، تعریف مسئله غلط، در قالب بروز خطای نوع سوم، منجر به آن می‌شود که مسائل خط مشی، حل نشده و پایدار بمانند. علت بروز خطای نوع سوم را باید در چهار دلیل جستجو کرد: سیستم های مسائل، تفاسیر متفاوت، سیاست اطلاعات و تغییرات بیرونی.
در این مقاله، ضمن مرور ماهیت مسئله خط مشی و نظریه های تعریف مسئله، یک گونه شناسی از مهم‌ترین نظریه های تعریف مسئله خط مشی ارائه می شود. ضمنا از قبل بررسی ادبیات، «منشور طیف نوری تعریف مسئله» را به نمایش خواهیم گذاشت که در 7 لایه، طیف فکری نظریه های تعریف مسئله را تشریح می کند: هدف، موضوع محوری، هستی شناسی، پارادایم علمی، روش، رویکرد و سطح تحلیل. پژوهش حاضر تلاش دارد پیچیدگی ها فرایند تعریف مسئله را در معرض دید مخاطبان قرار دهد و از ساده انگاری در تعریف مسائل خط مشی پرهیز دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 23 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 02 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 02 مهر 1399